Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
Word Image
50 Most Common Verbs
50 words
yók-lôoek
ยกเลิก
(v)
cancel
yók-lôoek gaan-bprà-chum
ยกเลิกการประชุม
cancel the meeting
tham
ทำ
(v)
do
phûu-yǐng tham ngaan-bâan
ผู้หญิงทำงานบ้าน
The woman does housework.
bpai
ไป
(v)
go
thâa khun bpai phǒm gâw jà bpai
ถ้าคุณไปผมก็จะไป
If you go, I go.
thaan
ทาน
(v)
eat
thaan thîi dtó
ทานที่โต๊ะ
eat at a table
maa
มา
(v)
come
dèk-phûu-yǐng maa-yang glâawng-wí-dii-oo
เด็กผู้หญิงมายังกล้องวิดีโอ
The girl comes towards the video camera.
dtaai
ตาย
(v)
die
khǎo dtaai nai ù-bàt-dtì-hèet mûuea bpii thîi-láaeo
เขาตายในอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้ว
He died in an accident last year.
yuuen
ยืน
(v)
stand
thá-naai khwaam yuuen thîi bpâai-rót-mee
ทนายความยืนที่ป้ายรถเมล์
The lawyer stands at the bus stop.
maa thǔeng
มาถึง
(v)
arrive
maa thǔeng thîi sǔuan-sǎa-thaa-rá-ná
มาถึงที่สวนสาธารณะ
arrive at a park
phák-phàawn
พักผ่อน
(v)
rest
phûu-yǐng gam-lang phák-phàawn yùu nai bplee-yuuan
ผู้หญิงกำลังพักผ่อนอยู่ในเปลญวน
The woman is resting in the hammock.
tham aa-hǎan
ทำอาหาร
(v)
cook
tham aa-hǎan nai khruua
ทำอาหารในครัว
cook in a kitchen
glàp
กลับ
(v)
return
phâaw glàp bâan nai dtaawn yen
พ่อกลับบ้านในตอนเย็น
The father returned home in the evening.
naawn-làp
นอนหลับ
(v)
sleep
dèk-thaa-rók naawn-làp bon phâa-hòm
เด็กทารกนอนหลับบนผ้าห่ม
The baby sleeps on the blanket.
dtùuen-naawn
ตื่นนอน
(v)
wake up
dèk-phûu-chaai dtùuen-naawn nai dtaawn cháo
เด็กผู้ชายตื่นนอนในตอนเช้า
The boy wakes up in the morning.
rúu-sùek
รู้สึก
(v)
feel
dèk-phûu-chaai gam-lang rúu-sùek sâo
เด็กผู้ชายกำลังรู้สึกเศร้า
The boy is feeling sad.
wâat
วาด
(v)
draw
sǐn-lá-bpin gam-lang wâat dtuua àk-sǎawn jiin dûuai phûu-gan
ศิลปินกำลังวาดตัวอักษรจีนด้วยพู่กัน
The artist is drawing Chinese characters with a writing brush.
dtàawp
ตอบ
(v)
answer
phûuak nák-riian dtàawp kham-thǎam
พวกนักเรียนตอบคำถาม
The students answer the questions.
àan
อ่าน
(v)
read
mâae gam-lang àan nǎng-sǔue hâi lûuk-sǎao khǎawng thooe fang
แม่กำลังอ่านหนังสือให้ลูกสาวของเธอฟัง
The mother is reading a book to her daughter.
sǎawn
สอน
(v)
teach
khruu sǎawn chán-riian
ครูสอนชั้นเรียน
The teacher teaches the class.
thǎam
ถาม
(v)
ask
nák-sùek-sǎa má-hǎa-wít-thá-yaa-lai thǎam kham-thǎam aa-jaan
นักศึกษามหาวิทยาลัยถามคำถามอาจารย์
The university student asks the professor a question.
ráp
รับ
(v)
receive
ráp ngoen
รับเงิน
receive money
waang-phǎaen
วางแผน
(v)
plan
waang-phǎaen ngóp-bprà-maan
วางแผนงบประมาณ
plan the budget
à-thí-baai
อธิบาย
(v)
explain
aa-jaan à-thí-baai phǎaen-phâap
อาจารย์อธิบายแผนภาพ
The professor explains the diagram.
sǎa-mâat
สามารถ
(v)
can
sǎa-mâat grà-dòot khâam dâi
สามารถกระโดดข้ามได้
can jump over
bpìt
ปิด
(v)
close
nák-sùek-sǎa má-hǎa-wít-thá-yaa-lai bpìt bprà-dtuu
นักศึกษามหาวิทยาลัยปิดประตู
The university student closes the door.
súue
ซื้อ
(v)
buy
súue dûuai bàt-khree-dìt
ซื้อด้วยบัตรเครดิต
buy with a credit card
0 Comments
Top