Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
12 Days of Christmas
12 words
Word Image
12 Days of Christmas
12 words
sìp-sǎawng nák-glaawng dtii gâawng
สิบสองนักกลองตีก้อง
(p)
12 Drummers Drumming
sìp-èt nák-don-dtrii ban-leeng bpìi
สิบเอ็ดนักดนตรีบรรเลงปี่
(p)
11 Pipers Piping
sìp khǔn-naang lôot-dtêen
สิบขุนนางโลดเต้น
(p)
10 Lords-a-Leaping
gâo sà-dtrii rooeng-rá-bam
เก้าสตรีเริงระบำ
(p)
9 Ladies Dancing
bpàaet sǎao-chaao-naa rîit nom
แปดสาวชาวนารีดนม
(p)
8 Maids-a-Milking
jèt hǒng sǒng nám
เจ็ดหงส์สรงน้ำ
(p)
7 Swans-a-Swimming
hòk hàan wàang khài
หกห่านวางไข่
(p)
6 Geese-a-Laying
hâa tam-má-rong thaawng
ห้าธำมรงค์ทอง
(p)
5 Gold Rings
sìi wí-hòk khàp-khǎan
สี่วิหกขับขาน
(p)
4 Calling Birds (Colly)
sǎam gài fà-ràng-sèt
สามไก่ฝรั่งเศส
(p)
3 French Hens
sǎawng nók-khǎo khǎn
สองนกเขาขัน
(p)
2 Turtle Doves
nùeng nók-grà-taa gàw gìng phaae
หนึ่งนกกระทาเกาะกิ่งแพร์
(p)
A Partridge in a Pear Tree
0 Comments
Top