Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีพุทธบัญญัติเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ ทำให้ไม่สามารถออกไปเผยแผ่พระธรรมคำสอนได้อย่างอิสระเหมือนปกติ
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบัญญัติข้อนั้นคืออะไร ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนส่วนหนึ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุ ก็จะร่วมใจกันจำกัดพฤติกรรมตนเองด้วยเช่นกัน พฤติกรรมเหล่านั้นคืออะไร
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ ในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบต้นข้าวและพืชผลอื่น ๆ จนเสียหาย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบให้พระภิกษุอยู่พักแรมประจำวัดหรือสถานที่ใดที่หนึ่งที่เดียวตลอด 3 เดือนในฤดูฝน ซึ่งเรียกว่า การเข้าพรรษา เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปพักแรมได้ คราวละไม่เกิน 7 คืน
กิจกรรมในช่วงเข้าพรรษายอดนิยมอย่างหนึ่งของชายไทยนั่นก็คือการบวช วัดทั่วประเทศจะจัดงานอุปสมบทสำหรับพระใหม่ขึ้นพร้อมๆกันเนื่องจากมีคนต้องการบวชจำนวนมาก เหตุก็เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้อยูจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน อีกทั้งเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะที่พระอาจารย์ ผู้อาวุโสอยู่ประจำวัดตลอด ทำให้ได้รับการสั่งสอนและสามารถศึกษาพระธรรมคำสอนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเป็นฤดูฝนซึ่งสภาพอากาศเป็นใจในการศึกษา ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป
ในช่วงก่อนเข้าพรรษา จะมีประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมายาวนานนั่นก็คือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ดังปัจจุบัน เมื่อพระสงฆ์จำพรรษารวมกันมากๆ ก็จำต้องปฏิบัติกิจวัตรเช่น การทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนจึงนิยมร่วมกันหล่อเทียนต้นใหญ่ เพื่อจะสามารถจุดได้ตลอดเวลา 3 เดือน ไปถวายพระภิกษุในวัดใกล้ ๆบ้าน ก่อนถวาย ชาวบ้านมักจัดเป็นขบวนแห่ไปรอบเมืองอย่างสนุกสนาน บางแห่งจะมีการจัดประกวดการตกแต่งเทียนพรรษาเป็นลวดลายต่างๆอีกด้วย
ข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้เกิน 7 คืน โดยไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนด ได้แก่ การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกไม่ให้สึก การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ และการถูกนิมนต์ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆ
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
ในช่วงเข้าพรรษา ประชาชนส่วนหนึ่งผู้ที่ไม่ได้เป็นพระภิกษุ ก็จะร่วมใจกันจำกัดพฤติกรรมตนเองด้วยเช่นกัน พฤติกรรมเหล่านั้นคืออะไร
บางคนจะตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษในช่วงนี้ เช่น งดดื่มสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น บางคนถึงขนาดตั้งใจเลิกเลยก็มี บ้างก็ตั้งใจฟังเทศน์ทุกวันพระตลอดพรรษาตั้งใจทำความดีและงดเว้นการกระทำบาป
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
แล้วพระสงฆ์ในประเทศของเพื่อนๆมีการเข้าพรรษาแบบนี้มั้ยค่ะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide