Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่รัฐธรรมนูญฉบับแรกประกาศใช้อย่างเป็นทางการในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2475 โดยได้รับพระราชทานจากกษัตริย์รัชกาลที่ 7 เป็นการเปลี่ยนการปกครองจากเดิมที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองประเทศโดยมีอำนาจสิทธิ์ขาดเหนือแผ่นดินและประชาชน มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศแต่ยังคงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมดกี่ฉบับ
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ความเป็นมาของรัฐธรรมนูญในประเทศไทย มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 สาเหตุที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มาจากผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ซึ่งมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วย ทำให้รัฐบาลต้องปลดข้าราชการออก และออกกฎหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไป รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีจึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทยต่อไป
ดังนั้น ทุกปีในวันรัฐธรรมนูญ จะมีการจัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 เพื่อเป็นการรำลึกถึงกษัตริย์ผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ทำให้เกิดระบอบประชาธิปไตยขึ้นในประเทศไทย เป็นผลให้ประชาชนมีสิทธิในการตัดสินใจมากขึ้น ตามสถานศึกษาก่อนถึงวันรัฐธรรมนูญก็จะจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รวมไปถึงเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
"เนื่องจากวันรัฐธรรมนูญเป็นวันหยุดราชการ รัฐบาลจึงจัดงาน ""เด็กไทย รักรัฐสภา"" เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนได้สัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับวิทยากรด้านกฎหมายโดยตรง เพื่อให้เยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญได้อย่างถูกต้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดงานด้วยตัวเอง
"
วันนี้ เราจะมาแนะนำกฏหมายในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนชาวไทยผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีหน้าที่จะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตัวแทนของตนเข้าสู่ระบบการปกครองทุกครั้ง การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มีสาเหตุ อาจทำให้เสียสิทธิบางประการตามที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ไปใช้สิทธิบ่อยครั้ง อาจทำให้เสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา หรือในอีกนัยหนึ่ง อาจจะไม่มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเลยก็ได้ เพราะนายกของประเทศต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อน
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมดกี่ฉบับ
18 ฉบับ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นกฎหมายไทยฉบับแรกที่เมื่อร่างเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว มีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้ลงประชามติว่าจะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ ผลปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบ จึงประกาศใช้มาจนถึงทุกวันนี้
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศไหนใช้รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดบ้าง
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide