Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของกษัตริย์รัชกาลที่ 1 ของไทย ที่ทรงขึ้นครองราชย์ และต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ก่อนหน้ากรุงเทพมหานคร ประเทศไทยใช้เมืองใดเป็นเมืองหลวง
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
เนื่องจากรัชกาลที่1 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี จึงมีพระราชภารกิจมากมายในเวลาเดียวกัน พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ การป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงเป็นผู้นำทัพ สามารถป้องกันบ้านเมืองจากการรุกรานของพม่าได้ทุกครั้ง นอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระศาสนา โดยก่อสร้างและซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม ถือเป็นยุคที่บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและสงบสุข
ธรรมเนียมของวันจักรีในทุกๆปีคือ กษัตริย์องค์ปัจจุบัน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเป็นประธานในพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กษัตริย์ในราชวงศ์ ณ วัดพระแก้ว จากนั้นก็เสด็จไป วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 1 ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลด้วย
ปัจจุบัน ทั้งมูลนิธิ ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชกุศล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เช่น ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ปลูกป่า สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เป็นต้น ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติได้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่ถือกำเนิดประเทศไทยมา มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ทั้งหมด 52 พระองค์ มีการเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้ว 3 ครั้ง จากกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพตามลำดับ และผ่านมาแล้วถึง 6 ราชวงศ์จนมาถึงราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
ก่อนหน้ากรุงเทพมหานคร ประเทศไทยใช้เมืองใดเป็นเมืองหลวง
กรุงธนบุรี ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ เนื่องจากกรุงธนบุรีตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำ ทำให้การลำเลียงอาวุธ และการรักษาเมืองเป็นไปได้อย่างยากลำบาก อีกทั้งพระราชวังเดิมมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายได้ ส่วนกรุงเทพนั้น ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม และสามารถรับศึกได้เป็นอย่างดี จึงตัดสินย้ายเมืองหลวงในที่สุด
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนๆเคยย้ายเมืองหลวงเหมือนประเทศไทยมั้ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

ThaiPod101.com
Friday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

ประเทศของเพื่อนๆเคยย้ายเมืองหลวงเหมือนประเทศไทยมั้ยคะ

Has your country moved the capital before, like Thailand?