Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

สวัสดีค่ะ เจ ค่ะ
วิดีโอนี้ เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันสำคัญอีกวันหนึ่งต่อพระพุทธศาสนา นั่นก็คือวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี แม้ว่าวันนี้จะไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลกเหมือนกับวันวิสาขบูชา แต่ก็เป็นวันที่มีความสำคัญมากเช่นกัน เนื่องจากเป็นวันที่ พระพุทธเจ้าได้ประกาศหัวใจสำคัญของ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลายนำไปเผยแผ่ต่อไป
เริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้ว ไปฟังกันเลยค่ะ
ภายหลังในวันมาฆบูชา ยังถูกกำหนดให้เป็น วันแห่งความกตัญญู อีกด้วย เพราะเหตุใด
เราจะเฉลยคำตอบในช่วงท้ายของวิดีโอนี้ค่ะ
ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่ 1. เป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เต็มดวงพอดี 2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ 4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า
เนื่องจากมีพระสงฆ์จำนวนมากมาประชุมพร้อมกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นสมควรที่จะแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" อันเป็นหัวใจหลักสำคัญของพระพุทธศาสนา ทรงได้กล่าวถึง จุดหมาย หลักการ และวิธีปฏิบัติ ของพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน พระโอวาทนี้สามารถสรุปใจความได้ว่า หัวใจของพระพุทธศาสนาที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญ คือพระนิพพาน หรือการไม่มีกิเลสตัณหา หลักการที่จะเข้าสู่นิพพานได้ คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง หมั่นทำความดี และรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ และวิธีปฏิบัติ คือไม่เบียดเบียน ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ว่าร้ายแก่ผู้อื่น รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส มีความสันโดษ ไม่วุ่นวายกับหมู่คณะ รู้จักประมาณอาหารการกิน และมีความเพียรในการฝึกจิต
การปฎิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันนี้ก็คือ การทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้า หรือจัดหาอาหารคาวหวานไปทำบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระธรรมเทศนา เป็นการเตือนใจตัวเองถึงหลักการดำเนินชีวิต และวิธีไปสู่นิพพาน ในตอนกลางคืน จะพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ โดยเดินเวียนขวา ตลอดเวลาที่เดินให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ 3 รอบ แล้วนำดอกไม้ ธูปเทียนไปปักบูชา เป็นอันเสร็จพิธี
ในประเทศไทยถ้าชายใดต้องการจะบวชเป็นพระภิกษุ จะต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป ถ้ามีอายุน้อยกว่านี้จะสามารถบวชเป็นสามเณรได้เท่านั้น โดยสามเณรต้องถือศีลทั้งหมด 10 ข้อในขณะที่พระภิกษุต้องถือถึง 227 ข้อ และถ้าเป็นพระสงค์ทำตัวไม่เหมาะสม เมื่อถูกลาสิกขาออกจากวัดครั้งหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้อีกเลย แต่สามเณรสามารถกลับมาบวชได้ เว้นแต่จะทำผิดรุนแรง
และตอนนี้ เราจะเฉลยคำตอบของคำถามในช่วงต้นของวีดีโอกันค่ะ
ภายหลังในวันมาฆบูชา ยังถูกกำหนดให้เป็น วันแห่งความกตัญญู อีกด้วย เพราะเหตุใด
เนื่องจากเป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลาย ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระภิกษุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชให้ พากันเดินทางมาเพื่อสักการะพระพุทธองค์โดยไม่ได้นัดหมาย จึงถือเป็นการแสดงความกตัญญูในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นทางราชการจึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันแห่งความกตัญญูด้วย
บทเรียนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
ศาสนาที่เพื่อนๆนับถือมีความเชื่อคล้ายๆกันมั๊ยค่ะ
สุดท้ายนี้ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็ส่งมาให้พวกเราได้ที่ ThaiPod101.com แล้วพบกันได้ใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะ

Comments

Hide