Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Words & Phrases You May Not Know (#1)
15 words
Word Image
15 Words & Phrases You May Not Know (#1)
15 words
ngùuea-àawk
เหงื่อออก
(v)
sweat
ngùuea àawk mâak
เหงื่อออกมาก
sweating heavily
ngoen
เงิน
(n)
money
grà-bpǎo-sà-dtaang thîi mii ngoen yùu khâang-nai
กระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่ข้างใน
wallet with money inside
aa-gaan bpùuat-hǔua
อาการปวดหัว
(n)
headache
chăn mii aa-gaan bpùuat hŭa
ฉันมีอาการปวดหัว
I have a headache.
khwaam-ráawn sǔung
ความร้อนสูง
(p)
extreme heat
lìik-lîiang khwaam-ráawn sǔung
หลีกเลี่ยงความร้อนสูง
avoid the extreme heat
thîiang-khuuen
เที่ยงคืน
(n)
midnight
ìik nùeng naa-thii jà thîiang-khuuen
อีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงคืน
It's one minute to midnight.
dai-noo-sǎo
ไดโนเสาร์
(n)
dinosaur
chǎn mii à-rai jà khui dûuai
ฉันมีอะไรจะคุยด้วย
(s)
We need to talk.
mít-dtrà-phâap
มิตรภาพ
(n)
friendship
Kham níi mǎai-khwaam wâa yàang-rai
คำนี้หมายความว่าอย่างไร
(s)
What does this word mean?
Chǎn khít-thǔeng khun
ฉันคิดถึงคุณ
(s)
I miss you.
àat-cha-yaa-gam
อาชญากรรม
(n)
crime
sà-thăa-nii rót-fai yùu thîi nǎi
สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน?
(s)
Where is the train station?
geem khàaeng dùuem
เกมแข่งดื่ม
(p)
drinking game
khwaam sǎm-rèt
ความสำเร็จ
(n)
success
ngooen fóoe
เงินเฟ้อ
(n)
inflation
0 Comments
Top