Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
(NORMAL SPEED)
สามารถ
(sǎa-mâat)
(NORMAL SPEED)
"can"
(NORMAL SPEED)
สามารถ
(SLOW)
สามารถ
(NORMAL SPEED)
can
(NORMAL SPEED)
ดิฉันสามารถนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนได้
(dì-chǎn sǎa-mâat náp nùeng thǔeng sìp bpen phaa-sǎa-jiin dâi)
(NORMAL SPEED)
"I can count from one to ten in Chinese."
(SLOW)
ดิฉันสามารถนับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาจีนได้
(NORMAL SPEED)
ศูนย์
(sǔun)
(NORMAL SPEED)
"zero"
(NORMAL SPEED)
ศูนย์
(SLOW)
ศูนย์
(NORMAL SPEED)
zero
(NORMAL SPEED)
วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณศูนย์องศา
(wan-níi un-hà-phuum yùu thîi bprà-maan sǔun ong-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"It's about zero degrees today."
(SLOW)
วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณศูนย์องศา
(NORMAL SPEED)
หนึ่ง
(nùeng)
(NORMAL SPEED)
"one"
(NORMAL SPEED)
หนึ่ง
(SLOW)
หนึ่ง
(NORMAL SPEED)
one
(NORMAL SPEED)
มียี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน
(mii yîi-sìp sìi chûua-moong nai nùeng wan)
(NORMAL SPEED)
"There are twenty-four hours in one day."
(SLOW)
มียี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวัน
(NORMAL SPEED)
สอง
(sǎawng)
(NORMAL SPEED)
"two"
(NORMAL SPEED)
สอง
(SLOW)
สอง
(NORMAL SPEED)
two
(NORMAL SPEED)
หมายเลขสองเป็นหมายเลขโปรดของดิฉัน
(mǎai-lêek sǎawng bpen mǎai-lêek bpròot khǎawng dì-chǎn)
(NORMAL SPEED)
"The number two is my favorite number."
(SLOW)
หมายเลขสองเป็นหมายเลขโปรดของดิฉัน
(NORMAL SPEED)
สาม
(sǎam)
(NORMAL SPEED)
"three"
(NORMAL SPEED)
สาม
(SLOW)
สาม
(NORMAL SPEED)
three
(NORMAL SPEED)
สามองศา
(sǎam ong-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"three degrees"
(SLOW)
สามองศา
(NORMAL SPEED)
สี่
(sìi)
(NORMAL SPEED)
"four"
(NORMAL SPEED)
สี่
(SLOW)
สี่
(NORMAL SPEED)
four
(NORMAL SPEED)
ทางหลวงพิเศษที่มีสี่ช่องทางเดินรถ
(thaang-lǔuang phí-sèet thîi mii sìi châawng thaang-dooen-rót)
(NORMAL SPEED)
"four-lane motorway"
(SLOW)
ทางหลวงพิเศษที่มีสี่ช่องทางเดินรถ
(NORMAL SPEED)
ห้า
(hâa)
(NORMAL SPEED)
"five"
(NORMAL SPEED)
ห้า
(SLOW)
ห้า
(NORMAL SPEED)
five
(NORMAL SPEED)
ฉันทานโดนัทไปห้าอัน
(chǎn thaan doo-nát bpai hâa an)
(NORMAL SPEED)
"I ate five doughnuts."
(SLOW)
ฉันทานโดนัทไปห้าอัน
(NORMAL SPEED)
หก
(hòk)
(NORMAL SPEED)
"six"
(NORMAL SPEED)
หก
(SLOW)
หก
(NORMAL SPEED)
six
(NORMAL SPEED)
หกสิ่ง
(hòk sìng)
(NORMAL SPEED)
"six things"
(SLOW)
หกสิ่ง
(NORMAL SPEED)
เจ็ด
(jèt)
(NORMAL SPEED)
"seven"
(NORMAL SPEED)
เจ็ด
(SLOW)
เจ็ด
(NORMAL SPEED)
seven
(NORMAL SPEED)
หมายเลขเจ็ด
(mǎai-lêek jèt)
(NORMAL SPEED)
"number seven"
(SLOW)
หมายเลขเจ็ด
(NORMAL SPEED)
แปด
(bpàaet)
(NORMAL SPEED)
"eight"
(NORMAL SPEED)
แปด
(SLOW)
แปด
(NORMAL SPEED)
eight
(NORMAL SPEED)
คุณควรจะนอนหลับอย่างน้อยที่สุด 8 ชั่วโมงทุกคืน
(khun khuuan jà naawn-làp yàang náauy thîi sùt bpàaet chûua-moong thúk khuuen)
(NORMAL SPEED)
"You should sleep at least eight hours every night."
(SLOW)
คุณควรจะนอนหลับอย่างน้อยที่สุด 8 ชั่วโมงทุกคืน
(NORMAL SPEED)
เก้า
(gâo)
(NORMAL SPEED)
"nine"
(NORMAL SPEED)
เก้า
(SLOW)
เก้า
(NORMAL SPEED)
nine
(NORMAL SPEED)
เครื่องบินจะออกเดินทางเวลาเก้านาฬิกา
(khrûueang-bin jà àawk dooen-thaang wee-laa gâao naa-lí-gaa)
(NORMAL SPEED)
"The plane will take off at nine o'clock."
(SLOW)
เครื่องบินจะออกเดินทางเวลาเก้านาฬิกา
(NORMAL SPEED)
สิบ
(sìp)
(NORMAL SPEED)
"ten"
(NORMAL SPEED)
สิบ
(SLOW)
สิบ
(NORMAL SPEED)
ten
(NORMAL SPEED)
ฉันแก่กว่าแม่ของคุณสิบปี
(chan gàae gwàa mâae khǎawng khun sìp bpii)
(NORMAL SPEED)
"I'm ten years older than your mother."
(SLOW)
ฉันแก่กว่าแม่ของคุณสิบปี
(NORMAL SPEED)
พนักงานขาย
(phá-nák-ngaan-khǎai)
(NORMAL SPEED)
"salesman"
(NORMAL SPEED)
พนักงานขาย
(SLOW)
พนักงานขาย
(NORMAL SPEED)
salesman
(NORMAL SPEED)
พนักงานขายรถยนต์
(phá-nák-ngaan-khǎai rót-yon)
(NORMAL SPEED)
"car salesman"
(SLOW)
พนักงานขายรถยนต์
(NORMAL SPEED)
ผู้จัดการ
(phûu-jàt-gaan)
(NORMAL SPEED)
"manager"
(NORMAL SPEED)
ผู้จัดการ
(SLOW)
ผู้จัดการ
(NORMAL SPEED)
manager
(NORMAL SPEED)
ผู้จัดการโรงงานกำลังออกคำสั่ง
(phûu-jàt-gaan roong-ngaan gam-lang àawk kham-sàng)
(NORMAL SPEED)
"The factory manager is giving instructions."
(SLOW)
ผู้จัดการโรงงานกำลังออกคำสั่ง
(NORMAL SPEED)
พ่อครัว
(phâaw-khruua)
(NORMAL SPEED)
"cook"
(NORMAL SPEED)
พ่อครัว
(SLOW)
พ่อครัว
(NORMAL SPEED)
cook
(NORMAL SPEED)
พวกเราจ้างพ่อครัวคนใหม่สำหรับร้านอาหารของโรงแรม
(phûuak-rao jâang phâaw-khruua khon mài sǎm-ràp ráan-aa-hǎan khǎawng roong-raaem)
(NORMAL SPEED)
"We hired a new cook for the hotel restaurant."
(SLOW)
พวกเราจ้างพ่อครัวคนใหม่สำหรับร้านอาหารของโรงแรม
(NORMAL SPEED)
วิศวกร
(wít-sà-wá-gaawn)
(NORMAL SPEED)
"engineer"
(NORMAL SPEED)
วิศวกร
(SLOW)
วิศวกร
(NORMAL SPEED)
engineer
(NORMAL SPEED)
วิศวกรที่ดีสามารถออกแบบ และสร้างระบบได้
(wít-sà-wá-gaawn thîi dii sǎa-mâat àawk-bàaep láe sâang rá-bòp dâi)
(NORMAL SPEED)
"A good engineer can design and build systems."
(SLOW)
วิศวกรที่ดีสามารถออกแบบ และสร้างระบบได้
(NORMAL SPEED)
นักเขียนโปรแกรม
(nák-khǐian-bproo-graaem)
(NORMAL SPEED)
"programmer"
(NORMAL SPEED)
นักเขียนโปรแกรม
(SLOW)
นักเขียนโปรแกรม
(NORMAL SPEED)
programmer
(NORMAL SPEED)
นักเขียนโปรแกรมเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ
(nák khĭian bproo-graaem bpen aa-chîip thîi dtâawng tham-ngaan nâa khom-phiu-dtôoe naan naan)
(NORMAL SPEED)
"Programmer is a job that requires working in front of the computer for a long time."
(SLOW)
นักเขียนโปรแกรมเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ
(NORMAL SPEED)
พยาบาล
(phá-yaa-baan)
(NORMAL SPEED)
"nurse"
(NORMAL SPEED)
พยาบาล
(SLOW)
พยาบาล
(NORMAL SPEED)
nurse
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงเป็นพยาบาล
(phûu-yǐng bpen phá-yaa-baan)
(NORMAL SPEED)
"The woman is a nurse."
(SLOW)
ผู้หญิงเป็นพยาบาล
(NORMAL SPEED)
ร่างกาย
(râang-gaai)
(NORMAL SPEED)
"body"
(NORMAL SPEED)
ร่างกาย
(SLOW)
ร่างกาย
(NORMAL SPEED)
body
(NORMAL SPEED)
อาหารเป็นสิ่งที่บำรุงเลี้ยงร่างกาย
(aa-hǎan bpen sìng bam-rung líiang râang-gaai)
(NORMAL SPEED)
"Food is fuel for the body."
(SLOW)
อาหารเป็นสิ่งที่บำรุงเลี้ยงร่างกาย
(NORMAL SPEED)
หัว
(hǔua)
(NORMAL SPEED)
"head"
(NORMAL SPEED)
หัว
(SLOW)
หัว
(NORMAL SPEED)
head
(NORMAL SPEED)
สวมหมวกกันน็อคเพื่อป้องกันหัว
(sǔuam mùuak-gan-náwk phûuea bpâwng-gan hǔua)
(NORMAL SPEED)
"Wear a helmet to protect your head."
(SLOW)
สวมหมวกกันน็อคเพื่อป้องกันหัว
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide