Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Antonyms: 15 Verb Pairs
15 words
Word Image
Antonyms: 15 Verb Pairs
15 words
phôoem khûen láe lót long
เพิ่มขึ้นและลดลง
(p)
increase and decrease
yaawm-ráp láe bpà-dtì-sèet
ยอมรับและปฏิเสธ
(p)
admit and deny
hĕn-dûuai láe mâi hĕn-dûuai
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
(p)
agree and disagree
khûen láe long
ขึ้นและลง
(p)
ascend and descend
maa láe bpai
มาและไป
(p)
come and go
bprà-sòp khwaam săm-rèt láe lóm-lĕeo
ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
(p)
succeed and fail
laauy láe jom
ลอยและจม
(p)
float and sink
hŭa-ráw láe ráawng-hâi
หัวเราะและร้องไห้
(p)
laugh and cry
phlàk láe dueng
ผลักและดึง
(p)
push and pull
wàan láe gìiao
หว่านและเกี่ยว
(p)
sow and reap
bpai láe yùt
ไปและหยุด
(p)
go and stop
maa thǔeng láe àawk bpai
มาถึงและออกไป
(p)
arrive and depart
sâang láe tham-laai
สร้างและทำลาย
(p)
create and destroy
khâo láe àawk
เข้าและออก
(p)
enter and exit
jam láe luuem
จำและลืม
(p)
remember and forget
0 Comments
Top