Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Thai.
Hi everybody, my name is Jay.
Welcome to The 800 Core Thai Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Thai.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
กล้วย
(glûuai)
(NORMAL SPEED)
"banana"
(NORMAL SPEED)
กล้วย
(SLOW)
กล้วย
(NORMAL SPEED)
banana
(NORMAL SPEED)
กล้วยหอมหวีละเท่าไหร่คะ
(glûuai-hǎawm wǐi lá thâo-rài khá)
(NORMAL SPEED)
"How much is a bunch of bananas?"
(SLOW)
กล้วยหอมหวีละเท่าไหร่คะ
2.
(NORMAL SPEED)
แอปเปิ้ล
(áep-bpôen)
(NORMAL SPEED)
"apple"
(NORMAL SPEED)
แอปเปิ้ล
(SLOW)
แอปเปิ้ล
(NORMAL SPEED)
apple
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบแอปเปิ้ลโดยเฉพาะผลที่มีรสเปรี้ยว
(chǎn châawp áep-bpôen dooi-chà-pháw phǒn thîi mii rót bprîiao)
(NORMAL SPEED)
"I like apples, especially sour ones."
(SLOW)
ฉันชอบแอปเปิ้ลโดยเฉพาะผลที่มีรสเปรี้ยว
3.
(NORMAL SPEED)
องุ่น
(à-ngùn)
(NORMAL SPEED)
"grape"
(NORMAL SPEED)
องุ่น
(SLOW)
องุ่น
(NORMAL SPEED)
grape
(NORMAL SPEED)
องุ่นนั่นดูเก่า ๆ
(à-ngùn nân duu gào-gào.)
(NORMAL SPEED)
"That grape looks pretty old."
(SLOW)
องุ่นนั่นดูเก่า ๆ
4.
(NORMAL SPEED)
แตงโม
(dtaaeng-moo)
(NORMAL SPEED)
"watermelon"
(NORMAL SPEED)
แตงโม
(SLOW)
แตงโม
(NORMAL SPEED)
watermelon
(NORMAL SPEED)
ฉันชอบทานแตงโมในหน้าร้อน
(chǎn chób thān dtaaeng-moo nai nâa ráawn)
(NORMAL SPEED)
"I like to eat watermelon in the summer."
(SLOW)
ฉันชอบทานแตงโมในหน้าร้อน
5.
(NORMAL SPEED)
นก
(nók)
(NORMAL SPEED)
"bird"
(NORMAL SPEED)
นก
(SLOW)
นก
(NORMAL SPEED)
bird
(NORMAL SPEED)
นกอาศัยอยู่บนต้นไม้
(nók aa-sǎi yùu bon dtôn-mái)
(NORMAL SPEED)
"Birds live in the trees."
(SLOW)
นกอาศัยอยู่บนต้นไม้
6.
(NORMAL SPEED)
หนู
(nǔu)
(NORMAL SPEED)
"mouse"
(NORMAL SPEED)
หนู
(SLOW)
หนู
(NORMAL SPEED)
mouse
(NORMAL SPEED)
หนูกำลังกินองุ่น
(nǔu gam-lang gin à-ngùn)
(NORMAL SPEED)
"The mouse is eating a grape."
(SLOW)
หนูกำลังกินองุ่น
7.
(NORMAL SPEED)
พระอาทิตย์
(phrá-aa-thít)
(NORMAL SPEED)
"sun"
(NORMAL SPEED)
พระอาทิตย์
(SLOW)
พระอาทิตย์
(NORMAL SPEED)
sun
(NORMAL SPEED)
พระอาทิตย์ฉายแสงยามเช้า
(phrá-aa-thít chǎai sǎaeng yaam cháao)
(NORMAL SPEED)
"The sun shines in the morning."
(SLOW)
พระอาทิตย์ฉายแสงยามเช้า
8.
(NORMAL SPEED)
สภาพอากาศ
(sà-phâap aa-gàat)
(NORMAL SPEED)
"weather"
(NORMAL SPEED)
สภาพอากาศ
(SLOW)
สภาพอากาศ
(NORMAL SPEED)
weather
(NORMAL SPEED)
พวกเขาต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศ
(phûuak-khǎo dtâawng yók-lôoek thîiao-bin nûueang-jàak sà-phâap aa-gàat)
(NORMAL SPEED)
"They had to cancel the flight due to the weather conditions."
(SLOW)
พวกเขาต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสภาพอากาศ
9.
(NORMAL SPEED)
องศา
(ong-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"degree"
(NORMAL SPEED)
องศา
(SLOW)
องศา
(NORMAL SPEED)
degree
(NORMAL SPEED)
ข้างนอกอุณหภูมิแทบไม่ถึง 1 องศา
(khâang-nâawk un-hà-phuum thâaep mâi thŭeng nùeng ong-sǎa)
(NORMAL SPEED)
"It is barely one degree outside."
(SLOW)
ข้างนอกอุณหภูมิแทบไม่ถึง 1 องศา
10.
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิง
(phûu-yǐng)
(NORMAL SPEED)
"woman"
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิง
(SLOW)
ผู้หญิง
(NORMAL SPEED)
woman
(NORMAL SPEED)
ผู้หญิงกำลังดื่มกาแฟ
(phûu-yǐng gam-lang dùuem gaa-faae)
(NORMAL SPEED)
"A woman is drinking coffee."
(SLOW)
ผู้หญิงกำลังดื่มกาแฟ
11.
(NORMAL SPEED)
ผู้ชาย
(phûu-chaai)
(NORMAL SPEED)
"man"
(NORMAL SPEED)
ผู้ชาย
(SLOW)
ผู้ชาย
(NORMAL SPEED)
man
(NORMAL SPEED)
ฉันไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเลย
(chǎn mâi châawp phûu-chaai khon nán looei.)
(NORMAL SPEED)
"I don't like that man at all."
(SLOW)
ฉันไม่ชอบผู้ชายคนนั้นเลย
12.
(NORMAL SPEED)
แฟน
(faaen)
(NORMAL SPEED)
"girlfriend"
(NORMAL SPEED)
แฟน
(SLOW)
แฟน
(NORMAL SPEED)
girlfriend
(NORMAL SPEED)
เขาชอบจับมือกับแฟน
(khǎo châawp jàp muue gàp faaen)
(NORMAL SPEED)
"He likes to hold hands with his girlfriend."
(SLOW)
เขาชอบจับมือกับแฟน
13.
(NORMAL SPEED)
แฟน
(faaen)
(NORMAL SPEED)
"boyfriend"
(NORMAL SPEED)
แฟน
(SLOW)
แฟน
(NORMAL SPEED)
boyfriend
(NORMAL SPEED)
แฟนของฉันชอบอาหารเผ็ดมาก ๆ
(faaen khǎawng chǎn châawp aa-hǎan phèt mâak mâak.)
(NORMAL SPEED)
"My boyfriend loves spicy food."
(SLOW)
แฟนของฉันชอบอาหารเผ็ดมาก ๆ
14.
(NORMAL SPEED)
รถไฟ
(rót-fai)
(NORMAL SPEED)
"train"
(NORMAL SPEED)
รถไฟ
(SLOW)
รถไฟ
(NORMAL SPEED)
train
(NORMAL SPEED)
รถไฟขบวนถัดไปมากี่โมง?
(rót fai khà-buuan thàt bpai maa gìi moong?)
(NORMAL SPEED)
"What time is the next train?"
(SLOW)
รถไฟขบวนถัดไปมากี่โมง?
15.
(NORMAL SPEED)
เครื่องบิน
(khrûueang-bin)
(NORMAL SPEED)
"airplane"
(NORMAL SPEED)
เครื่องบิน
(SLOW)
เครื่องบิน
(NORMAL SPEED)
airplane
(NORMAL SPEED)
เหล่าผู้โดยสารกำลังเดินทางโดยเครื่องบิน
(lào phûu-dooi-sǎan gam-lang dooen-thaang dooi khrûueang-bin)
(NORMAL SPEED)
"The passengers are flying on the airplane."
(SLOW)
เหล่าผู้โดยสารกำลังเดินทางโดยเครื่องบิน
16.
(NORMAL SPEED)
รถบัส
(rót-bát)
(NORMAL SPEED)
"bus"
(NORMAL SPEED)
รถบัส
(SLOW)
รถบัส
(NORMAL SPEED)
bus
(NORMAL SPEED)
รถบัสคันนี้จุผู้โดยสารได้ 25 คน
(rót-bát khan níi ju phûu-dooi-sǎan dâi yîi- sìp-hâa khon)
(NORMAL SPEED)
"This bus holds twenty-five passengers."
(SLOW)
รถบัสคันนี้จุผู้โดยสารได้ 25 คน
17.
(NORMAL SPEED)
แท็กซี่
(tháaek-sîi)
(NORMAL SPEED)
"taxi"
(NORMAL SPEED)
แท็กซี่
(SLOW)
แท็กซี่
(NORMAL SPEED)
taxi
(NORMAL SPEED)
มีแท็กซี่มากมายในกรุงเทพฯ
(mii tháaek-sîi mâak-maai nai grung-thêep)
(NORMAL SPEED)
"There are many taxis in Bangkok."
(SLOW)
มีแท็กซี่มากมายในกรุงเทพฯ
18.
(NORMAL SPEED)
ผักโขม
(phàk-khǒom)
(NORMAL SPEED)
"spinach"
(NORMAL SPEED)
ผักโขม
(SLOW)
ผักโขม
(NORMAL SPEED)
spinach
(NORMAL SPEED)
ผักโขมเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และแคลเซียม
(phàk-khǒom bpen làaeng thîi ù-dom bpai dûuai thâat lèk láe khaaen-sîiam)
(NORMAL SPEED)
"Spinach is a rich source of iron and calcium."
(SLOW)
ผักโขมเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และแคลเซียม
19.
(NORMAL SPEED)
ปลาโลมา
(bplaa-loo-maa)
(NORMAL SPEED)
"dolphin"
(NORMAL SPEED)
ปลาโลมา
(SLOW)
ปลาโลมา
(NORMAL SPEED)
dolphin
(NORMAL SPEED)
ปลาโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก
(bplaa loo-maa bpen sàt thîi chà-làat mâak)
(NORMAL SPEED)
"Dolphin is a very smart animal."
(SLOW)
ปลาโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดมาก
20.
(NORMAL SPEED)
ปลาหมึกกล้วย
(bplaa-mùek-glûuai)
(NORMAL SPEED)
"squid"
(NORMAL SPEED)
ปลาหมึกกล้วย
(SLOW)
ปลาหมึกกล้วย
(NORMAL SPEED)
squid
(NORMAL SPEED)
คุณแม่ซื้อปลาหมึกกล้วยมาจากตลาดเมื่อเช้า
(khun mâae súue bplaa mùek-glûuai maa jàak dtà-làat mûuea cháo)
(NORMAL SPEED)
"My mom bought a squid from the market this morning."
(SLOW)
คุณแม่ซื้อปลาหมึกกล้วยมาจากตลาดเมื่อเช้า
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
ลาก่อน (laa-gàawn)

Comments

Hide