Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของกษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของไทย ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทย ทำให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้านในประเทศ ชาวไทยจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" และประกาศให้วันนี้เป็นวันสำคัญของชาติ
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
กษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก เพราะเหตุใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
การเลิกทาส เป็นพระราชกรณียกิจที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่อระบบการปกครองของสังคมไทย ในสมัยนั้น มีทาสเป็นจำนวนมาก ถ้าใครเป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็จะเป็นทาสด้วย เป็นแบบนี้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลาน นอกจากว่าจะมีเงินมาไถ่ตัวเอง จึงจะสามารถหลุดจากสถานะการเป็นทาสได้ พระองค์อยากให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน จึงออกกฏหมายให้เด็กที่เกิดจากทาส ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไป และการซื้อขายทาสเป็นโทษทางอาญา ส่วนผู้ที่เป็นทาสอยู่แล้ว ให้เจ้านายลดค่าตัวให้จนกว่าจะหมด ในเวลาเพียง 30 ปี ทาสในเมืองไทยก็หมดไปโดยไม่เกิดการนองเลือดเหมือนกับประเทศอื่นๆ
อีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญนั่นก็คือ การเปลี่ยนระบบศาล แต่เดิมเมื่อคนในกรมของตนเกิดปัญหาขึ้นมา กรมต่างๆ ต่างมีศาลของตนเองสำหรับพิจารณาคดี แต่ระบบศาลนั้นก็ไม่เป็นระเบียบ พระองค์จึงได้ก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในการพิจารณาสอบสวนคดี เพื่อให้มีหลักการตัดสินเดียวกัน อีกทั้งยังเลิกใช้วิธีทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ เพราะเป็นธรรมดาที่ผู้ต้องหาจะทนความเจ็บปวดไม่ไหว แม้ไม่ได้ทำความผิดก็จำต้องสารภาพ จึงได้บังคับใช้วิธีพิจารณาจากหลักฐานและพยานบุคคล ส่วนการสอบสวนแบบทรมานนั้นก็ได้ถูกยกเลิกเช่นกัน ก่อให้เกิดความยุติธรรมและความถูกต้องมากขึ้นในสังคมเรื่อยมา
หลังจากพระองค์ทรงสวรรคต ข้าราชการ พ่อค้า คหบดี และชาวไทยทุกคนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ร่วมใจกันบริจาคเงินจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ถวาย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ โดยให้สร้างเป็นลักษณะพระองค์กำลังทรงม้า และถูกเรียกติดปากว่าพระบรมรูปทรงม้า ดังนั้นในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และทำบุญตักบาตรอุทิศเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ในหน่วยงาน และโรงเรียน มหาวิทยาลัย จะจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ประชาชนรุ่นหลังได้รู้สืบไป
ตั้งแต่โบราณ การติดต่อระหว่างเมืองหลวงกับนอกเมืองยังต้องใช้คนส่งสาร โดยใช้เรือหรือใช้ม้าเป็นพาหนะ ซึ่งเป็นไปอย่างล่าช้า พระองค์จึงเริ่มก่อตั้งที่ทำการไปรษณีย์ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากการใช้โทรเลขในการสื่องสารก่อน จากนั้นก็พัฒนาเป็นการใช้โทรศัพท์เหมือนในปัจจุบัน
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
กษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทยมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตก เพราะเหตุใด
ในสมัยนั้นประเทศตะวันตกเข้ามาล่าอาณานิคมในทวีปเอเชียเป็นจำนวนมาก ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ต้องยอมเสียพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศ เพื่อแลกกับการไม่ถูกบุกรุกและรักษาเอกราชของประเทศไว้ เพื่อไม่ให้เสียดินแดงไปมากกว่านี้ พระองค์ทรงเริ่มผูกสัมพันธไมตรีกับรัสเซีย นอกจากนั้นยังส่งพระโอรสไปศึกษาในประเทศต่างๆเพื่อเป็นการสร้างพันธมิตรอีกด้วย ตั้งแต่นั้นมาประเทศไทยก็ไม่เสียดินแดงให้ใครอีกเลย
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนๆมีราชวงศ์กษัตริย์อยู่ในประเทศเหมือนประเทศไทยมั้ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

4 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

ประเทศของเพื่อนๆมีราชวงศ์กษัตริย์อยู่ในประเทศเหมือนประเทศไทยมั้ยคะ

Are there royal families in your country, just like there are in Thailand?

Mae
Friday at 08:15 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hi Parisa,


Thank you so much for the reply.


I am really hoping that the video can be fixed as soon as possible. Another thing I would like to point out is that the video series of Learn Thai in Three Minutes where all the videos which have Kittaya teaching, the video from lesson 6 to lesson 25, shouldn't the music used for introduction and ending of each video be used like the ones in Thai Holidays series and Learn Thai Alphabets series? The videos from lesson 6 to 25 of Learn Thai in Three Minutes use Vietnamese music instead, which shouldn't happen at all.


Thank you and looking forward to your reply soon.


Regards,


Mae

ThaiPod101.com Verified
Friday at 12:35 PM
Your comment is awaiting moderation.

Dear Mae,


Thank you very much for your comment and question. Yes, you are right, the fag and picture is wrong but name and story is correct. We really apologized for the mistake. I will passed your comment to the team so we can fix it. Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help. We wish you will have a good progress with your Thai.


Thanks again and hope you have a good day.


Parisa

Team ThaiPod101.com

Mae
Monday at 12:43 AM
Your comment is awaiting moderation.

Dear ThaiPod101.com,


I would like to ask though. Why in the introduction of this video shows the flag of Vietnam and the portrait of Ho Chi Minh instead of King Chulalongkorn and the flag of Thailand?