Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ทำแตก
(tham-dtàaek)
(NORMAL SPEED)
"break"
(NORMAL SPEED)
ทำแตก
(SLOW)
ทำแตก
(NORMAL SPEED)
break
(NORMAL SPEED)
ฉันทำจานของฉันแตกหนึ่งใบขณะล้างจาน
(chăn tham jaan khǎawng chăn dtàaek nùeng bai khà-nà láang jaan)
(NORMAL SPEED)
"I broke one of my plates while washing the dishes."
(SLOW)
ฉันทำจานของฉันแตกหนึ่งใบขณะล้างจาน
2.
(NORMAL SPEED)
แผล
(phlǎae)
(NORMAL SPEED)
"cut"
(NORMAL SPEED)
แผล
(SLOW)
แผล
(NORMAL SPEED)
cut
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้ชายหกล้มและมีแผลลึกที่ขาของเขา
(dèk-phûu-chaai hòk lóm láe mii phlăae lúek thîi khăa khǎawng khăo)
(NORMAL SPEED)
"The boy fell and has a deep cut on his leg."
(SLOW)
เด็กผู้ชายหกล้มและมีแผลลึกที่ขาของเขา
3.
(NORMAL SPEED)
ทำให้เคล็ด
(tham hâi khlét)
(NORMAL SPEED)
"sprain"
(NORMAL SPEED)
ทำให้เคล็ด
(SLOW)
ทำให้เคล็ด
(NORMAL SPEED)
sprain
(NORMAL SPEED)
นักกีฬาทำข้อเท้าเคล็ด
(nák gii-laa tham khâaw tháo khlét)
(NORMAL SPEED)
"The athlete sprained his ankle."
(SLOW)
นักกีฬาทำข้อเท้าเคล็ด
4.
(NORMAL SPEED)
เตาอบไมโครเวฟ
(dtao-òp-mai-khroo-wéep)
(NORMAL SPEED)
"microwave oven"
(NORMAL SPEED)
เตาอบไมโครเวฟ
(SLOW)
เตาอบไมโครเวฟ
(NORMAL SPEED)
microwave oven
(NORMAL SPEED)
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่ใช้ง่ายที่สุดคือเตาอบไมโครเวฟ
(khrûueang-chái-fai-fáa nai khruua thîi chái ngâai thîi-sùt khuue dtao-òp-mai-khroo-wéep)
(NORMAL SPEED)
"The most convenient kitchen appliance is the microwave oven."
(SLOW)
เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่ใช้ง่ายที่สุดคือเตาอบไมโครเวฟ
5.
(NORMAL SPEED)
ตู้เย็น
(dtûu-yen)
(NORMAL SPEED)
"refrigerator"
(NORMAL SPEED)
ตู้เย็น
(SLOW)
ตู้เย็น
(NORMAL SPEED)
refrigerator
(NORMAL SPEED)
ตู้เย็นเต็มไปด้วยอาหารสำหรับวันหยุด
(dtûu-yen dtem bpai dûuai aa-hǎan sǎm-ràp wan-yùt)
(NORMAL SPEED)
"The refrigerator is full of food for the holiday."
(SLOW)
ตู้เย็นเต็มไปด้วยอาหารสำหรับวันหยุด
6.
(NORMAL SPEED)
เครื่องดูดฝุ่น
(khrûueang-dùut-fùn)
(NORMAL SPEED)
"vacuum cleaner"
(NORMAL SPEED)
เครื่องดูดฝุ่น
(SLOW)
เครื่องดูดฝุ่น
(NORMAL SPEED)
vacuum cleaner
(NORMAL SPEED)
ใช้เครื่องดูดฝุ่นรักษาความสะอาดของพรม
(chái khrûueang-dùut-fùn rák-sǎa khwaam sà-àat khǎawng phrom)
(NORMAL SPEED)
"Use the vacuum cleaner to keep the carpets clean."
(SLOW)
ใช้เครื่องดูดฝุ่นรักษาความสะอาดของพรม
7.
(NORMAL SPEED)
เหงื่อออก
(ngùuea àawk)
(NORMAL SPEED)
"sweat"
(NORMAL SPEED)
เหงื่อออก
(SLOW)
เหงื่อออก
(NORMAL SPEED)
sweat
(NORMAL SPEED)
ฉันจะเหงื่อออกบนใบหน้าเวลาที่ทานอาหารเผ็ดมาก ๆ
(chǎn jà ngùuea àawk bon bai-nâa wee-laa thîi thaan aa-hǎan phèt mâak-mâak)
(NORMAL SPEED)
"My face sweats when I eat very spicy foods."
(SLOW)
ฉันจะเหงื่อออกบนใบหน้าเวลาที่ทานอาหารเผ็ดมาก ๆ
8.
(NORMAL SPEED)
เช็คอิน
(chék in)
(NORMAL SPEED)
"check in"
(NORMAL SPEED)
เช็คอิน
(SLOW)
เช็คอิน
(NORMAL SPEED)
check in
(NORMAL SPEED)
เช็คอินเวลากี่โมง
(chék in wee-laa gìi moong)
(NORMAL SPEED)
"What time is check in?"
(SLOW)
เช็คอินเวลากี่โมง
9.
(NORMAL SPEED)
หมายเลขห้องพัก
(mǎai-lêek hâwng-phák)
(NORMAL SPEED)
"room number"
(NORMAL SPEED)
หมายเลขห้องพัก
(SLOW)
หมายเลขห้องพัก
(NORMAL SPEED)
room number
(NORMAL SPEED)
พวกเราจะพักที่โรงแรมซิตี้ หมายเลขห้องพัก 717
(phûuak-rao jà phák thîi roong-raaem sí-dtîi mǎai-lêek hâwng-phák jèt nùeng jèt)
(NORMAL SPEED)
"We'll be staying at the City Hotel, room number 717."
(SLOW)
พวกเราจะพักที่โรงแรมซิตี้ หมายเลขห้องพัก 717
10.
(NORMAL SPEED)
กุญแจห้องพัก
(gun-jaae hâwng-phák)
(NORMAL SPEED)
"room key"
(NORMAL SPEED)
กุญแจห้องพัก
(SLOW)
กุญแจห้องพัก
(NORMAL SPEED)
room key
(NORMAL SPEED)
อย่าทำกุญแจห้องพักหาย
(yàa tham gun-jaae hâwng-phák hăai)
(NORMAL SPEED)
"Don't lose your room key!"
(SLOW)
อย่าทำกุญแจห้องพักหาย
11.
(NORMAL SPEED)
การโทรปลุก
(gaan thoo bplùk)
(NORMAL SPEED)
"wake-up call"
(NORMAL SPEED)
การโทรปลุก
(SLOW)
การโทรปลุก
(NORMAL SPEED)
wake-up call
(NORMAL SPEED)
สวัสดีค่ะ ฉันต้องการบริการโทรปลุกตอนตีห้าสี่สิบห้า
(sà-wàt-dii khà chăn dtâwng-gaan baaw-rí-gaan thoo bplùk dtaawn dtii hâa-sìi-sìp-hâa)
(NORMAL SPEED)
"Hi, I'd like a wake-up call service at fifteen minutes to six in the morning."
(SLOW)
สวัสดีค่ะ ฉันต้องการบริการโทรปลุกตอนตีห้าสี่สิบห้า
12.
(NORMAL SPEED)
เช็คเอาท์
(chék áo)
(NORMAL SPEED)
"check out"
(NORMAL SPEED)
เช็คเอาท์
(SLOW)
เช็คเอาท์
(NORMAL SPEED)
check out
(NORMAL SPEED)
กรุณาเช็คเอาท์ก่อนสิบโมงเช้า
(gà-rú-naa chék áo gàawn sìp moong-cháao)
(NORMAL SPEED)
"Please check out before 10 AM."
(SLOW)
กรุณาเช็คเอาท์ก่อนสิบโมงเช้า
13.
(NORMAL SPEED)
อ่อน
(àawn)
(NORMAL SPEED)
"light"
(NORMAL SPEED)
อ่อน
(SLOW)
อ่อน
(NORMAL SPEED)
light
(NORMAL SPEED)
สีอ่อนเหมาะกับคุณมากจริงๆ
(sǐi àawn màw gàp khun mâak jing-jing)
(NORMAL SPEED)
"Light colors really suit you well."
(SLOW)
สีอ่อนเหมาะกับคุณมากจริงๆ
14.
(NORMAL SPEED)
ทอง
(thaawng)
(NORMAL SPEED)
"gold"
(NORMAL SPEED)
ทอง
(SLOW)
ทอง
(NORMAL SPEED)
gold
(NORMAL SPEED)
ฉันต้องการกระเป๋าถือสีทอง
(chǎn dtâwng-gaan grà-bpǎ-thǔue sǐi thaawng)
(NORMAL SPEED)
"I want a gold colored purse."
(SLOW)
ฉันต้องการกระเป๋าถือสีทอง
15.
(NORMAL SPEED)
ชมพู
(chom-phuu)
(NORMAL SPEED)
"pink"
(NORMAL SPEED)
ชมพู
(SLOW)
ชมพู
(NORMAL SPEED)
pink
(NORMAL SPEED)
น้ำตาลไอซิ่งสีชมพูบนเค้กสตรอเบอร์รี่คือของโปรดของฉัน
(nám-dtaan ái-sîng sǐi chom-phuu bon khéek-sà-dtraaw-booe-rîi khuue khǎawng bpròot khǎawng chǎn)
(NORMAL SPEED)
"The pink frosting on a strawberry cake is my favorite."
(SLOW)
น้ำตาลไอซิ่งสีชมพูบนเค้กสตรอเบอร์รี่คือของโปรดของฉัน
16.
(NORMAL SPEED)
เงิน
(ngoen)
(NORMAL SPEED)
"silver"
(NORMAL SPEED)
เงิน
(SLOW)
เงิน
(NORMAL SPEED)
silver
(NORMAL SPEED)
ปากกาสีเงินดูแพง
(bpàak-gaa sǐi ngoen duu phaaeng)
(NORMAL SPEED)
"The silver colored pen looks expensive."
(SLOW)
ปากกาสีเงินดูแพง
17.
(NORMAL SPEED)
เบจ
(bèet)
(NORMAL SPEED)
"beige"
(NORMAL SPEED)
เบจ
(SLOW)
เบจ
(NORMAL SPEED)
beige
(NORMAL SPEED)
สีเบจคือสีครีมซีดที่มีสีออกเหลืองๆปนอยู่
(sǐi bèet khuue sǐi khriim sîit thîi mii sǐi àawk lǔueang-lǔueang bpon yùu)
(NORMAL SPEED)
"Beige is a pale cream color with a yellowish tint."
(SLOW)
สีเบจคือสีครีมซีดที่มีสีออกเหลืองๆปนอยู่
18.
(NORMAL SPEED)
ราสเบอร์รี่
(ráat-booe-rîi)
(NORMAL SPEED)
"raspberry"
(NORMAL SPEED)
ราสเบอร์รี่
(SLOW)
ราสเบอร์รี่
(NORMAL SPEED)
raspberry
(NORMAL SPEED)
บางครั้งมีหนอนอยู่ในราสเบอร์รี่
(baang khráng mii nǎawn yùu nai ráat-booe-rîi)
(NORMAL SPEED)
"There are sometimes worms in raspberries."
(SLOW)
บางครั้งมีหนอนอยู่ในราสเบอร์รี่
19.
(NORMAL SPEED)
อาการไอ
(aa-gaan ai)
(NORMAL SPEED)
"cough"
(NORMAL SPEED)
อาการไอ
(SLOW)
อาการไอ
(NORMAL SPEED)
cough
(NORMAL SPEED)
ฉันมีอาการไอ
(chăn mii aa-gaan ai)
(NORMAL SPEED)
"I have a cough."
(SLOW)
ฉันมีอาการไอ
20.
(NORMAL SPEED)
กระเทียม
(grà-thiiam)
(NORMAL SPEED)
"garlic"
(NORMAL SPEED)
กระเทียม
(SLOW)
กระเทียม
(NORMAL SPEED)
garlic
(NORMAL SPEED)
รสชาติและกลิ่นของกระเทียมถือเป็นจุดเด่นของการปรุงอาหารด้วยกระเทียม
(rót-châat láe glìn khǎawng grà-thiiam thǔue bpen jùt-dèn khǎawng gaan bprung aa-hǎan dûuai grà-thiiam)
(NORMAL SPEED)
"The taste and odor of garlic are its cooking trademarks."
(SLOW)
รสชาติและกลิ่นของกระเทียมถือเป็นจุดเด่นของการปรุงอาหารด้วยกระเทียม
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide