Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
นาฬิกา
(naa-lí-gaa)
(NORMAL SPEED)
"watch"
(NORMAL SPEED)
นาฬิกา
(SLOW)
นาฬิกา
(NORMAL SPEED)
watch
(NORMAL SPEED)
เธอได้นาฬิกาข้อมือจากพ่อแม่หลังพิธีจบการศึกษา
(thooe dâi naa-lí-gaa khâaw-muue jàak phâaw-mâae lǎng phí-thii jòp gaan sùek-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"She got a watch from her parents after the graduation ceremony."
(SLOW)
เธอได้นาฬิกาข้อมือจากพ่อแม่หลังพิธีจบการศึกษา
2.
(NORMAL SPEED)
แว่นตา
(wâaen-dtaa)
(NORMAL SPEED)
" glasses"
(NORMAL SPEED)
แว่นตา
(SLOW)
แว่นตา
(NORMAL SPEED)
glasses
(NORMAL SPEED)
ขอโทษนะ แต่ฉันเพิ่งทำแว่นตาอันโปรดของเธอพัง
(Khǎaw-thôot ná dtàae chǎn phôoeng tham wâaen-dtaa an bpròot khǎawng thooe phang)
(NORMAL SPEED)
"I'm sorry, but I've just broken your favorite pair of glasses."
(SLOW)
ขอโทษนะ แต่ฉันเพิ่งทำแว่นตาอันโปรดของเธอพัง
3.
(NORMAL SPEED)
เสื้อแจ๊คเก็ต
(sûuea-jáek-gêt)
(NORMAL SPEED)
"jacket"
(NORMAL SPEED)
เสื้อแจ๊คเก็ต
(SLOW)
เสื้อแจ๊คเก็ต
(NORMAL SPEED)
jacket
(NORMAL SPEED)
ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสิ ข้างนอกหนาวนะ
(sài sûuea-jáek-gêt sì khâang nâawk nǎao ná
)
(NORMAL SPEED)
"Put on your jacket, because it's cold outside."
(SLOW)
ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสิ ข้างนอกหนาวนะ
4.
(NORMAL SPEED)
ได้รับ
(dâi ráp)
(NORMAL SPEED)
"receive"
(NORMAL SPEED)
ได้รับ
(SLOW)
ได้รับ
(NORMAL SPEED)
receive
(NORMAL SPEED)
ฉันได้รับโปสการ์ด 2 ใบ
(chăn dâi ráp bpóot-gáat sǎawng bai)
(NORMAL SPEED)
"I received two postcards."
(SLOW)
ฉันได้รับโปสการ์ด 2 ใบ
5.
(NORMAL SPEED)
ค้นหา
(khón-hǎa)
(NORMAL SPEED)
"search"
(NORMAL SPEED)
ค้นหา
(SLOW)
ค้นหา
(NORMAL SPEED)
search
(NORMAL SPEED)
นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหามด
(nák wít-thá-yaa-sàat gam-lang khón-hǎa mót)
(NORMAL SPEED)
"The scientist is searching for ants."
(SLOW)
นักวิทยาศาสตร์กำลังค้นหามด
6.
(NORMAL SPEED)
หยิบ
(yìp)
(NORMAL SPEED)
" take"
(NORMAL SPEED)
หยิบ
(SLOW)
หยิบ
(NORMAL SPEED)
take
(NORMAL SPEED)
กรุณาหยิบบัตรคิวแล้วนั่งรอค่ะ
(gà-rú-naa yìp bàt-khiu láaeo nâng raaw khâ)
(NORMAL SPEED)
"Please take a queue slip and sit down to wait."
(SLOW)
กรุณาหยิบบัตรคิวแล้วนั่งรอค่ะ
7.
(NORMAL SPEED)
อ่อนแอ
(àawn-aae)
(NORMAL SPEED)
"weak"
(NORMAL SPEED)
อ่อนแอ
(SLOW)
อ่อนแอ
(NORMAL SPEED)
weak
(NORMAL SPEED)
เขาอ่อนแอเกินไป
(khăo àawn-aae gooen bpai)
(NORMAL SPEED)
"He's too weak."
(SLOW)
เขาอ่อนแอเกินไป
8.
(NORMAL SPEED)
แข็งแรง
(khǎeng-raaeng)
(NORMAL SPEED)
"strong"
(NORMAL SPEED)
แข็งแรง
(SLOW)
แข็งแรง
(NORMAL SPEED)
strong
(NORMAL SPEED)
คนเล่นยิมนาสติกต้องมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมาก
(khon lêen yim-náat-dtìk dtâawng mii glâam núuea khăeng-raaeng mâak)
(NORMAL SPEED)
"People who play gymnastics need to have very strong muscles."
(SLOW)
คนเล่นยิมนาสติกต้องมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมาก
9.
(NORMAL SPEED)
หนาว
(nǎao)
(NORMAL SPEED)
"cold"
(NORMAL SPEED)
หนาว
(SLOW)
หนาว
(NORMAL SPEED)
cold
(NORMAL SPEED)
มันหนาว
(man nǎao)
(NORMAL SPEED)
"It's cold."
(SLOW)
มันหนาว
10.
(NORMAL SPEED)
ร้อน
(ráawn)
(NORMAL SPEED)
"hot"
(NORMAL SPEED)
ร้อน
(SLOW)
ร้อน
(NORMAL SPEED)
hot
(NORMAL SPEED)
ข้างนอกอากาศร้อนมาก
(Khâang-nâawk aa-gàat ráawn mâak.)
(NORMAL SPEED)
"Outside is very hot."
(SLOW)
ข้างนอกอากาศร้อนมาก
11.
(NORMAL SPEED)
ตลก
(dtà-lòk)
(NORMAL SPEED)
"funny"
(NORMAL SPEED)
ตลก
(SLOW)
ตลก
(NORMAL SPEED)
funny
(NORMAL SPEED)
หนังสือเล่มนี้ตลกดี
(Nǎng-sǔue lêem níi dtà-lòk dii.)
(NORMAL SPEED)
"This book is pretty funny."
(SLOW)
หนังสือเล่มนี้ตลกดี
12.
(NORMAL SPEED)
ลูกท้อ
(lûuk tháaw)
(NORMAL SPEED)
"peach"
(NORMAL SPEED)
ลูกท้อ
(SLOW)
ลูกท้อ
(NORMAL SPEED)
peach
(NORMAL SPEED)
แต่เดิมลูกท้อมาจากประเทศจีน แต่ปัจจุบันมีปลูกอยู่ทั่วโลก
(dtàae dooem lûuk tháaw maa jàak bprà-thêet jiin dtàae bpàt-jù-ban mii bplùuk yùu thûua lôok)
(NORMAL SPEED)
"Peaches are originally from China, but are now grown throughout the world."
(SLOW)
แต่เดิมลูกท้อมาจากประเทศจีน แต่ปัจจุบันมีปลูกอยู่ทั่วโลก
13.
(NORMAL SPEED)
ส้ม
(sôm)
(NORMAL SPEED)
"orange"
(NORMAL SPEED)
ส้ม
(SLOW)
ส้ม
(NORMAL SPEED)
orange
(NORMAL SPEED)
ฉันดื่มน้ำส้มตอนเช้า
(chăn dùuem nám sôm dtaawn cháo)
(NORMAL SPEED)
"I drink orange juice in the morning."
(SLOW)
ฉันดื่มน้ำส้มตอนเช้า
14.
(NORMAL SPEED)
มันฝรั่ง
(man-fà-ràng)
(NORMAL SPEED)
"potato"
(NORMAL SPEED)
มันฝรั่ง
(SLOW)
มันฝรั่ง
(NORMAL SPEED)
potato
(NORMAL SPEED)
ฉันอยากซื้อมันฝรั่งทอดกรอบ
(chǎn yàak súue man fà-ràng thâawt gràawp)
(NORMAL SPEED)
"I want to buy potato chips."
(SLOW)
ฉันอยากซื้อมันฝรั่งทอดกรอบ
15.
(NORMAL SPEED)
ถั่วเหลือง
(thùua-lǔueang)
(NORMAL SPEED)
"soybean"
(NORMAL SPEED)
ถั่วเหลือง
(SLOW)
ถั่วเหลือง
(NORMAL SPEED)
soybean
(NORMAL SPEED)
ถั่วเหลืองโตข้างในฝักถั่ว
(thùua-lǔueang dtoo khâang nai fàk thùua)
(NORMAL SPEED)
"Soybeans grow inside the pods."
(SLOW)
ถั่วเหลืองโตข้างในฝักถั่ว
16.
(NORMAL SPEED)
ผัก
(phàk)
(NORMAL SPEED)
"vegetable"
(NORMAL SPEED)
ผัก
(SLOW)
ผัก
(NORMAL SPEED)
vegetable
(NORMAL SPEED)
ผักอะไรก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้น
(phàk à-rai gâaw dii dtàaw sùk-khà-phâap tháng nán)
(NORMAL SPEED)
"Any vegetable is good for your health."
(SLOW)
ผักอะไรก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้น
17.
(NORMAL SPEED)
วัว
(wuua)
(NORMAL SPEED)
"cow"
(NORMAL SPEED)
วัว
(SLOW)
วัว
(NORMAL SPEED)
cow
(NORMAL SPEED)
ชาวนารีดนมวัวทุกวัน
(chaao-naa rîit nom wuua thúk wan)
(NORMAL SPEED)
"Farmers milk their cows everyday."
(SLOW)
ชาวนารีดนมวัวทุกวัน
18.
(NORMAL SPEED)
หมู
(mǔu)
(NORMAL SPEED)
"pig"
(NORMAL SPEED)
หมู
(SLOW)
หมู
(NORMAL SPEED)
pig
(NORMAL SPEED)
หมูกำลังพักผ่อนอยู่กลางแดด
(mǔu gam-lang phák-phàawn yùu glaang dàaet)
(NORMAL SPEED)
"The pigs are resting in the sun."
(SLOW)
หมูกำลังพักผ่อนอยู่กลางแดด
19.
(NORMAL SPEED)
ม้า
(máa)
(NORMAL SPEED)
"horse"
(NORMAL SPEED)
ม้า
(SLOW)
ม้า
(NORMAL SPEED)
horse
(NORMAL SPEED)
ฉันอยากจะลองขี่ม้าดูสักครั้ง
(chăn yàak jà laawng khìi máa duu sàk khráng)
(NORMAL SPEED)
"I want to try horse riding for once."
(SLOW)
ฉันอยากจะลองขี่ม้าดูสักครั้ง
20.
(NORMAL SPEED)
หิมะ
(hì-má)
(NORMAL SPEED)
"snow"
(NORMAL SPEED)
หิมะ
(SLOW)
หิมะ
(NORMAL SPEED)
snow
(NORMAL SPEED)
หิมะกำลังตกในป่า
(hì-má gam-lang dtòk nai bpàa)
(NORMAL SPEED)
"The snow is falling in the woods."
(SLOW)
หิมะกำลังตกในป่า
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Practice here & get feedback! Pick 1 word from this core list and come up with a sentence. Post the sentence in the comments below to get feedback from our learning community.