Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
เสื้อ
(sûuea)
(NORMAL SPEED)
"shirt"
(NORMAL SPEED)
เสื้อ
(SLOW)
เสื้อ
(NORMAL SPEED)
shirt
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบใส่เสื้อตัวนี้เพราะนุ่มดี
(chǎn châawp sài sûuea dtuua níi phráw nûm dii)
(NORMAL SPEED)
"I like wearing this shirt because it's soft."
(SLOW)
ฉันชอบใส่เสื้อตัวนี้เพราะนุ่มดี
2.
(NORMAL SPEED)
กางเกง
(gaang-geeng)
(NORMAL SPEED)
"pants"
(NORMAL SPEED)
กางเกง
(SLOW)
กางเกง
(NORMAL SPEED)
pants
(NORMAL SPEED)
ถอดกางเกงออก
(thàawt gaang-geeng àawk)
(NORMAL SPEED)
"Take off your pants."
(SLOW)
ถอดกางเกงออก
3.
(NORMAL SPEED)
ชุดกระโปรง
(chút-grà-bproong)
(NORMAL SPEED)
"dress"
(NORMAL SPEED)
ชุดกระโปรง
(SLOW)
ชุดกระโปรง
(NORMAL SPEED)
dress
(NORMAL SPEED)
ฉันเสียใจที่ไม่ได้ซื้อชุดกระโปรงชุดนั้น
(chăn sĭia-jai thîi mâi dâi súue chút-grà-bproong chút nán)
(NORMAL SPEED)
"I regret not buying that dress."
(SLOW)
ฉันเสียใจที่ไม่ได้ซื้อชุดกระโปรงชุดนั้น
4.
(NORMAL SPEED)
พูด
(phûut)
(NORMAL SPEED)
"say"
(NORMAL SPEED)
พูด
(SLOW)
พูด
(NORMAL SPEED)
say
(NORMAL SPEED)
คุณพูดว่าอะไรนะ
(khun phûut wâa à-rai ná)
(NORMAL SPEED)
"What did you just say?"
(SLOW)
คุณพูดว่าอะไรนะ
5.
(NORMAL SPEED)
โทร
(thoo)
(NORMAL SPEED)
"call"
(NORMAL SPEED)
โทร
(SLOW)
โทร
(NORMAL SPEED)
call
(NORMAL SPEED)
คุณโทรไปเบอร์นี้ได้มั้ย
(khun thoo bpai booe níi dâi mái)
(NORMAL SPEED)
"Could you call this number?"
(SLOW)
คุณโทรไปเบอร์นี้ได้มั้ย
6.
(NORMAL SPEED)
หา
(hǎa)
(NORMAL SPEED)
"find"
(NORMAL SPEED)
หา
(SLOW)
หา
(NORMAL SPEED)
find
(NORMAL SPEED)
คุณครูแบบคุณหายาก
(khun-khruu bàaep khun hăa yâak)
(NORMAL SPEED)
"Teachers like you are not easy to find."
(SLOW)
คุณครูแบบคุณหายาก
7.
(NORMAL SPEED)
สะอาด
(sà-àat)
(NORMAL SPEED)
"clean"
(NORMAL SPEED)
สะอาด
(SLOW)
สะอาด
(NORMAL SPEED)
clean
(NORMAL SPEED)
ประเทศนี้สะอาดมาก
(bprà-thêet níi sà-àat mâak)
(NORMAL SPEED)
"This country is very clean."
(SLOW)
ประเทศนี้สะอาดมาก
8.
(NORMAL SPEED)
สกปรก
(sòk-gà-bpròk)
(NORMAL SPEED)
"dirty"
(NORMAL SPEED)
สกปรก
(SLOW)
สกปรก
(NORMAL SPEED)
dirty
(NORMAL SPEED)
ฉันคิดว่าแม่น้ำคงคาสกปรกมาก
(chǎn khít wâa mâae-nám khong-khaa sòk-gà-bpròk mâak)
(NORMAL SPEED)
"I think the Ganges River is very dirty."
(SLOW)
ฉันคิดว่าแม่น้ำคงคาสกปรกมาก
9.
(NORMAL SPEED)
แครอท
(khaae-ràwt)
(NORMAL SPEED)
"carrot"
(NORMAL SPEED)
แครอท
(SLOW)
แครอท
(NORMAL SPEED)
carrot
(NORMAL SPEED)
ฉันหั่นแครอทด้วยมีด
(chăn hàn khaae-ràwt dûuai mîit)
(NORMAL SPEED)
"I cut the carrot with a knife."
(SLOW)
ฉันหั่นแครอทด้วยมีด
10.
(NORMAL SPEED)
หัวหอม
(hǔua-hǎawm)
(NORMAL SPEED)
"onion"
(NORMAL SPEED)
หัวหอม
(SLOW)
หัวหอม
(NORMAL SPEED)
onion
(NORMAL SPEED)
เวลาหั่นหัวหอม ฉันมักจะน้ำตาไหล
(Wee-laa hàn hǔua-hǎawm chǎn mák jà nám-dtaa lǎi.)
(NORMAL SPEED)
"I usually have tears when I cut the onion."
(SLOW)
เวลาหั่นหัวหอม ฉันมักจะน้ำตาไหล
11.
(NORMAL SPEED)
ผักกาดหอม
(phàk-gàat-hǎawm)
(NORMAL SPEED)
"lettuce"
(NORMAL SPEED)
ผักกาดหอม
(SLOW)
ผักกาดหอม
(NORMAL SPEED)
lettuce
(NORMAL SPEED)
ผักกาดหอมมีวิตามินเค
(phàk-gàat-hǎawm mii wí-dtaa-min khee)
(NORMAL SPEED)
"Lettuce contains vitamin K."
(SLOW)
ผักกาดหอมมีวิตามินเค
12.
(NORMAL SPEED)
แกะ
(gàe)
(NORMAL SPEED)
"sheep"
(NORMAL SPEED)
แกะ
(SLOW)
แกะ
(NORMAL SPEED)
sheep
(NORMAL SPEED)
แกะกำลังกินหญ้าอันเขียวชอุ่ม
(gàe gam-lang gin yâa an khǐiao chá-ùm)
(NORMAL SPEED)
"The sheep is eating the green grass."
(SLOW)
แกะกำลังกินหญ้าอันเขียวชอุ่ม
13.
(NORMAL SPEED)
กระต่าย
(grà-dtàai)
(NORMAL SPEED)
"rabbit"
(NORMAL SPEED)
กระต่าย
(SLOW)
กระต่าย
(NORMAL SPEED)
rabbit
(NORMAL SPEED)
กระต่ายของเธอน่ารักมาก
(grà-dtàai khǎawng thooe nâa-rák mâak)
(NORMAL SPEED)
"Your pet rabbit is very cute."
(SLOW)
กระต่ายของเธอน่ารักมาก
14.
(NORMAL SPEED)
แมวน้ำ
(maaeo-náam)
(NORMAL SPEED)
"seal"
(NORMAL SPEED)
แมวน้ำ
(SLOW)
แมวน้ำ
(NORMAL SPEED)
seal
(NORMAL SPEED)
แมวน้ำกำลังหมุนห่วงฮูลาฮูป
(maaeo-náam gam-lang mǔn hùuang huu-lâa-húup)
(NORMAL SPEED)
"The seal is spinning hula hoops."
(SLOW)
แมวน้ำกำลังหมุนห่วงฮูลาฮูป
15.
(NORMAL SPEED)
เมฆ
(mêek)
(NORMAL SPEED)
"cloud"
(NORMAL SPEED)
เมฆ
(SLOW)
เมฆ
(NORMAL SPEED)
cloud
(NORMAL SPEED)
วันนี้มีเมฆล่องลอยอยู่บนฟ้ามากมาย
(wan-níi mii mêek lâawng-laauy yùu bon fáa mâak maai)
(NORMAL SPEED)
"Today there are many clouds floating in the sky."
(SLOW)
วันนี้มีเมฆล่องลอยอยู่บนฟ้ามากมาย
16.
(NORMAL SPEED)
มีแดดจัด
(mii dàaet jàt)
(NORMAL SPEED)
"sunny"
(NORMAL SPEED)
มีแดดจัด
(SLOW)
มีแดดจัด
(NORMAL SPEED)
sunny
(NORMAL SPEED)
สภาพอากาศวันนี้มีแดดจัดพร้อมเมฆเป็นครั้งคราว
(sà-phâap aa-gàat wan-níi mii dàaet-jàt phráawm mêek bpen khráng-khraao)
(NORMAL SPEED)
"Today's weather is sunny with occasional clouds."
(SLOW)
สภาพอากาศวันนี้มีแดดจัดพร้อมเมฆเป็นครั้งคราว
17.
(NORMAL SPEED)
ฝนตกชุก
(fǒn dtòk chúk)
(NORMAL SPEED)
"rainy"
(NORMAL SPEED)
ฝนตกชุก
(SLOW)
ฝนตกชุก
(NORMAL SPEED)
rainy
(NORMAL SPEED)
ช่วงนี้มีฝนตกชุก
(chûuang níi mii fǒn dtòk chúk)
(NORMAL SPEED)
"It is rainy recently."
(SLOW)
ช่วงนี้มีฝนตกชุก
18.
(NORMAL SPEED)
ลูก
(lûuk)
(NORMAL SPEED)
"baby"
(NORMAL SPEED)
ลูก
(SLOW)
ลูก
(NORMAL SPEED)
baby
(NORMAL SPEED)
พักหลังมานี้ลูกฉันนอนหลับไม่ค่อยสนิทเลย
(phák-lǎng maa níi lûuk chǎn naawn-làp mâi khâauy sà-nìt looei)
(NORMAL SPEED)
"My baby hasn't been able to sleep well lately."
(SLOW)
พักหลังมานี้ลูกฉันนอนหลับไม่ค่อยสนิทเลย
19.
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิง
(dèk-phûu-yǐng)
(NORMAL SPEED)
"girl"
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิง
(SLOW)
เด็กผู้หญิง
(NORMAL SPEED)
girl
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้หญิงชอบลูกสุนัขมาก
(dèk-phûu-yǐng châawp lûuk-sù-nák mâak)
(NORMAL SPEED)
"The girl really likes the puppies."
(SLOW)
เด็กผู้หญิงชอบลูกสุนัขมาก
20.
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้ชาย
(dèk-phûu-chaai)
(NORMAL SPEED)
"boy"
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้ชาย
(SLOW)
เด็กผู้ชาย
(NORMAL SPEED)
boy
(NORMAL SPEED)
เด็กผู้ชายกำลังล้างจาน
(dèk-phûu-chaai gam-lang láang jaan)
(NORMAL SPEED)
"The boy is washing the dishes."
(SLOW)
เด็กผู้ชายกำลังล้างจาน
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide