Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Animal Names
|

Animal Names

ชื่อของสัตว์
21 Words 3 Comments
elephant
ช้าง ช้าง (n)
cháang
elephant
ฉันเห็นช้างที่สวนสัตว์ ฉันเห็นช้างที่สวนสัตว์
chǎn hěn cháang thîi sǔuan-sàt
I saw an elephant at the zoo.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
dog
สุนัข สุนัข (n)
sù-nák
dog
สุนัขตัวใหญ่ สุนัขตัวใหญ่
sù-nák dtuua yài
big dog
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
cat
แมว แมว (n)
maaeo
cat
แมวลายขวางกำลังเล่นกับด้ายสีแดง แมวลายขวางกำลังเล่นกับด้ายสีแดง
maaeo laai-khwǎang gam-lang lên gàp dâai sǐi-daaeng
The striped cat is playing with red yarn.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
mouse
หนู หนู (n)
nǔu
mouse
หนูสีน้ำตาล หนูสีน้ำตาล
nǔu sǐi náam-dtaan
brown mouse
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
horse
ม้า ม้า (n)
máa
horse
ม้ากำลังวิ่งอยู่ในทุ่ง ม้ากำลังวิ่งอยู่ในทุ่ง
máa gam-lang wîng yùu nai thûng
The horse is running in the field.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
goat
แพะ แพะ (n)
pháe
goat
แพะอยู่ในทุ่งหญ้า แพะอยู่ในทุ่งหญ้า
pháe yùu nai thûng yâa
The goat is in the meadow.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
giraffe
ยีราฟ ยีราฟ (n)
yii-ráap
giraffe
ผู้มาเที่ยวชมสวนสัตว์กำลังเฝ้าดูยีราฟ ผู้มาเที่ยวชมสวนสัตว์กำลังเฝ้าดูยีราฟ
phûu maa thîiao-chom sǔuan-sàt gam-lang fâo-duu yii-ráap
The zoo visitors are watching the giraffe.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
crab
ปู ปู (n)
bpuu
crab
ปูสองตัวกำลังเดินอยู่บนโขดหิน ปูสองตัวกำลังเดินอยู่บนโขดหิน
bpuu sǎawng dtuua gam-lang dooen yùu bon khòot-hǐn
The two crabs are walking on a rock.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
cow
วัว วัว (n)
wuua
cow
วัวอยู่ในทุ่งหญ้า วัวอยู่ในทุ่งหญ้า
wuua yùu nai thûng yâa
The cow is in the field.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
chicken
ไก่ ไก่ (n)
gài
chicken
ไก่ และลูกไก่กำลังจิกกินอาหาร ไก่ และลูกไก่กำลังจิกกินอาหาร
gài láe lûuk-gài gam-lang jìk gin aa-hǎan
The chicken and chicks are pecking at their food.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
wolf
หมาป่า หมาป่า (n)
mǎa-bpàa
wolf
หมาป่าสีเทากำลังหาอาหารอยู่ในทุ่งหญ้า หมาป่าสีเทากำลังหาอาหารอยู่ในทุ่งหญ้า
mǎa-bpàa sǐi thao gam-lang hǎa aa-hǎan yùu nai thûng-yâa
The gray wolf is foraging for food in the meadow.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
snake
งู งู (n)
nguu
snake
งูทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ กับแนวปะการัง งูทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ กับแนวปะการัง
nguu thá-lee gam-lang wâai-náam yùu glâi-glâi gàp naaeo bpà-gaa-rang
The sea snake is swimming near the coral reef.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
sheep
แกะ แกะ (n)
gàe
sheep
เจ้าของฟาร์มกำลังตัดขนแกะ เจ้าของฟาร์มกำลังตัดขนแกะ
jâo-khǎawng faam gam-lang dtàt khǒn gàe
The farmer is shearing the sheep.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
pig
หมู หมู (n)
mǔu
pig
หมูกำลังเลี้ยงดูลูกหมู หมูกำลังเลี้ยงดูลูกหมู
mǔu gam-lang líiang-duu lûuk-mǔu
The pig is nursing the piglets.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
monkey
ลิง ลิง (n)
ling
monkey
ลิงกำลังกินมดด้วยกิ่งไม้ ลิงกำลังกินมดด้วยกิ่งไม้
ling gam-lang gin mót dûuai gìng-máai
The monkeys are eating ants with a stick.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
lion
สิงโต สิงโต (n)
sǐng-dtoo
lion
สิงโตหยุดนิ่ง และเริ่มเดินต่อ สิงโตหยุดนิ่ง และเริ่มเดินต่อ
sǐng-dtoo yùt nîng láe rôoem dooen dtàaw
The lion pauses and then continues walking.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
bird
นก นก (n)
nók
bird
นกสีเหลืองที่มีจงอยปากสีส้ม นกสีเหลืองที่มีจงอยปากสีส้ม
nók sǐi lǔueang thîi mii jà-ngaawy bpàak sǐi sôm
yellow bird with an orange beak
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
fish
ปลา ปลา (n)
bplaa
fish
ปลากำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำ ปลากำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำ
bplaa gam-lang wàaek-wâai yùu nai náam
The fish is swimming in the water.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
lobster
กุ้งมังกร กุ้งมังกร (n)
gûng-mang-gaawn
lobster
กุ้งมังกรที่ยังมีชีวิต กุ้งมังกรที่ยังมีชีวิต
gûng-mang-gaawn thîi yang mii chii-wít
live lobster
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
lamb
ลูกแกะ ลูกแกะ (n)
lûuk-gàe
lamb
พวกลูกแกะกำลังกิน พวกลูกแกะกำลังกิน
phûuak lûuk-gàe gam-lang gin
The lambs are eating.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
turkey
ไก่งวง ไก่งวง (n)
gài-nguuang
turkey
ไก่งวงป่าสีขาวและดำ ไก่งวงป่าสีขาวและดำ
gài-nguuang bpàa sǐi khǎao láe dam
black and white turkey
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
ThaiPod101.com
Tuesday at 7:38 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello everyone,


Murray, thank you very much. We are so glad you like our lesson.

David, let me help you. ขอบคุณครับ ผมรู้ชื่อสัตว์ 15 ชนิดแล้ว วันนี้ผมได้เรียนรู้อีก 6 ชนิด

Hope that help.


Please let me know if you have any questions. I will be glad to help.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

user profile picture
David
Monday at 8:58 pm
Your comment is awaiting moderation.

ขอบใจครับ ผมรู้ว่า 15 ชื่อของสัตว์ แต่เพิ่งเรียนรู้อีก 6

user profile picture
Murray james Hannam
Monday at 7:03 am
Your comment is awaiting moderation.

❤️️😄👍