Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ผู้ให้เช่า
(phûu-hâi-châo )
(NORMAL SPEED)
"landlord"
(NORMAL SPEED)
ผู้ให้เช่า
(SLOW)
ผู้ให้เช่า
(NORMAL SPEED)
landlord
(NORMAL SPEED)
ผู้ให้เช่าของพี่ชายของฉันจะไม่รับเช็ค
(phûu-hâi-châo khǎawng phîi chaai khǎawng chăn jà mâi ráp chék)
(NORMAL SPEED)
"My brother's landlord will not accept a check."
(SLOW)
ผู้ให้เช่าของพี่ชายของฉันจะไม่รับเช็ค
2.
(NORMAL SPEED)
หอพัก
(hǎaw-phák )
(NORMAL SPEED)
"dormitory"
(NORMAL SPEED)
หอพัก
(SLOW)
หอพัก
(NORMAL SPEED)
dormitory
(NORMAL SPEED)
มาม่าเป็นอาหารยอดนิยมของนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพัก
(maa-mâa bpen aa-hǎan yâawt ní-yom khǎawng nák-sùek-sǎa thîi aa-sǎi yùu hǎaw-phák.)
(NORMAL SPEED)
"Instant noodles are the favorite food of students living in the dormitory."
(SLOW)
มาม่าเป็นอาหารยอดนิยมของนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพัก
3.
(NORMAL SPEED)
ตึกอพาร์ตเมนท์
(dtùek à-pháat-mén )
(NORMAL SPEED)
"apartment building"
(NORMAL SPEED)
ตึกอพาร์ตเมนท์
(SLOW)
ตึกอพาร์ตเมนท์
(NORMAL SPEED)
apartment building
(NORMAL SPEED)
มียี่สิบสี่ห้องในตึกอพาร์ตเมนท์นี้
(mii yîi-sìp-sìi-hâwng nai dtùek à-pháat-mén níi)
(NORMAL SPEED)
"There are 24 rooms in this apartment building."
(SLOW)
มียี่สิบสี่ห้องในตึกอพาร์ตเมนท์นี้
4.
(NORMAL SPEED)
เมือง
(muueang)
(NORMAL SPEED)
"city"
(NORMAL SPEED)
เมือง
(SLOW)
เมือง
(NORMAL SPEED)
city
(NORMAL SPEED)
มีรถบัสจากสนามบินเข้ามาในเมืองบ้างไหม
(mii rót bát jàak sà-năam bin khâo maa nai muueang bâang mái)
(NORMAL SPEED)
"Is there a bus from the airport to the city?"
(SLOW)
มีรถบัสจากสนามบินเข้ามาในเมืองบ้างไหม
5.
(NORMAL SPEED)
ฟาร์ม
(faam)
(NORMAL SPEED)
"farm"
(NORMAL SPEED)
ฟาร์ม
(SLOW)
ฟาร์ม
(NORMAL SPEED)
farm
(NORMAL SPEED)
แพะกำลังเล่นกันอยู่ในฟาร์ม
(pháe gam-lang lên gan yùu nai faam)
(NORMAL SPEED)
"The goats are playing on the farm."
(SLOW)
แพะกำลังเล่นกันอยู่ในฟาร์ม
6.
(NORMAL SPEED)
คลื่นสึนามิ
(khlûuen sùe-naa-mí)
(NORMAL SPEED)
"tsunami"
(NORMAL SPEED)
คลื่นสึนามิ
(SLOW)
คลื่นสึนามิ
(NORMAL SPEED)
tsunami
(NORMAL SPEED)
คลื่นสึนามิถล่มเมือง
(khlûuen sùe-naa-mí thà-lòm muueang)
(NORMAL SPEED)
"The tsunami hit the city."
(SLOW)
คลื่นสึนามิถล่มเมือง
7.
(NORMAL SPEED)
หิมะถล่ม
(hì-má thà-lòm )
(NORMAL SPEED)
"avalanche"
(NORMAL SPEED)
หิมะถล่ม
(SLOW)
หิมะถล่ม
(NORMAL SPEED)
avalanche
(NORMAL SPEED)
หิมะถล่มทำลายสกีรีสอร์ท
(hì-má thà-lòm tham-laai sà-gii rii-sàawt)
(NORMAL SPEED)
"The avalanche destroyed the ski resort."
