Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 50 Most Common Verbs
|

50 Most Common Verbs

50 คำกริยาทั่วไป
50 Words 12 Comments
cancel
ยกเลิก ยกเลิก (v)
yók-lôoek
cancel
ยกเลิกการประชุม ยกเลิกการประชุม
yók-lôoek gaan-bprà-chum
cancel the meeting
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
do
ทำ ทำ (v)
tham
do
ผู้หญิงทำงานบ้าน ผู้หญิงทำงานบ้าน
phûu-yǐng tham ngaan-bâan
The woman does housework.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
go
ไป ไป (v)
bpai
go
ถ้าคุณไปผมก็จะไป ถ้าคุณไปผมก็จะไป
thâa khun bpai phǒm gâw jà bpai
If you go, I go.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
eat
ทาน ทาน (v)
thaan
eat
ทานที่โต๊ะ ทานที่โต๊ะ
thaan thîi dtó
eat at a table
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
come
มา มา (v)
maa
come
เด็กผู้หญิงมายังกล้องวิดีโอ เด็กผู้หญิงมายังกล้องวิดีโอ
dèk-phûu-yǐng maa-yang glâawng-wí-dii-oo
The girl comes towards the video camera.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
die
ตาย ตาย (v)
dtaai
die
เขาตายในอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้ว เขาตายในอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้ว
khǎo dtaai nai ù-bàt-dtì-hèet mûuea bpii thîi-láaeo
He died in an accident last year.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
stand
ยืน ยืน (v)
yuuen
stand
ทนายความยืนที่ป้ายรถเมล์ ทนายความยืนที่ป้ายรถเมล์
thá-naai khwaam yuuen thîi bpâai-rót-mee
The lawyer stands at the bus stop.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
arrive
มาถึง มาถึง (v)
maa thǔeng
arrive
มาถึงที่สวนสาธารณะ มาถึงที่สวนสาธารณะ
maa thǔeng thîi sǔuan-sǎa-thaa-rá-ná
arrive at a park
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
rest
พักผ่อน พักผ่อน (v)
phák-phàawn
rest
ผู้หญิงกำลังพักผ่อนอยู่ในเปลญวน ผู้หญิงกำลังพักผ่อนอยู่ในเปลญวน
phûu-yǐng gam-lang phák-phàawn yùu nai bplee-yuuan
The woman is resting in the hammock.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
cook
ทำอาหาร ทำอาหาร (v)
tham aa-hǎan
cook
ทำอาหารในครัว ทำอาหารในครัว
tham aa-hǎan nai khruua
cook in a kitchen
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
return
กลับ กลับ (v)
glàp
return
พ่อกลับบ้านในตอนเย็น พ่อกลับบ้านในตอนเย็น
phâaw glàp bâan nai dtaawn yen
The father returned home in the evening.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
sleep
นอนหลับ นอนหลับ (v)
naawn-làp
sleep
เด็กทารกนอนหลับบนผ้าห่ม เด็กทารกนอนหลับบนผ้าห่ม
dèk-thaa-rók naawn-làp bon phâa-hòm
The baby sleeps on the blanket.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
wake up
ตื่นนอน ตื่นนอน (v)
dtùuen-naawn
wake up
เด็กผู้ชายตื่นนอนในตอนเช้า เด็กผู้ชายตื่นนอนในตอนเช้า
dèk-phûu-chaai dtùuen-naawn nai dtaawn cháo
The boy wakes up in the morning.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
feel
รู้สึก รู้สึก (v)
rúu-sùek
feel
เด็กผู้ชายรู้สึกเศร้า เด็กผู้ชายรู้สึกเศร้า
dèk phûu chaai rúu sùek sâo
The boy felt sad.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
draw
วาด วาด (v)
wâat
draw
ศิลปินกำลังวาดตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน ศิลปินกำลังวาดตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
sǐn-lá-bpin gam-lang wâat dtuua àk-sǎawn jiin dûuai phûu-gan
The artist is drawing Chinese characters with a writing brush.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
answer
ตอบ ตอบ (v)
dtàawp
answer
พวกนักเรียนตอบคำถาม พวกนักเรียนตอบคำถาม
phûuak nák-riian dtàawp kham-thǎam
The students answer the questions.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
read
อ่าน อ่าน (v)
àan
read
เด็กผู้ชายกำลังอ่านหนังสือในสวนสาธารณะ เด็กผู้ชายกำลังอ่านหนังสือในสวนสาธารณะ
dèk-phûu-chaai gam-lang àan nǎng-sǔue nai sǔuan-sǎa-thaa-rá-ná
