Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
wâa-ngai
ว่าไง
(e)
What's up?
bpen à-rai
เป็นอะไร
(e)
What's wrong?
jing rǒoe
จริงเหรอ
(e)
Really?
khun sà-baai dii mǎi
คุณสบายดีไหม
(e)
How are you?
khun aa-yú thâo-rài
คุณอายุเท่าไหร่
(e)
How old are you?
khun dtâawng mii aa-yú yîi-sìp-èt bpii thǔeng jà khâo thîi-nîi dâai khun aa-yú thâo-rài khá
คุณต้องมีอายุ 21 ปีถึงจะเข้าที่นี่ได้ คุณอายุเท่าไหร่คะ
You must be 21 to enter here. How old are you?
man khuue à-rai
มันคืออะไร
(e)
What is it?
khun chûue à-rai
คุณชื่ออะไร
(e)
What's your name?
phǒm chûue bpii-dtôoe. khun chûue à-rai khráp
ผมชื่อปีเตอร์ คุณชื่ออะไรครับ
My name is Peter. What's your name?
khun maa-jàak thîi-nǎi
คุณมาจากที่ไหน
(e)
Where are you from?
khun mii sǎm-niiang ang-grìt khun maa-jàak thîi-nǎi khá
คุณมีสำเนียงอังกฤษ คุณมาจากที่ไหนคะ
You sound British. Where are you from?
khun aa-sǎi yùu thîi-nǎi
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
(e)
Where do you live?
nân khrai
นั่นใคร
(e)
Who is that?
nân sà-gòt yang-ngai khá
นั้นสะกดยังไงคะ
(e)
How do you spell that?
kham níi àawk-sǐiang yàang rai
คำนี้ออกเสียงอย่างไร
(e)
How do you pronounce this?
khun phûut wâa à-rai ná
คุณพูดว่าอะไรนะ
(e)
What did you say?
khun jà bpai mûuea-rài
คุณจะไปเมื่อไหร่
(e)
When are you going?
wan-gòoet khǎawng khun khuue wan-thîi thâo-rài
วันเกิดของคุณคือวันที่เท่าไหร่
(e)
When is your birthday?
hâawng-nám yùu thîi-nǎi
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
(e)
Where is the bathroom?
khun yùu thîi-nǎi
คุณอยู่ที่ไหน
(e)
Where are you?
man yùu thîi nǎi
มันอยู่ที่ไหน
(e)
Where is it?
nîi khuue à-rai
นี่คืออะไร
(e)
What's this?
khǎaw duu raai-gaan aa-hǎan dâai mǎi
ขอดูรายการอาหารได้ไหม
(e)
Can I see the menu?
láaeo khun lâ khá
แล้วคุณล่ะคะ
(e)
And you?
khun phûut phaa-sǎa ang-grìt dâi mǎi
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
(s)
Do you speak English?
khun mǎai kwaam wâa yang ngai
คุณหมายความว่ายังไง
(e)
What do you mean?
khun châawp man mǎi
คุณชอบมันไหม
(e)
Do you like it?
ngaan à-dì-rèek khǎawng khun khuue à-rai
งานอดิเรกของคุณคืออะไร
(e)
What's your hobby?
0 Comments
Top