(SLOW)
หิมะถล่มทำลายสกีรีสอร์ท
8.
(NORMAL SPEED)
ไฟไหม้
(fai-mâi )
(NORMAL SPEED)
"fire"
(NORMAL SPEED)
ไฟไหม้
(SLOW)
ไฟไหม้
(NORMAL SPEED)
fire
(NORMAL SPEED)
เมื่อคืนมีไฟไหม้ที่ตึกฝั่งตรงข้ามถนน
(mûuea-khuuen mii fai-mâi thîi dtùek fàng dtrong-khâam thà-nǒn)
(NORMAL SPEED)
"Last night, there was a fire in the building across the street."
(SLOW)
เมื่อคืนมีไฟไหม้ที่ตึกฝั่งตรงข้ามถนน
9.
(NORMAL SPEED)
แผ่นดินไหว
(phàen-din-wǎi )
(NORMAL SPEED)
"earthquake"
(NORMAL SPEED)
แผ่นดินไหว
(SLOW)
แผ่นดินไหว
(NORMAL SPEED)
earthquake
(NORMAL SPEED)
แผ่นดินไหวกำลังทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน
(phàen-din-wǎi gam-lang tham hâi phúuen-din sàn sà-thuuean)
(NORMAL SPEED)
"The earthquake is shaking the ground."
(SLOW)
แผ่นดินไหวกำลังทำให้พื้นดินสั่นสะเทือน
10.
(NORMAL SPEED)
พายุทราย
(phaa-yú-saai )
(NORMAL SPEED)
"sandstorm"
(NORMAL SPEED)
พายุทราย
(SLOW)
พายุทราย
(NORMAL SPEED)
sandstorm
(NORMAL SPEED)
พายุทรายสามารถอยู่ได้ถึงสี่วัน
(phaa-yú saai săa-mâat yùu dâi thǔeng sìi-wan)
(NORMAL SPEED)
"This sandstorm can last up to four days."
(SLOW)
พายุทรายสามารถอยู่ได้ถึงสี่วัน
11.
(NORMAL SPEED)
ถุงมือ
(thǔng-muue )
(NORMAL SPEED)
"glove"
(NORMAL SPEED)
ถุงมือ
(SLOW)
ถุงมือ
(NORMAL SPEED)
glove
(NORMAL SPEED)
เราใส่ถุงมือในวันที่อากาศหนาวมาก
(rao sài thŭng-muue nai wan thîi aa-gàat năao mâak)
(NORMAL SPEED)
"We wear gloves on the day that the weather is very cold."
(SLOW)
เราใส่ถุงมือในวันที่อากาศหนาวมาก
12.
(NORMAL SPEED)
ร่ม
(rôm)
(NORMAL SPEED)
"umbrella"
(NORMAL SPEED)
ร่ม
(SLOW)
ร่ม
(NORMAL SPEED)
umbrella
(NORMAL SPEED)
ดูท่าทางจะฝนตก เพราะฉะนั้นอย่าลืมร่มล่ะ
(duu thâa-thaang fǒn jà dtòk phráw-chà-nán yàa luuem rôm lâ)
(NORMAL SPEED)
"It looks like rain so don't forget your umbrella!"
(SLOW)
ดูท่าทางจะฝนตก เพราะฉะนั้นอย่าลืมร่มล่ะ
13.
(NORMAL SPEED)
หมวก
(mùuak)
(NORMAL SPEED)
"hat"
(NORMAL SPEED)
หมวก
(SLOW)
หมวก
(NORMAL SPEED)
hat
(NORMAL SPEED)
วันนี้ฉันใส่หมวกเพื่อกันแดด
(wan níi chăn sài mùuak phûuea gan dàaet)
(NORMAL SPEED)
"I wore a hat today to protect myself from the sun."
(SLOW)
วันนี้ฉันใส่หมวกเพื่อกันแดด
14.