The boy is reading a book in the park.
Hide 8 More ExamplesHide 9 More Examples
teach
สอน สอน (v)
sǎawn
teach
ครูสอนชั้นเรียน ครูสอนชั้นเรียน
khruu sǎawn chán-riian
The teacher teaches the class.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
ask
ถาม ถาม (v)
thǎam
ask
นักศึกษามหาวิทยาลัยถามคำถามอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยถามคำถามอาจารย์
nák-sùek-sǎa má-hǎa-wít-thá-yaa-lai thǎam kham-thǎam aa-jaan
The university student asks the professor a question.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
receive
รับ รับ (v)
ráp
receive
รับเงิน รับเงิน
ráp ngoen
receive money
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
plan
วางแผน วางแผน (v)
waang-phǎaen
plan
วางแผนงบประมาณ วางแผนงบประมาณ
waang-phǎaen ngóp-bprà-maan
plan the budget
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
explain
อธิบาย อธิบาย (v)
à-thí-baai
explain
อาจารย์อธิบายแผนภาพ อาจารย์อธิบายแผนภาพ
aa-jaan à-thí-baai phǎaen-phâap
The professor explains the diagram.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
can
สามารถ สามารถ (v)
sǎa-mâat
can
สามารถกระโดดข้ามได้ สามารถกระโดดข้ามได้
sǎa-mâat grà-dòot khâam dâi
can jump over
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
close
ปิด ปิด (v)
bpìt
close
นักศึกษามหาวิทยาลัยปิดประตู นักศึกษามหาวิทยาลัยปิดประตู
nák-sùek-sǎa má-hǎa-wít-thá-yaa-lai bpìt bprà-dtuu
The university student closes the door.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
buy
ซื้อ ซื้อ (v)
súue
buy
พวกเราจะซื้อเหล้า และน้ำหอมปลอดภาษีที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน พวกเราจะซื้อเหล้า และน้ำหอมปลอดภาษีที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
phûuak-rao jà súue lâo láe nám-hǎawm bplàawt phaa-sǐi thîi ráan khǎai sǐn-kháa bplàawt phaa-sǐi nai sà-nǎam-bin
We'll buy duty-free alcohol and perfume at the duty free shops in the airport.
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
want
ต้องการ ต้องการ (v)
dtâwng-gaan
want
พวกพนักงานออฟฟิศต้องการโดนัท พวกพนักงานออฟฟิศต้องการโดนัท
phûuak phá-nák-ngaan áawp-fít dtâawng-gaan doo-nát
The office workers want the doughnut.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
run
วิ่ง วิ่ง (v)
wîng
run
วิ่งด้วยรองเท้ากีฬา วิ่งด้วยรองเท้ากีฬา
wîng dûuai raawng-tháo-gii-laa
run in sneakers
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
tour
ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว (v)
thâawng-thîiao
tour
ท่องเที่ยวโบราณสถาน ท่องเที่ยวโบราณสถาน
thâwng-thîiao boo-raan sà-thǎan
tour the ruins
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
put
วาง วาง (v)
waang
put
กรุณาพยายามวางกล่องใบนี้ไว้บนชั้นบนสุด กรุณาพยายามวางกล่องใบนี้ไว้บนชั้นบนสุด
gà-rú-naa phá-yaa-yaam waang glàawng bai níi wái bon chán bon sùt
Please try to put this box on the top shelf.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
use
ใช้ ใช้ (v)
chái
use
นักเขียนโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์
nǎk-khǐian-bproo-graaem chái khaawm-phíu-dtôoe
The programmer uses the computer.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
remember
จำได้ จำได้ (v)
jam-dâi
remember
จำหมายเลขได้ จำหมายเลขได้
jam mǎai-lêek dâi
remember a number
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
ride
นั่ง นั่ง (v)
nâng
ride
นั่งบนรถบัส นั่งบนรถบัส
nâng bon rót-bát
ride on a bus
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
brush
แปรง แปรง (v)
bpraaeng
brush
ผู้หญิงแปรงฟัน ผู้หญิงแปรงฟัน
phûu-yǐng bpraaeng fan
The woman brushes her teeth.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
bathe
แช่น้ำ แช่น้ำ (v)
châae-nám
bathe
พี่ชายน้องชายอาบน้ำในอ่างอาบน้ำในตอนเย็น พี่ชายน้องชายอาบน้ำในอ่างอาบน้ำในตอนเย็น
phîi-chaai náawng-chaai àap-nám nai àang-àap-nám nai dtaawn yen
The brothers bathe in the evening.
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
watch
ดู ดู (v)
duu
watch
ดูโทรทัศน์ ดูโทรทัศน์
duu thoo-rá-thát
watch television
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
wash
ล้าง ล้าง (v)
láang
wash
เด็กผู้หญิงกำลังล้างหน้า เด็กผู้หญิงกำลังล้างหน้า
dèk-phûu-yǐng gam-lang láang nâa
The girl is washing her face.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
call
โทรศัพท์หา โทรศัพท์หา (v)
thoo-rá-sàp haǎ
call
ดิฉันจะโทรศัพท์หาคุณทีหลัง ดิฉันจะโทรศัพท์หาคุณทีหลัง
dì-chǎn jà thoo-rá-sàp hǎa khun thii lǎng
I'll telephone you later.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
shower
อาบน้ำด้วยฝักบัว อาบน้ำด้วยฝักบัว (v)
àap-nám dûuai fàk-buua
shower
อาบน้ำด้วยฝักบัวในห้องอาบน้ำแบบฝักบัว อาบน้ำด้วยฝักบัวในห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
àap-náam dûuai fàk-buua nai hâawng-àap-náam bàaep fàk-buua
shower in a shower
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
search
ค้นหา ค้นหา (v)
khón-hǎa
search
ค้นหามด ค้นหามด
khón-hǎa mót
search for an ant
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
turn on
เปิด เปิด (v)
bpòoet
turn on
เปิดไฟ เปิดไฟ
bpòoet fai
turn on a light
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
talk
คุย คุย (v)
khui
talk
พนักงานรับโทรศัพท์คุยกับลูกค้า พนักงานรับโทรศัพท์คุยกับลูกค้า
phá-nák-ngaan ráp thoo-rá-sàp khui gàp lûuk-kháa
The operator talks with a customer.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
see
เห็น เห็น (v)
hěn
see
เห็นพระอาทิตย์ตก เห็นพระอาทิตย์ตก
hěn phrá-aa-thít dtòk
see a sunset
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
say
พูด พูด (v)
phûut
say
ผู้คนกำลังพูดว่า "สวัสดี" ผู้คนกำลังพูดว่า "สวัสดี"
phûu-khon gam-lang phûut wâa sà-wàt-dii
The people are saying, "Hello."
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
make
ทำ ทำ (v)
tham
make
หัวหน้าพ่อครัวทำน้ำส้ม หัวหน้าพ่อครัวทำน้ำส้ม
hǔua-nâa phâaw-khruua tham nám-sôm
The chef makes orange juice.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
laugh
หัวเราะ หัวเราะ (v)
hǔua-ráw
laugh
คู่สามีภรรยาหัวเราะรูปภาพ คู่สามีภรรยาหัวเราะรูปภาพ
khûu-sǎa-mii-phan-rá-yaa hǔua-ráw rûup-phâap
The couple laughs at the picture.
Hide 8 More ExamplesHide 9 More Examples
finish
เข้าเส้นชัย เข้าเส้นชัย (v)
khâo sên-chai
finish
นักเล่นสกีเข้าเส้นชัย นักเล่นสกีเข้าเส้นชัย
nák-lên sà-gii khâo sên-chai
The skier finishes the race.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
wait
รอ รอ (v)
raaw
wait
รอรถไฟ รอรถไฟ
raaw rót-fai
wait for a train
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
travel
เดินทาง เดินทาง (v)
dooen-thaang
travel
เดินทางพร้อมกับสัมภาระ เดินทางพร้อมกับสัมภาระ
dooen-thaang phráawm-gàp sǎm-phaa-rá
travel with luggage
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
study
เรียน เรียน (v)
riian
study
พวกนักเรียนมัธยมปลายกำลังอ่านหนังสือเรียนกันอยู่ที่ห้องสมุด พวกนักเรียนมัธยมปลายกำลังอ่านหนังสือเรียนกันอยู่ที่ห้องสมุด
phûuak nák-riian mát-thá-yom-bplaai gam-lang àan nǎng-sǔue riian gan yùu thîi hâwng-sà-mùt
The high school students are studying at the library.
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
open
เปิด เปิด (v)
bpòoet
open
เด็กผู้ชายเปิดประตู เด็กผู้ชายเปิดประตู
dèk-phûu-chaai bpòoet bprà-dtuu
The boy opens the door.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
None of our words match your filter
16 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.com
Thursday at 1:24 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Keri,


Thank you. "dâi" is more commonly used in everyday speaking. So, it's more effective to learn. Know both of them is best. Hope that's help. Please feel free to let me know if you have any questions. I will be glad to help.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

Keri
Saturday at 11:26 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello!


I discover the translation of "can" by "sǎa-mâat". What is the difference with "dâi"?


Thank you for your answer.

ThaiPod101.comVerified
Wednesday at 3:24 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello RICHARD WARD,


Thank you for posting.


Please contact our customer service at contactus@ThaiPod101.com

regarding payment or subscription-related questions.

They’ll be able to help you.

Sincerely,

Lena

Team ThaiPod101.com.com

RICHARD WARD
Tuesday at 1:05 pm
Your comment is awaiting moderation.

Very helpful.Thank you.

I would like to upgrade.Any chance I could pay monthly?

ThaiPod101.com
Thursday at 2:54 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello TK,


Thank you for questions. Yes, เข้าเส้นชัย used particularly in a race.จบ graduated/ finished whole movies, books and story telling. เสร็จ finished a set of work/ job and finished what you been doing. เดินทาง  travel from one place to another. ท่องเที่ยว go on vacation. เห็น  to "see" anythings passing your eyes sight. ดู "to watch screen of...... / to look at when shopping". Hope that help. Please let me know if you have questions. I will be glad to help.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

TK
Saturday at 12:16 pm
Your comment is awaiting moderation.

HI.

I have a few questions.


1)

About เข้าเส้นชัย though, as it is composed of three words เข้า เส้น ชัย (enter line win), is it a word used particularly in a race event or just means to finish in general?


How does it differ from จบ and/or เสร็จ?


2)

There are two words mean to travel "เดินทาง" and "ท่องเที่ยว".

Can you explain how they differ?


3)

the word "เห็น" means to see.

can I use it also as to look and to watch?

How about "ดู"?


Thanks.

ThaiPod101.com
Friday at 8:46 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Lars,


Thank you for posting.


Our vocabulary lists don't offer the download feature at the moment. However, you can download our audio lessons and listen to them on the go:

Lesson Library

https://www.thaipod101.com/lesson-library/absolute-beginner


Hope this helps! In case of any questions, please feel free to contact us.


Sincerely,

Cristiane

Team ThaiPod101.com


lars
Wednesday at 4:32 pm
Your comment is awaiting moderation.

Would like to be able to download these loop sessions, for example for my mobile phone.

So am able to listen, watch and repeat the pronouncements while out and about, driving etc.


Regards

Lars


ThaiPod101.com
Sunday at 6:31 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello lars,


Thank you very much for your comment and suggestion. I will share it with out team. Please feel free to let me know if you have any questions. I will be glad to help.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

lars
Friday at 12:40 pm
Your comment is awaiting moderation.

An option for dark screen would be a great advantage.

It will lower eyestrain and safe even batterylife.