Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
ดีใจ
(dii-jai)
(NORMAL SPEED)
"happy"
(NORMAL SPEED)
ดีใจ
(SLOW)
ดีใจ
(NORMAL SPEED)
happy
(NORMAL SPEED)
เด็ก ๆ ดีใจมากที่ได้ของขวัญ
(dèk dèk dii-jai mâak thîi dâi khǎawng-khwăn)
(NORMAL SPEED)
"Children are happy to get gifts."
(SLOW)
เด็ก ๆ ดีใจมากที่ได้ของขวัญ
2.
(NORMAL SPEED)
เศร้า
(sâo)
(NORMAL SPEED)
"sad"
(NORMAL SPEED)
เศร้า
(SLOW)
เศร้า
(NORMAL SPEED)
sad
(NORMAL SPEED)
วัยรุ่นที่เศร้ากำลังนั่งอยู่คนเดียว
(wai-rûn thîi sâo gam-lang nâng yùu khon-diiao)
(NORMAL SPEED)
"The sad teenager is sitting alone."
(SLOW)
วัยรุ่นที่เศร้ากำลังนั่งอยู่คนเดียว
3.
(NORMAL SPEED)
โกรธ
(gròot)
(NORMAL SPEED)
"angry"
(NORMAL SPEED)
โกรธ
(SLOW)
โกรธ
(NORMAL SPEED)
angry
(NORMAL SPEED)
ทำไมคุณถึงโกรธ
(tham-mai khun thǔeng gròot)
(NORMAL SPEED)
"Why are you so angry?"
(SLOW)
ทำไมคุณถึงโกรธ
4.
(NORMAL SPEED)
เสื้อผ้า
(sûuea-phâa)
(NORMAL SPEED)
"clothing"
(NORMAL SPEED)
เสื้อผ้า
(SLOW)
เสื้อผ้า
(NORMAL SPEED)
clothing
(NORMAL SPEED)
ฉันทำงานที่ร้านเสื้อผ้า
(chăn tham ngaan thîi ráan sûuea-phâa)
(NORMAL SPEED)
"I worked at a clothing store."
(SLOW)
ฉันทำงานที่ร้านเสื้อผ้า
5.
(NORMAL SPEED)
รองเท้า
(raawng-tháo)
(NORMAL SPEED)
"shoe"
(NORMAL SPEED)
รองเท้า
(SLOW)
รองเท้า
(NORMAL SPEED)
shoe
(NORMAL SPEED)
ฉันมีรองเท้าหลายคู่
(chǎn mii raawng-tháo lǎai khûu)
(NORMAL SPEED)
"I have several pairs of shoes."
(SLOW)
ฉันมีรองเท้าหลายคู่
6.
(NORMAL SPEED)
ถุงเท้า
(thǔng-tháo)
(NORMAL SPEED)
"sock"
(NORMAL SPEED)
ถุงเท้า
(SLOW)
ถุงเท้า
(NORMAL SPEED)
sock
(NORMAL SPEED)
นักเรียนต้องสวมถุงเท้าขาวไปโรงเรียน
(nák riian thâawng sǔuam thǔng-tháo khǎao pai roong riian)
(NORMAL SPEED)
"Students have to wear white socks to school."
(SLOW)
นักเรียนต้องสวมถุงเท้าขาวไปโรงเรียน
7.
(NORMAL SPEED)
ชุดชั้นใน
(chút-chán-nai)
(NORMAL SPEED)
"underwear"
(NORMAL SPEED)
ชุดชั้นใน
(SLOW)
ชุดชั้นใน
(NORMAL SPEED)
underwear
(NORMAL SPEED)
ฉันต้องการชุดชั้นในใหม่
(chăn dtâawng gaan chút-chán-nai mài)
(NORMAL SPEED)
"I need new underwear."
(SLOW)
ฉันต้องการชุดชั้นในใหม่
8.
(NORMAL SPEED)
คุย
(khui)
(NORMAL SPEED)
"talk"
(NORMAL SPEED)
คุย
(SLOW)
คุย
(NORMAL SPEED)
talk
(NORMAL SPEED)
ฉันมีอะไรจะคุยกับคุณ
(chǎn mii à-rai jà khui gàp khun)
(NORMAL SPEED)
"I have something to talk to you about."
(SLOW)
ฉันมีอะไรจะคุยกับคุณ
9.
(NORMAL SPEED)
ให้
(hâi)
(NORMAL SPEED)
"give"
(NORMAL SPEED)
ให้
(SLOW)
ให้
(NORMAL SPEED)
give
(NORMAL SPEED)
มีสาวสวยฝากเบอร์โทรมาให้คุณ
(mii sǎao-sǔuai fàak booe thoo maa hâi khun)
(NORMAL SPEED)
"A beautiful lady asked me to give this phone number to you."
(SLOW)
มีสาวสวยฝากเบอร์โทรมาให้คุณ
10.
(NORMAL SPEED)
ต่ำ
(dtàm)
(NORMAL SPEED)
"low"
(NORMAL SPEED)
ต่ำ
(SLOW)
ต่ำ
(NORMAL SPEED)
low
(NORMAL SPEED)
แกงจืดเต้าหู้มีแคลอรี่ต่ำ
(gaaeng-jùuet-dtâo-hûu mii khaae-laaw-rîi dtàm)
(NORMAL SPEED)
"Mildly seasoned soup with tofu is low in calories."
(SLOW)
แกงจืดเต้าหู้มีแคลอรี่ต่ำ
11.
(NORMAL SPEED)
สูง
(sǔung)
(NORMAL SPEED)
"high"
(NORMAL SPEED)
สูง
(SLOW)
สูง
(NORMAL SPEED)
high
(NORMAL SPEED)
ค่าเดินทางเดือนนี้ค่อนข้างสูง
(khâa dooen-thaang duuean níi khâawn-khâang sǔung)
(NORMAL SPEED)
"This month's travel expenses are quite high."
(SLOW)
ค่าเดินทางเดือนนี้ค่อนข้างสูง
12.
(NORMAL SPEED)
ผลไม้
(phǒn-lá-mái)
(NORMAL SPEED)
"fruit"
(NORMAL SPEED)
ผลไม้
(SLOW)
ผลไม้
(NORMAL SPEED)
fruit
(NORMAL SPEED)
มะม่วงเป็นผลไม้หน้าร้อน
(má-mûuang bpen phǒn-lá-mái nâa-ráawn)
(NORMAL SPEED)
"Mango is a summer fruit."
(SLOW)
มะม่วงเป็นผลไม้หน้าร้อน
13.
(NORMAL SPEED)
ปลาหมึกยักษ์
(bplaa-mùek-yák)
(NORMAL SPEED)
"octopus"
(NORMAL SPEED)
ปลาหมึกยักษ์
(SLOW)
ปลาหมึกยักษ์
(NORMAL SPEED)
octopus
(NORMAL SPEED)
ปลาหมึกยักษ์กำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร
(bplaa-mùek-yák gam-lang wàaek-wâai yùu nai má-hǎa-sà-mùt)
(NORMAL SPEED)
"The octopus is swimming in the ocean."
(SLOW)
ปลาหมึกยักษ์กำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร
14.
(NORMAL SPEED)
ปลาฉลาม
(bplaa-chà-lǎam)
(NORMAL SPEED)
"shark"
(NORMAL SPEED)
ปลาฉลาม
(SLOW)
ปลาฉลาม
(NORMAL SPEED)
shark
(NORMAL SPEED)
ปลาฉลามกำลังล่าเหยื่อในน้ำตื้น
(bplaa-chà-lǎam gam-lang lâa-yùuea nai nám dtûuen)
(NORMAL SPEED)
"The sharks are hunting for food in the shallow water."
(SLOW)
ปลาฉลามกำลังล่าเหยื่อในน้ำตื้น
15.
(NORMAL SPEED)
ปลาวาฬ
(bplaa-waan)
(NORMAL SPEED)
"whale"
(NORMAL SPEED)
ปลาวาฬ
(SLOW)
ปลาวาฬ
(NORMAL SPEED)
whale
(NORMAL SPEED)
เขาสนใจการสื่อสารของปลาวาฬ
(khǎo sǒn-jai gaan-sùue-sǎan khǎawng bplaa-waan)
(NORMAL SPEED)
"He's interested in the communication of whales."
(SLOW)
เขาสนใจการสื่อสารของปลาวาฬ
16.
(NORMAL SPEED)
มีเมฆมาก
(mii mêek mâak)
(NORMAL SPEED)
"cloudy"
(NORMAL SPEED)
มีเมฆมาก
(SLOW)
มีเมฆมาก
(NORMAL SPEED)
cloudy
(NORMAL SPEED)
ข้างนอกเริ่มมีเมฆมาก
(khâang nâawk rôoem mii mêek mâak)
(NORMAL SPEED)
"It's getting cloudy outside."
(SLOW)
ข้างนอกเริ่มมีเมฆมาก
17.
(NORMAL SPEED)
เย็นสบาย
(yen sà-baai)
(NORMAL SPEED)
"cool"
(NORMAL SPEED)
เย็นสบาย
(SLOW)
เย็นสบาย
(NORMAL SPEED)
cool
(NORMAL SPEED)
อากาศเย็นสบายมาก
(aa-gàat yen sà-baai mâak)
(NORMAL SPEED)
"The weather is cool."
(SLOW)
อากาศเย็นสบายมาก
18.
(NORMAL SPEED)
แตงกวา
(dtaaeng-gwaa)
(NORMAL SPEED)
"cucumber"
(NORMAL SPEED)
แตงกวา
(SLOW)
แตงกวา
(NORMAL SPEED)
cucumber
(NORMAL SPEED)
แตงกวามีวิตามินซี
(dtaaeng-gwaa mii wí-dtaa-min sii)
(NORMAL SPEED)
"Cucumbers contain vitamin C."
(SLOW)
แตงกวามีวิตามินซี
19.
(NORMAL SPEED)
พริกยักษ์
(phrík-yák)
(NORMAL SPEED)
"bell pepper"
(NORMAL SPEED)
พริกยักษ์
(SLOW)
พริกยักษ์
(NORMAL SPEED)
bell pepper
(NORMAL SPEED)
พริกยักษ์ที่พบบ่อย คือพริกยักษ์เขียว พริกยักษ์แดง หรือพริกยักษ์เหลือง
(phrík-yák thîi phóp bàauy khuue phrík-yák khǐiao phrík-yák daaeng rǔue phrík-yák lǔueang)
(NORMAL SPEED)
"The most common bell peppers are green, red or yellow."
(SLOW)
พริกยักษ์ที่พบบ่อย คือพริกยักษ์เขียว พริกยักษ์แดง หรือพริกยักษ์เหลือง
20.
(NORMAL SPEED)
บร็อคโคลี่
(bráwk-khoo-lîi)
(NORMAL SPEED)
"broccoli"
(NORMAL SPEED)
บร็อคโคลี่
(SLOW)
บร็อคโคลี่
(NORMAL SPEED)
broccoli
(NORMAL SPEED)
สั่งซุปบร็อคโคลี่
(sàng súp bráwk-khoo-lîi)
(NORMAL SPEED)
"Order the broccoli soup."
(SLOW)
สั่งซุปบร็อคโคลี่
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide