Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Love Phrases for Valentine’s Day
15 words
Word Image
15 Love Phrases for Valentine’s Day
15 words
chǎn rák khun
ฉันรักคุณ
(e)
I love you.
Khun mii khwaam-mǎai gàp phǒm mâak
คุณมีความหมายกับผมมาก
(s)
You mean so much to me.
Maa bpen waa-len-thai khǎawng phǒm dâi mǎi
มาเป็นวาเลนไทน์ของผมได้ไหม
(s)
Will you be my Valentine?
Khun sǔuay mâak
คุณสวยมาก
(s)
You're so beautiful.
Phǒm khít gàp khun mâak gwàa khâae phûuean
ผมคิดกับคุณมากกว่าแค่เพื่อน
(s)
I think of you as more than a friend.
Hǔua-jai ráauy duuang yang mâi phaaw sài khwaam-rák tháng-mòt thîi phǒm mii hâi khun
หัวใจร้อยดวงยังไม่พอใส่ความรักทั้งหมดที่ผมมีให้คุณ
(s)
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Khwaam-rák gâw khuue khwaam-rák. Mâi mii thaang à-thí-baai dâi
ความรักก็คือความรัก ไม่มีทางอธิบายได้
(s)
Love is just love. It can never be explained.
Khun làaw mâak
คุณหล่อมาก
(s)
You're so handsome.
Chǎn lǒng rák thooe yùu
ฉันหลงรักเธออยู่
(s)
I've got a crush on you.
Khun tham-hâi phǒm yàak bpen khon dii khûen
คุณทำให้ผมอยากเป็นคนดีขึ้น
(s)
You make me want to be a better man.
Khǎaw hâi thúk-yàang thîi khun tham sǎm-rèt dûuai khwaam-rák
ขอให้ทุกอย่างที่คุณทำสำเร็จด้วยความรัก
(s)
Let all that you do be done in love.
Thîi-rák thooe khuue duuang dtà-wan khǎawng chăn
ที่รัก เธอคือดวงตะวันของฉัน
(s)
You are my sunshine, my love.
Rák thîi chǎn mii hâi thooe mâi sǎa-mâat à-thí-baai dâi dûuai kham-phûut
รักที่ฉันมีให้เธอ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด
(s)
Words can't describe my love for you.
Rao gòoet maa khûu gan
เราเกิดมาคู่กัน
(s)
We were meant to be together.
Thâa khun khít-thǔeng khrai khà-nà thîi àan khâaw-khwaam níi gâw bplaae wâa khun gam-lang mii khwaam rák yùu nâae-nâae
ถ้าคุณคิดถึงใครขณะที่อ่านข้อความนี้ ก็แปลว่าคุณกำลังมีความรักอยู่แน่ ๆ
(s)
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
0 Comments
Top