Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันจักรี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระคุณของกษัตริย์รัชกาลที่ 1 ของไทย ที่ทรงขึ้นครองราชย์ และต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงมาเป็นกรุงเทพมหานคร ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ก่อนหน้ากรุงเทพมหานคร ประเทศไทยใช้เมืองใดเป็นเมืองหลวง
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
เนื่องจากรัชกาลที่1 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี จึงมีพระราชภารกิจมากมายในเวลาเดียวกัน พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ การป้องกันราชอาณาจักรให้ปลอดภัยและทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทย ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงเป็นผู้นำทัพ สามารถป้องกันบ้านเมืองจากการรุกรานของพม่าได้ทุกครั้ง นอกจากนี้ยังทรงทำนุบำรุงพระศาสนา โดยก่อสร้างและซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากสงคราม ถือเป็นยุคที่บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและสงบสุข
ธรรมเนียมของวันจักรีในทุกๆปีคือ กษัตริย์องค์ปัจจุบัน พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ จะเป็นประธานในพิธีทางศาสนา เพื่อบำเพ็ญกุศลให้กษัตริย์ในราชวงศ์ ณ วัดพระแก้ว จากนั้นก็เสด็จไป วางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 1 ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้า โดยนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลด้วย
ปัจจุบัน ทั้งมูลนิธิ ส่วนราชการ และภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นพระราชกุศล เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม เช่น ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ ปลูกป่า สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เป็นต้น ถือเป็นการช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติได้เป็นอย่างดี
ตั้งแต่ถือกำเนิดประเทศไทยมา มีกษัตริย์ขึ้นครองราชย์ทั้งหมด 52 พระองค์ มีการเปลี่ยนเมืองหลวงมาแล้ว 3 ครั้ง จากกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงเทพตามลำดับ และผ่านมาแล้วถึง 6 ราชวงศ์จนมาถึงราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
ก่อนหน้ากรุงเทพมหานคร ประเทศไทยใช้เมืองใดเป็นเมืองหลวง
กรุงธนบุรี ด้วยเหตุผลทางด้านยุทธศาสตร์ เนื่องจากกรุงธนบุรีตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำ ทำให้การลำเลียงอาวุธ และการรักษาเมืองเป็นไปได้อย่างยากลำบาก อีกทั้งพระราชวังเดิมมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถขยายได้ ส่วนกรุงเทพนั้น ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสม และสามารถรับศึกได้เป็นอย่างดี จึงตัดสินย้ายเมืองหลวงในที่สุด
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนๆเคยย้ายเมืองหลวงเหมือนประเทศไทยมั้ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide