Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี วันนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากวันนี้ในปี พ.ศ.2493 เป็นวันที่กษัตริย์องค์ปัจจุบันของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้นครองราชย์ต่อจากกษัตริย์รัชกาลที่ 8 อย่างเป็นทางการ และปกครองประเทศมาจนทุกวันนี้
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
กษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของไทยทรงขึ้นครองราชย์ตอนพระชนมายุกี่พรรษา
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ในวันฉัตรมงคลทุกปี เป็นธรรมเนียมที่กษัตริย์องค์ปัจจุบัน จะเสด็จไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในตอนเช้า เพื่อเป็นพระราชกุศลให้กษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในตอนเย็นจะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการผู้มีผลงานดี จากนั้นเสด็จไปยังวัดพระแก้วเพื่อสักการะพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนไทย และสุดท้ายจะเสด็จไปถวายบังคมพระบรมรูปของกษัตริย์ในราชกาลที่ผ่านๆมา เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของทุกพระองค์ ที่นำพาประเทศไทยมาถึงทุกวันนี้
ในวันฉัตรมงคล เป็นหนึ่งในไม่กี่วัน ที่สำนักพระราชวังได้เปิดสถานที่ในเขตพระราชวังหลายแห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวายสักการะ เช่น ปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งภายในประสาทจัดแสดงพระบรมรูปของกษัตริย์ทั้ง 8 รัชกาล เป็นต้น จากนั้นในตอนเย็นก็จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมาร่วมกันกล่าวคำถวายพระพรให้พระองค์มีความสุขและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนำกล่าว
ก่อนวันฉัตรมงคล ตามสถานศึกษาและหน่วยราชการ จะประดับธงชาติและธงตราราชวงศ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี หลังเคารพธงชาติในตอนเช้า เหล่าครูอาจารย์ในชุดข้าราชการเต็มยศ จะนำนักเรียนร่วมกล่าวคำถวายพระพร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกับให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเล่าถึงประวัติและความสำคัญของวันนี้
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของกษัตริย์ไทย ที่ปกครองประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ จึงมีธรรมเนียมที่ว่า ก่อนเริ่มการแสดงเพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ หรือ ละครเวที จะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนทุกครั้ง ผู้เข้าชมก็จะพร้อมใจกันลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพจนจบเพลง ธรรมเนียมนี้เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศแถบตะวันตก
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
กษัตริย์รัชกาลที่ 9 ของไทยทรงขึ้นครองราชย์ตอนพระชนมายุกี่พรรษา
23 พรรษา เหตุที่ต้องขึ้นครองราชย์ทั้งๆที่พระชนมายุยังน้อยนั้น เนื่องจากกษัตริย์รัชกาลที่ 8 ทรงเสด็จสวรรคตกะทันหัน ตั้งแต่พระองค์พระชนมายุ 19 พรรษา ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ อีกทั้งยังศึกษาไม่จบ จึงไม่สามารถขึ้นครองราชย์ต่อในทันทีได้
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนๆ มีการรำลึกพระคุณของกษัตริย์อย่างไรบ้าง ลองเอามาแชร์กันนะคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

ThaiPod101.com
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

ประเทศของเพื่อนๆ มีการรำลึกพระคุณของกษัตริย์อย่างไรบ้าง ลองเอามาแชร์กันนะคะ

How does your country remember the grace of the kings?