Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Most Common Break-Up Lines
15 words
Word Image
15 Most Common Break-Up Lines
15 words
chǎn mii à-rai jà khui dûuai
ฉันมีอะไรจะคุยด้วย
(s)
We need to talk.
Khun mâi phìt ràawk. Chǎn phìt eeng.
คุณไม่ผิดหรอก ฉันผิดเอง
(s)
It's not you. It's me.
Chǎn khâae mâi-phráawm sǎm-ràp khwaam-sǎm-phan bàaep níi.
ฉันแค่ไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์แบบนี้
(s)
I'm just not ready for this kind of relationship.
Rao bpen phûuean gan dii gwàa.
เราเป็นเพื่อนกันดีกว่า
(s)
Let's just be friends.
chǎn wâ rao khǔan yùut jooe gan sák-phák
ฉันว่าเราควรหยุดเจอกันไปสักพัก
(s)
I think we need a break.
Thooe khuuan bpai jooe khrai thîi dii gwàa níi.
เธอควรไปเจอใครที่ดีกว่านี้
(s)
You deserve better.
Rao khuuan jà laawng bpai jooe khrai ùuen bâang.
เราควรจะลองไปเจอใครอื่นบ้าง
(s)
We should start seeing other people.
Chǎn yàak mii phúuen-thîi sùuan-dtuua.
ฉันอยากมีพื้นที่ส่วนตัว
(s)
I need my space.
Chǎn wâa rao rîip-ráawn gan gooen bpai.
ฉันว่าเรารีบร้อนกันเกินไป
(s)
I think we're moving too fast.
Chǎn yàak thûm-thee hâi gàp ngaan.
ฉันอยากทุ่มเทให้กับงาน
(s)
I need to focus on my career.
Chǎn mâi dii phaaw sǎm-ràp khun.
ฉันไม่ดีพอสำหรับคุณ
(s)
I’m not good enough for you.
Chǎn gâw khâae mâi-dâi rák khun láaew.
ฉันก็แค่ไม่ได้รักคุณแล้ว
(s)
I just don't love you anymore.
Rao gâw khâae mâi màw sǎm-ràp gan-láe-gan.
เราก็แค่ไม่เหมาะสำหรับกันและกัน
(s)
We're just not right for each other.
Bàaep-níi dii thîi-sùt láaew.
แบบนี้ดีที่สุดแล้ว
(s)
It's for the best.
Rao dtàang bplìian-bpai khon-lá thaang.
เราต่างเปลี่ยนไปคนละทาง
(s)
We've grown apart.
0 Comments
Top