Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี กำหนดขึ้นตามพระราชดำริของกษัตริย์รัชกาลที่ 9 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาประจำชาติ และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
อักษรไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ในอดีต ภาษาไทยโบราณถูกดัดแปลงมาจากภาษากัมพูชา แต่ในปี พ.ศ. 1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงพิจารณาว่ายังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เพราะภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงสูงต่ำ ดังนั้นพระองค์จึงทรงดำริให้มีการแก้ไขแบบอักษรใหม่ ให้สามารถเขียนได้ง่ายขึ้น และเพิ่มสระและเสียงสูงต่ำให้เหมาะกับการออกเสียงในภาษาไทย โดยดัดแปลงมาจากภาษาบาลีสันสกฤตแทน ภาษาไทยที่ถูกปรับปรุงขึ้นมานี้นับได้ว่าส่งผลอย่างมหาศาลต่อการสืบทอดภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและให้เยาวชนสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมยอดนิยมตามสถานศึกษาคือ การจัดประกวดการเขียนเรียงความพร้อมกับการอ่านออกเสียง เพื่อชิงทุนการศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาใช้รูปประโยคที่ถูกต้อง รวมไปถึงการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการออกเสียง ร และเสียงควบกล้ำ
ไม่เพียงแต่การใช้ภาษาไทยเท่านั้น ตามหน่วยราชการต่างๆก็จะอนุญาตให้ข้าราชการสามารถแต่งกายชุดไทยมาทำงานได้ มีการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้นในหลายรูปแบบ ทั้งการสาธิตการทำขนมไทยโบราณ การร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน รวมไปถึงการแสดงนาฏศิลป์ไทย
ภาษาไทยก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีคำสแลงเกิดขึ้นบ้างในแต่ละยุคสมัย ปัจจุบันมีคำสแลงที่นิยมใช้กันหลายคำ เช่น "เด็กแวนท์" หมายถึงวัยรุ่นที่ชอบขี่มอเตอร์ไซด์รวมกลุ่มกันเพื่อแข่งบนถนนตอนดึก โดยนำเสียงของมอเตอร์ไซค์เวลาเร่งเครื่องมาใช้
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวิดีโอกันค่ะ
อักษรไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง
อักษรไทยประกอบไปด้วยพยัญชนะทั้งหมด 44 ตัว สระ 21 รูปและวรรณยุกต์อีก 4 รูป พยัญชนะไทยจะเรียงตัวไปตามแนวนอน จากซ้ายไปขวา ส่วนสระจะอยู่หน้า บน ล่าง และหลัง คำแต่ละคำเกิดจากการนำพยัญชนะมาผสมกับสระ คล้ายๆกับภาษาอังกฤษ แต่จะมีวรรณยุกต์คอยกำกับเสียงของแต่ละคำด้วย
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
แล้วประเทศของเพื่อนๆ ล่ะคะ ใช้ภาษาใดเป็นหลัก
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

แล้วประเทศของเพื่อนๆ ล่ะคะ ใช้ภาษาใดเป็นหลัก

What is the major language in your country?