Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดราชการในประเทศไทย ในอดีตวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากทรงตรัสรู้ ถือเป็นวันที่พระพุทธศาสนา ถือกำเนิดขึ้น
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
คำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้คือคำสอนใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา ผ่านการแสดงพระปฐมเทศนา ให้กับนักบวชที่มาสักการะ 2. เป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นในโลก โดยพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยตัวเอง 3. เมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้น จึงเป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัยขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
กิจกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การตักบาตรและสวดมนต์ในช่วงเช้า จากนั้นตลอดทั้งวันก็จะมีการทำบุญในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นการไถ่บาป หรือบางคนก็อาจจะถือศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ขัดเกลาจิตใจ เพื่อความสุขทางกายและใจ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนตามวัดต่างๆตามปกติ และที่สำคัญในวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยรวมไปถึงบุคคลสำคัญในราชวงศ์ก็จะออกมาประกอบพิธีเพื่อเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย การถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชา ฟังพระธรรมเทศนา รวมทั้งการถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์จำนวน 150 รูปเป็นประจำทุกปี
นอกจากภาครัฐจะประกาศให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันอาสาฬหบูชาแล้ว รัฐบาลไทย ยังได้มีการจัดพิมพ์จำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกในวันอาสาฬหบูชาอีกด้วย โดยจะให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันเริ่มจำหน่ายตราไปรษณียากร ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เป็นรูปพระพุทธประวัติหรือพระพุทธรูป มีบ้างที่จัดพิมพ์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชาดก ทั้งหมดจะพิมพ์เป็นชนิดราคา 2 บาทเท่านั้น
ในประเทศไทยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าเกิดมาเป็นผู้ชาย ควรจะบวชอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต เหตุผลสำคัญคือเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ มีความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรม รักษาศีล และเรียนรู้พระธรรมคำสอนในระหว่างการบวชนั้น พ่อแม่จะได้รับอานิสงส์ผลบุญของการบวชของลูกชายโดยตรง อีกทั้งการบวชทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเรามากขึ้นและลดทิฐิลง ทำให้เราเข้าใจและมองเรื่องราวอย่างที่มันควรจะเป็น จึงทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตหลังลาสิกขา
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
คำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้คือคำสอนใด
ทางสายกลาง คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง บางคนหมกมุ่นแต่ในความสุขทางกาย ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งคอยแต่สร้างความลำบากแก่ตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น การคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต รักษาศีล และควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ตลอดเวลา
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ศาสนาของเพื่อนๆถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไร ลองแชร์กันดูนะคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

ThaiPod101.com
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

ศาสนาของเพื่อนๆถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไร ลองแชร์กันดูนะคะ

How did your religions originate? Please share it with us.