Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าสะพายหลัง
(grà-bpǎo-sà-phaai-lǎng)
(NORMAL SPEED)
"backpack"
(NORMAL SPEED)
กระเป๋าสะพายหลัง
(SLOW)
กระเป๋าสะพายหลัง
(NORMAL SPEED)
backpack
(NORMAL SPEED)
เขาขนหนังสือด้วยกระเป๋าสะพายหลัง
(khǎo khǒn nǎng-sǔue dûuai grà-bpǎo-sà-phaai-lǎng)
(NORMAL SPEED)
"He carried his books in the backpack."
(SLOW)
เขาขนหนังสือด้วยกระเป๋าสะพายหลัง
2.
(NORMAL SPEED)
ไส้ดินสอ
(sâi-din-sǎaw)
(NORMAL SPEED)
"pencil lead"
(NORMAL SPEED)
ไส้ดินสอ
(SLOW)
ไส้ดินสอ
(NORMAL SPEED)
pencil lead
(NORMAL SPEED)
ต้องเหลาดินสอไม้เมื่อไส้ดินสอหัก
(dtâwng lǎo din-sǎaw máai mûuea sâi-din-sǎaw hàk)
(NORMAL SPEED)
"Wooden pencils must be sharpened when the lead breaks. "
(SLOW)
ต้องเหลาดินสอไม้เมื่อไส้ดินสอหัก
3.
(NORMAL SPEED)
กาว
(gaao)
(NORMAL SPEED)
"glue"
(NORMAL SPEED)
กาว
(SLOW)
กาว
(NORMAL SPEED)
glue
(NORMAL SPEED)
ทากาวที่กระดาษ
(thaa gaao thîi grà-dàat)
(NORMAL SPEED)
"Apply glue to the paper."
(SLOW)
ทากาวที่กระดาษ
4.
(NORMAL SPEED)
เครื่องคิดเลข
(khrûueang-khít-lêek)
(NORMAL SPEED)
"calculator"
(NORMAL SPEED)
เครื่องคิดเลข
(SLOW)
เครื่องคิดเลข
(NORMAL SPEED)
calculator
(NORMAL SPEED)
พวกเราไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขระหว่างการสอบได้
(phûuak rao mâi săa-mâat chái khrûueang khít lêek rá-wàang gaan sàawp dâai)
(NORMAL SPEED)
"We can't use a calculator during the test."
(SLOW)
พวกเราไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขระหว่างการสอบได้
5.
(NORMAL SPEED)
กบเหลาดินสอ
(gòp lǎo din-sǎaw)
(NORMAL SPEED)
"pencil sharpener"
(NORMAL SPEED)
กบเหลาดินสอ
(SLOW)
กบเหลาดินสอ
(NORMAL SPEED)
pencil sharpener
(NORMAL SPEED)
ฉันมีกบเหลาดินสอ
(chăn mii gòp lăo din-sǎaw)
(NORMAL SPEED)
"I have a pencil sharpener."
(SLOW)
ฉันมีกบเหลาดินสอ
6.
(NORMAL SPEED)
กว้าง
(gwâang)
(NORMAL SPEED)
"wide"
(NORMAL SPEED)
กว้าง
(SLOW)
กว้าง
(NORMAL SPEED)
wide
(NORMAL SPEED)
ทางหลวงสายใหม่กว้างขนาดหกช่องทางเดินรถ
(thaang-lǔuang sǎai mài gwâang khà-nàat hòk châwng thaang-dooen-rót)
(NORMAL SPEED)
"The new highway is six lanes wide."
(SLOW)
ทางหลวงสายใหม่กว้างขนาดหกช่องทางเดินรถ
7.
(NORMAL SPEED)
แคบ
(khâaep)
(NORMAL SPEED)
"narrow"
(NORMAL SPEED)
แคบ
(SLOW)
แคบ
(NORMAL SPEED)
narrow
(NORMAL SPEED)
ผู้ชายกำลังเดินป่าบนเส้นทางแคบ ๆ
(phûu-chaai gam-lang dooen bpàa bon sên-thaang khâaep khâaep)
(NORMAL SPEED)
"The man is hiking on a narrow path."
(SLOW)
ผู้ชายกำลังเดินป่าบนเส้นทางแคบ ๆ
8.
(NORMAL SPEED)
แข็ง
(khǎeng)
(NORMAL SPEED)
"hard"
(NORMAL SPEED)
แข็ง
(SLOW)
แข็ง
(NORMAL SPEED)
hard
(NORMAL SPEED)
เต่ามีกระดองที่แข็งไว้สำหรับป้องกัน
(dtào mii grà-daawng thîi khăeng wái săm-ràp bpâwng-gan)
(NORMAL SPEED)
"A turtle has a hard shell for protection."
(SLOW)
เต่ามีกระดองที่แข็งไว้สำหรับป้องกัน
9.
(NORMAL SPEED)
นุ่ม
(nûm)
(NORMAL SPEED)
"soft"
(NORMAL SPEED)
นุ่ม
(SLOW)
นุ่ม
(NORMAL SPEED)
soft
(NORMAL SPEED)
ผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ของเธอทำมาจากใยฝ้ายที่นุ่ม
(phâa-chét-dtuua phǔuen mài khǎawng thooe tham maa jàak yai fâai thîi nûm)
(NORMAL SPEED)
"Her new bath towels were made of soft cotton."
(SLOW)
ผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ของเธอทำมาจากใยฝ้ายที่นุ่ม
10.
(NORMAL SPEED)
แอพปริคอต
(áep-bprì-khàwt)
(NORMAL SPEED)
"apricot"
(NORMAL SPEED)
แอพปริคอต
(SLOW)
แอพปริคอต
(NORMAL SPEED)
apricot
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบกินน้ำแอพปริคอต
(chăn châawp gin náam áep-bprì-khàwt)
(NORMAL SPEED)
"I love apricot juice."
(SLOW)
ฉันชอบกินน้ำแอพปริคอต
11.
(NORMAL SPEED)
สับปะรด
(sàp-bpà-rót)
(NORMAL SPEED)
"pineapple"
(NORMAL SPEED)
สับปะรด
(SLOW)
สับปะรด
(NORMAL SPEED)
pineapple
(NORMAL SPEED)
สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีเนื้อสีเหลือง และมีรสที่เปรี้ยวหวานจัด
(sàp-bpà-rót bpen phǒn-lá-mái khèet-ráawn thîi mii núuea sǐi lǔueang láe rót thîi bprîiao wǎan jàt)
(NORMAL SPEED)
"Pineapple is a tropical fruit with yellow meat and a tangy sweet-tart flavor."
(SLOW)
สับปะรดเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีเนื้อสีเหลือง และมีรสที่เปรี้ยวหวานจัด
12.
(NORMAL SPEED)
เมลอน
(mee-lâwn)
(NORMAL SPEED)
"melon"
(NORMAL SPEED)
เมลอน
(SLOW)
เมลอน
(NORMAL SPEED)
melon
(NORMAL SPEED)
มีประเภทของเมลอนมากกว่าหนึ่งร้อยประเภท
(mii bprà-phêet khǎawng mee-lâawn mâak gwàa nùeng-ráauy bprà-phêet)
(NORMAL SPEED)
"There are over one hundred varieties of melon."
(SLOW)
มีประเภทของเมลอนมากกว่าหนึ่งร้อยประเภท
13.
(NORMAL SPEED)
ผลมะเดื่อ
(phǒn má-dùuea)
(NORMAL SPEED)
"fig"
(NORMAL SPEED)
ผลมะเดื่อ
(SLOW)
ผลมะเดื่อ
(NORMAL SPEED)
fig
(NORMAL SPEED)
ผลมะเดื่อสามารถอยู่ได้ยาวนานเมื่อทำให้แห้ง
(phǒn má-dùuea sǎa-mâat yùu dâi yaao naan mûuea tham hâi hâaeng)
(NORMAL SPEED)
"Once they are dried, figs can last a long time."
(SLOW)
ผลมะเดื่อสามารถอยู่ได้ยาวนานเมื่อทำให้แห้ง
14.
(NORMAL SPEED)
ลูกพลัม
(lûuk-phlam)
(NORMAL SPEED)
"plum"
(NORMAL SPEED)
ลูกพลัม
(SLOW)
ลูกพลัม
(NORMAL SPEED)
plum
(NORMAL SPEED)
ลูกพลัมสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดๆ แบบแช่แข็ง แบบกระป๋อง หรือแบบอบแห้งเป็นลูกพรุน
(lûuk-phlam sǎa-mâat ráp-bprà-thaan dâi tháng bàaep sòt-sòt bàaep châae-khǎeng bàaep grà-bpǎwng rǔue bàaep òp-hâaeng bpen lûuk-phrun)
(NORMAL SPEED)
"The plum can be eaten fresh, frozen, canned or dried into prunes."
(SLOW)
ลูกพลัมสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดๆ แบบแช่แข็ง แบบกระป๋อง หรือแบบอบแห้งเป็นลูกพรุน
15.
(NORMAL SPEED)
กะหล่ำดอก
(gà-làm-dàawk)
(NORMAL SPEED)
"cauliflower"
(NORMAL SPEED)
กะหล่ำดอก
(SLOW)
กะหล่ำดอก
(NORMAL SPEED)
cauliflower
(NORMAL SPEED)
พวกเราทานกะหล่ำดอกจุ่มในน้ำสลัดแรนช์
(phûuak-rao thaan gà-làm-dàawk jùm nai náam-sà-làt ráaen)
(NORMAL SPEED)
"We eat cauliflower dipped in ranch dressing."
(SLOW)
พวกเราทานกะหล่ำดอกจุ่มในน้ำสลัดแรนช์
16.
(NORMAL SPEED)
กะหล่ำปลี
(gà-làm-bplii)
(NORMAL SPEED)
"cabbage"
(NORMAL SPEED)
กะหล่ำปลี
(SLOW)
กะหล่ำปลี
(NORMAL SPEED)
cabbage
(NORMAL SPEED)
ฉันทานกะหล่ำปลีเมื่อคืน
(chǎn thaan gà-làm-bplii mûuea-khuuen)
(NORMAL SPEED)
"I ate a cabbage last night."
(SLOW)
ฉันทานกะหล่ำปลีเมื่อคืน
17.
(NORMAL SPEED)
ผักขึ้นฉ่าย
(phàk-khûen-chàai)
(NORMAL SPEED)
"celery"
(NORMAL SPEED)
ผักขึ้นฉ่าย
(SLOW)
ผักขึ้นฉ่าย
(NORMAL SPEED)
celery
(NORMAL SPEED)
ปริมาณแคลอรี่ที่คุณใช้ในการรับประทานผักขึ้นฉ่ายนั้นมากกว่าปริมาณแคลอรี่ที่คุณจะได้รับจากมันเสียอีก
(bpà-rí-maan khaae-laaw-ríi thîi khun chái nai gaan ráp-bprà-thaan phàk-khûen-chàai nán mâak gwàa bpà-rí-maan khaae-laaw-ríi thîi khun jà dâi ráp jàak man sǐia ìik)
(NORMAL SPEED)
"It takes more calories to eat celery than you get by eating it."
(SLOW)
ปริมาณแคลอรี่ที่คุณใช้ในการรับประทานผักขึ้นฉ่ายนั้นมากกว่าปริมาณแคลอรี่ที่คุณจะได้รับจากมันเสียอีก
18.
(NORMAL SPEED)
มะเขือ
(má-khǔuea)
(NORMAL SPEED)
"eggplant"
(NORMAL SPEED)
มะเขือ
(SLOW)
มะเขือ
(NORMAL SPEED)
eggplant
(NORMAL SPEED)
มะเขือมีสีสันหลากหลายซึ่งรวมถึงสีม่วง สีขาว และสีเขียว
(má-khǔuea mii sǐi-sǎn làak-lǎai sûeng ruuam thǔeng sǐi mûuang sǐi khǎao láe sǐi khǐiao)
(NORMAL SPEED)
"Eggplant comes in various colors including purple, white and green."
(SLOW)
มะเขือมีสีสันหลากหลายซึ่งรวมถึงสีม่วง สีขาว และสีเขียว
19.
(NORMAL SPEED)
ถั่วงอก
(thùua-ngâawk)
(NORMAL SPEED)
"bean sprout"
(NORMAL SPEED)
ถั่วงอก
(SLOW)
ถั่วงอก
(NORMAL SPEED)
bean sprout
(NORMAL SPEED)
ถั่วงอกที่หวานและกรอบเป็นเครื่องเคียงที่น่าอร่อย
(thùua-ngâawk thîi wǎan láe gràawp bpen khrûueang khiiang thîi nâa à-ràauy)
(NORMAL SPEED)
"Sweet and crunchy bean sprouts make an enjoyable side dish."
(SLOW)
ถั่วงอกที่หวาน และกรอบเป็นเครื่องเคียงที่น่าอร่อย
20.
(NORMAL SPEED)
อุบัติเหตุ
(ù-bàt-dtì-hêet)
(NORMAL SPEED)
"accident"
(NORMAL SPEED)
อุบัติเหตุ
(SLOW)
อุบัติเหตุ
(NORMAL SPEED)
accident
(NORMAL SPEED)
น้องชายของเธอประสบอุบัติเหตุรถยนต์
(náawng-chaai khǎawng thooe bprà-sòp ù-bàt-dtì-hèet rót-yon)
(NORMAL SPEED)
"Her brother was in a car accident."
(SLOW)
น้องชายของเธอประสบอุบัติเหตุรถยนต์
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide