Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันพืชมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ของไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะชาวนา เพราะข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ในแต่ละปีจะไม่มีวันที่แน่นอน แต่ต้องอยู่ในเดือนพฤษภาคม ตามฤกษ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะถูกคำนวณโดยโหรหลวง
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
พืชเศรษฐกิจสำคัญในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ก่อนวันพืชมงคล 1 วันจะต้องมีพิธีสงฆ์เกิดขึ้นก่อน พระสงฆ์จะทำการเจริญพระพุทธมนต์ตามหลักของพุทธศาสนาเพื่อทำขวัญแก่เมล็ดพืชต่างๆให้มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วย เมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดพืชต่างๆประมาณ 40 ชนิด รวมไปถึงพันธุ์ข้าวพระราชทานซึ่งปลูกในพระราชวัง เมล็ดพืชเหล่านี้จะใช้เพื่อเป็นข้าวเปลือกสำหรับใช้ในพิธีในวันถัดไปและแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ในวันประกอบพิธี จะจัด ณ ท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี โดยจะเชิญพระโค 2 ตัวที่ถูกคัดเลือก มาไถพื้นดินรอบพื้นที่จำนวน 3 รอบ ในระหว่างการไถ เมล็ดพันธุ์ข้าวจะถูกหว่านไปรอบๆด้วย หลังจากนั้นจะนำอาหารและเครื่องดื่มมาป้อนให้แก่พระโค ประกอบไปด้วย ถั่ว เมล็ดข้าว ข้าวโพด งา หญ้า น้ำ และเหล้า เมื่อพระโคกินของสิ่งใด โหรหลวงจะทำนายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลในอนาคตตามสิ่งที่พระโคกิน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้ว จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเก็บเมล็ดข้าวที่ถูกหว่านในพิธีไปเก็บรักษา เพื่อเป็นมงคลแก่พืชที่จะทำการเพาะปลูกต่อไป
พิธีนี้แม้จะจัดที่กรุงเทพเท่านั้น แต่ในจังหวัดอื่นๆก็จะมีการจัดงานเพื่อเกษตรกรในหลายรูปแบบ มีทั้งงานให้รางวัลเกษตรกรดีเด่นประจำปี งานประกวดพันธุ์ข้าวจากเกษตรกรในพื้นที่ งานสนับสนุนเกษตรกรผู้ขาดแคลนเงินทุน อีกทั้งงานสัมมนาวิชาการ ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกต่อเกษตรกร เพื่อเตรียมตัวกับฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป
ตามความเชื่อ สำหรับพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีนั้น จะต้องมีลักษณะที่ดีมาก คือ หูดี ตาดี แข็งแรง เขาทั้งสองตั้งตรงสวยงาม พระโคแต่ละคู่ต้องสีเหมือนกัน ซึ่งจะมีการคัดเลือกพระโคเพียงสองสีเท่านั้น คือ สีขาวสำลีและสีน้ำตาลแดง และเจาะจงเฉพาะเพศผู้เท่านั้น ที่สำคัญต้องผ่านการตอนมาก่อนด้วย
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
พืชเศรษฐกิจสำคัญในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
หลักๆที่สำคัญมีอยู่ 4 ชนิดได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และอ้อย โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยนิยมปลูกมากที่สุด และใช้ระยะเวลาปลูกเพียง 4 เดือน นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกข้าวเหนียวเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยตลาดสำคัญจะอยู่ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ประเทศของเพื่อนๆมีพิธีที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงทายแบบนี้บ้างมั้ยคะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide