Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Animal Names
21 words
Word Image
Animal Names
21 words
cháang
ช้าง
(n)
elephant
cháang sǐi thao
ช้างสีเทา
gray elephant
sù-nák
สุนัข
(n)
dog
sù-nák dtuua yài
สุนัขตัวใหญ่
big dog
maaeo
แมว
(n)
cat
maaeo laai-khwǎang gam-lang lên gàp dâai sǐi-daaeng
แมวลายขวางกำลังเล่นกับด้ายสีแดง
The striped cat is playing with red yarn.
nǔu
หนู
(n)
mouse
nǔu sǐi náam-dtaan
หนูสีน้ำตาล
brown mouse
máa
ม้า
(n)
horse
máa gam-lang wîng yùu nai thûng
ม้ากำลังวิ่งอยู่ในทุ่ง
The horse is running in the field.
pháe
แพะ
(n)
goat
pháe sǐi khǎao
แพะสีขาว
white goat
yii-ráap
ยีราฟ
(n)
giraffe
yii-ráap mii khaaw yaao
ยีราฟมีคอยาว
Giraffes have long necks.
bpuu
ปู
(n)
crab
bpuu sǎawng dtuua gam-lang dooen yùu bon khòot-hǐn
ปูสองตัวกำลังเดินอยู่บนโขดหิน
The two crabs are walking on a rock.
wuua
วัว
(n)
cow
wuua yùu nai thûng yâa
วัวอยู่ในทุ่งหญ้า
The cow is in the field.
gài
ไก่
(n)
chicken
gài láe lûuk-gài gam-lang jìk gin aa-hǎan
ไก่ และลูกไก่กำลังจิกกินอาหาร
The chicken and chicks are pecking at their food.
mǎa-bpàa
หมาป่า
(n)
wolf
mǎa-bpàa sǐi thao gam-lang hǎa aa-hǎan yùu nai thûng-yâa
หมาป่าสีเทากำลังหาอาหารอยู่ในทุ่งหญ้า
The gray wolf is foraging for food in the meadow.
nguu
งู
(n)
snake
nguu thá-lee gam-lang wâai-náam yùu glâi-glâi gàp naaeo bpà-gaa-rang
งูทะเลกำลังว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ กับแนวปะการัง
The sea snake is swimming near the coral reef.
gàe
แกะ
(n)
sheep
jâo-khǎawng faam gam-lang dtàt khǒn gàe
เจ้าของฟาร์มกำลังตัดขนแกะ
The farmer is shearing the sheep.
mǔu
หมู
(n)
pig
mǔu gam-lang líiang-duu lûuk-mǔu
หมูกำลังเลี้ยงดูลูกหมู
The pig is nursing the piglets.
ling
ลิง
(n)
monkey
ling gam-lang gin mót dûuai gìng-máai
ลิงกำลังกินมดด้วยกิ่งไม้
The monkeys are eating ants with a stick.
sǐng-dtoo
สิงโต
(n)
lion
sǐng-dtoo yùt nîng láe rôoem dooen dtàaw
สิงโตหยุดนิ่ง และเริ่มเดินต่อ
The lion pauses and then continues walking.
nók
นก
(n)
bird
nók sǐi lǔueang thîi mii jà-ngaawy bpàak sǐi sôm
นกสีเหลืองที่มีจงอยปากสีส้ม
yellow bird with an orange beak
bplaa
ปลา
(n)
fish
bplaa gam-lang wàaek-wâai yùu nai náam
ปลากำลังแหวกว่ายอยู่ในน้ำ
The fish is swimming in the water.
gûng-mang-gaawn
กุ้งมังกร
(n)
lobster
gûng-mang-gaawn thîi yang mii chii-wít
กุ้งมังกรที่ยังมีชีวิต
live lobster
lûuk-gàe
ลูกแกะ
(n)
lamb
phûuak lûuk-gàe gam-lang gin
พวกลูกแกะกำลังกิน
The lambs are eating.
gài-nguuang
ไก่งวง
(n)
turkey
gài-nguuang bpàa sǐi khǎao láe dam
ไก่งวงป่าสีขาวและดำ
black and white turkey
0 Comments
Top