Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Word Image
12 Phrases You Can Use on April Fool's Day
12 words
Phǒm riian phaa-sǎa thai nai duuean diiao
ผมเรียนภาษาไทยในเดือนเดียว
(s)
I learned Thai in 1 month.
Wan-níi yók-lôoek riian thúk wí-chaa
วันนี้ยกเลิกเรียนทุกวิชา
(s)
All classes for today got canceled.
Khǎaw-thôot ná dtàae chǎn phôoen tham wâaen-dtaa an bpròot khǎawng thooe phang
ขอโทษนะ แต่ฉันเพิ่งทำแว่นตาอันโปรดของเธอพัง
(s)
I'm sorry, but I've just broken your favorite pair of glasses.
Phôoeng mii khon maa chon rót thooe nâ
เพิ่งมีคนมาชนรถเธอน่ะ
(s)
Someone has just hit your car.
Chǎn gam-lang jà dtàaeng-ngaan
ฉันกำลังจะแต่งงาน
(s)
I’m getting married.
Khun dâi raang-wan bpen dtǔua frii
คุณได้รางวัลเป็นตั๋วฟรี
(s)
You won a free ticket.
chǎn hěn rót thooe thùuk yók bpai-láaew nâ
ฉันเห็นรถเธอถูกยกไปแล้วน่ะ
(n)
I saw your car being towed.
khǎo gam-lang jàaek bàt-khǎawng-khwǎn frii gan yùu nâa dtùek nàe
เขากำลังแจกบัตรของขวัญฟรีกันอยู่หน้าตึกแน่ะ
(s)
They're giving away free gift cards in front of the building.
Mii nùm-làaw maa raaw thooe yùu khâang-nâawk
มีหนุ่มหล่อมารอเธออยู่ข้างนอก
(s)
A handsome guy is waiting for you outside.
Mii sǎao-sǔuay fàak booe-thoo maa hâi khun
มีสาวสวยฝากเบอร์โทรมาให้คุณ
(s)
A beautiful lady asked me to give this phone number to you.
Long maa khâang-lâang nàuy dâi mǎi. Chǎn mii à-rai phí-sèet jà hâi
ลงมาข้างล่างหน่อยได้ไหม ฉันมีอะไรพิเศษจะให้
(s)
Can you come downstairs? I have something special for you.
Khàawp-khun sǎm-ràp jòt-mǎai-rák thîi khun hâi mûuea-cháo ná. Chǎn dao mâi àawk looei wâa khun rúu-sùek bàaep nán yùu
ขอบคุณสำหรับจดหมายรักที่คุณให้เมื่อเช้านะ ฉันเดาไม่ออกเลยว่าคุณรู้สึกแบบนั้นอยู่
(s)
Thank you for your love letter this morning. I never could have guessed your feelings.
0 Comments
Top