Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Antonyms: 15 Noun Pairs
15 words
Word Image
Antonyms: 15 Noun Pairs
15 words
glaang-wan láe glaang-khuuen
กลางวันและกลางคืน
(p)
day and night
jùt rôoem-dtôn láe jùt sîn-sùt
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
(p)
beginning and end
săn-dtì-phâap láe sŏng-khraam
สันติภาพและสงคราม
(p)
peace and war
chá-ná láe pháae
ชนะและแพ้
(p)
win and loss
kham-thăam láe kham-dtàawp
คำถามและคำตอบ
(p)
question and answer
dèk yĭng láe dèk chaai
เด็กหญิงและเด็กชาย
(p)
girl and boy
rûng-cháo láe phlóp-khâm
รุ่งเช้าและพลบค่ำ
(p)
dawn and dusk
dtà-wan-àawk láe dtà-wan-dtòk
ตะวันออกและตะวันตก
(p)
east and west
sà-wăn láe ná-rók
สวรรค์และนรก
(p)
heaven and hell
khwăa láe sáai
ขวาและซ้าย
(p)
right and left
nǔuea láe dtâi
เหนือและใต้
(p)
north and south
maawng lôok nai ngâae dii láe maawng lôok nai ngâae ráai
มองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้าย
(p)
optimist and pessimist
bpen bpai dâai láe bpen bpai mâi dâai
เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
(p)
possible and impossible
khâang-bon láe khâang-lâang
ข้างบนและข้างล่าง
(p)
top and bottom
khwaam-jing láe kham goo-hòk
ความจริงและคำโกหก
(p)
truth and lie
0 Comments
Top