(NORMAL SPEED)
แขนยาว
(khaaen-yaao )
(NORMAL SPEED)
"long-sleeved"
(NORMAL SPEED)
แขนยาว
(SLOW)
แขนยาว
(NORMAL SPEED)
long-sleeved
(NORMAL SPEED)
วันนี้อากาศร้อนเกินกว่าจะใส่เสื้อแขนยาว
(wan níi aa-gàat ráawn gooen gwàa jà sài sûuea khăaen yaao)
(NORMAL SPEED)
"Today is too hot to wear a long-sleeved shirt."
(SLOW)
วันนี้อากาศร้อนเกินกว่าจะใส่เสื้อแขนยาว
15.
(NORMAL SPEED)
แขนสั้น
(khaaen-sân )
(NORMAL SPEED)
"short-sleeved"
(NORMAL SPEED)
แขนสั้น
(SLOW)
แขนสั้น
(NORMAL SPEED)
short-sleeved
(NORMAL SPEED)
ชุดนี้แบบแขนยาวไม่เป็นที่นิยมเท่าแบบแขนสั้น
(chút níi bàaep khǎaen yaao mâi bpen thîi ní-yom thâo bàaep khǎaen sân)
(NORMAL SPEED)
"The long-sleeved version of the dress is not as popular as the one with short sleeves."
(SLOW)
ชุดนี้แบบแขนยาวไม่เป็นที่นิยมเท่าแบบแขนสั้น
16.
(NORMAL SPEED)
เจ็บปวด
(jèp-bpùuat )
(NORMAL SPEED)
"painful"
(NORMAL SPEED)
เจ็บปวด
(SLOW)
เจ็บปวด
(NORMAL SPEED)
painful
(NORMAL SPEED)
แมงกะพรุนต่อยเจ็บปวดมาก
(maaeng gà-phrun dtàuy jèp bpùuat mâak)
(NORMAL SPEED)
"A jellyfish sting is very painful."
(SLOW)
แมงกะพรุนต่อยเจ็บปวดมาก
17.
(NORMAL SPEED)
ขี้อาย
(khîi-aai )
(NORMAL SPEED)
"shy"
(NORMAL SPEED)
ขี้อาย
(SLOW)
ขี้อาย
(NORMAL SPEED)
shy
(NORMAL SPEED)
อย่าขี้อาย
(yàa khîi-aai
)
(NORMAL SPEED)
"Don't be shy!"
(SLOW)
อย่าขี้อาย
18.
(NORMAL SPEED)
ประหม่า
(bprà-màa )
(NORMAL SPEED)
"nervous"
(NORMAL SPEED)
ประหม่า
(SLOW)
ประหม่า
(NORMAL SPEED)
nervous
(NORMAL SPEED)
นักธุรกิจที่ประหม่ากำลังรอการสัมภาษณ์
(nák-thú-rá-gìt thîi bprà-màa gam-lang raaw gaan-sǎm-phâat)
(NORMAL SPEED)
"The nervous businessman is waiting for the interview."
(SLOW)
นักธุรกิจที่ประหม่ากำลังรอการสัมภาษณ์
19.
(NORMAL SPEED)
ตื่นเต้น
(dtùuen-dtên )
(NORMAL SPEED)
"excited"
(NORMAL SPEED)
ตื่นเต้น
(SLOW)
ตื่นเต้น
(NORMAL SPEED)
excited
(NORMAL SPEED)
ฉันตื่นเต้นมากกับหนังเดดพูลภาคใหม่
(chăn dtùuen-dtên mâak gàp năng déet-phuu phâak mài)
(NORMAL SPEED)
"I'm so excited for the new Deadpool movie!"
(SLOW)
ฉันตื่นเต้นมากกับหนังเดดพูลภาคใหม่
20.
(NORMAL SPEED)
รู้สึกอับอาย
(rúu-sùek àp-aai )
(NORMAL SPEED)
"embarrassed"
(NORMAL SPEED)
รู้สึกอับอาย
(SLOW)
รู้สึกอับอาย
(NORMAL SPEED)
embarrassed
(NORMAL SPEED)
หน้าฉันกลายเป็นสีแดงเมื่อฉันรู้สึกอับอาย
(nâa chăn glaai bpen sǐi daaeng mûuea chăn rúu-sùek àp-aai
)
(NORMAL SPEED)
"My face turns red when I am embarrassed."
(SLOW)
หน้าฉันกลายเป็นสีแดงเมื่อฉันรู้สึกอับอาย
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide