Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันหยุดราชการในประเทศไทย ในอดีตวันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกหลังจากทรงตรัสรู้ ถือเป็นวันที่พระพุทธศาสนา ถือกำเนิดขึ้น
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
คำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้คือคำสอนใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
วันอาสาฬหบูชามีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา ผ่านการแสดงพระปฐมเทศนา ให้กับนักบวชที่มาสักการะ 2. เป็นวันแรกที่เกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นในโลก โดยพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยตัวเอง 3. เมื่อพระสงฆ์เกิดขึ้น จึงเป็นวันแรกที่เกิดพระรัตนตรัยขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
กิจกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ คือ การตักบาตรและสวดมนต์ในช่วงเช้า จากนั้นตลอดทั้งวันก็จะมีการทำบุญในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา เพื่อเป็นการไถ่บาป หรือบางคนก็อาจจะถือศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ขัดเกลาจิตใจ เพื่อความสุขทางกายและใจ ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนตามวัดต่างๆตามปกติ และที่สำคัญในวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยรวมไปถึงบุคคลสำคัญในราชวงศ์ก็จะออกมาประกอบพิธีเพื่อเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย การถวายพุ่มเทียนเครื่องบูชา ฟังพระธรรมเทศนา รวมทั้งการถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์จำนวน 150 รูปเป็นประจำทุกปี
นอกจากภาครัฐจะประกาศให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการและให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันอาสาฬหบูชาแล้ว รัฐบาลไทย ยังได้มีการจัดพิมพ์จำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกในวันอาสาฬหบูชาอีกด้วย โดยจะให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันเริ่มจำหน่ายตราไปรษณียากร ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เป็นรูปพระพุทธประวัติหรือพระพุทธรูป มีบ้างที่จัดพิมพ์เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องชาดก ทั้งหมดจะพิมพ์เป็นชนิดราคา 2 บาทเท่านั้น
ในประเทศไทยมีความเชื่อที่ว่า ถ้าเกิดมาเป็นผู้ชาย ควรจะบวชอย่างน้อย 1 ครั้งในชีวิต เหตุผลสำคัญคือเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ มีความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรม รักษาศีล และเรียนรู้พระธรรมคำสอนในระหว่างการบวชนั้น พ่อแม่จะได้รับอานิสงส์ผลบุญของการบวชของลูกชายโดยตรง อีกทั้งการบวชทำให้เราเข้าใจในตัวตนของเรามากขึ้นและลดทิฐิลง ทำให้เราเข้าใจและมองเรื่องราวอย่างที่มันควรจะเป็น จึงทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตหลังลาสิกขา
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
คำสอนที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกหลังจากตรัสรู้คือคำสอนใด
ทางสายกลาง คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง บางคนหมกมุ่นแต่ในความสุขทางกาย ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งคอยแต่สร้างความลำบากแก่ตนเอง ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น การคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต รักษาศีล และควบคุมจิตใจให้แน่วแน่ตลอดเวลา
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ศาสนาของเพื่อนๆถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไร ลองแชร์กันดูนะคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

ศาสนาของเพื่อนๆถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไร ลองแชร์กันดูนะคะ

How did your religions originate? Please share it with us.