Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Back to School Essentials
19 words
Word Image
Back to School Essentials
19 words
gaan-bâan
การบ้าน
(n)
homework
gaan-bâan khǎawng khun bpen sùuan sǎm-khan sùuan nùeng khǎawng bprà-sòp-gaan gaan-riian-rûu
การบ้านของคุณเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเรียนรู้
Your homework is one important part of the learning experience.
sà-mùt-ban-thúek
สมุดบันทึก
(n)
notebook
sà-mùt-ban-thúek sǐi khǎao bàaep mii sên
สมุดบันทึกสีขาวแบบมีเส้น
white lined notebook
phûuean-rûuam-chán
เพื่อนร่วมชั้น
(n)
classmate
phûuean-rûuam-chán khuue phûuean
เพื่อนร่วมชั้นคือเพื่อน
The classmates are friends.
má-hǎa-wít-thá-yaa-lai
มหาวิทยาลัย
(n)
university
khǎo dâai-ráp thun dtem jam-nuuan jàak má-hǎa-wít-thá-yaa-lai thîi mii chûue-sǐiang
เขาได้รับทุนเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
He received a full scholarship from a famous university.
grà-bpǎo-sà-phaai-lǎng
กระเป๋าสะพายหลัง
(n)
backpack
grà-bpǎo-sà-phaai-lǎng sǐi dam láe daaeng
กระเป๋าสะพายหลังสีดำ และแดง
red and black backpack
din-sǎaw
ดินสอ
(n)
pencil
khǎaw yuuem din-sǎaw khǎawng khun dâai mǎi
ขอยืมดินสอของคุณได้ไหม
Can I borrow a pencil?
bpàak-gaa
ปากกา
(n)
pen
bpàak-gaa-lûuk-lûuen
ปากกาลูกลื่น
ballpoint pen
wí-chaa khá-nít-dtà-sàat
วิชาคณิตศาสตร์
(n)
math
wí-chaa bpròot khǎawng chăn nai roong riian khuue wí-chaa ká-nít sàat
วิชาโปรดของฉันในโรงเรียนคือวิชาคณิตศาสตร์
My favorite subject in school is math.
nák-riian
นักเรียน
(n)
student
bpìt-thooem phâak-rúe-duu-ráawn
ปิดเทอมภาคฤดูร้อน
(p)
summer break
riian
เรียน
(v)
study
wít-thá-yaa-sàat
วิทยาศาสตร์
(n)
science
roong-riian
โรงเรียน
(n)
school
wan-níi bpen wan râaek khǎawng gaan riian
วันนี้เป็นวันแรกของการเรียน
(s)
It's the first day of class.
thooe tham gaan-bâan sèt rǔue-yang
เธอทำการบ้านเสร็จหรือยัง
(s)
Did you finish your homework?
rao yùu hâwng diiao gan!
เราอยู่ห้องเดียวกัน!
(s)
We're in the same class!
thooe long riian wí-chaa à-rai bâang
เธอลงเรียนวิชาอะไรบ้าง
(s)
What classes are you taking?
wí-chaa èek khǎawng thooe khuue à-rai
วิชาเอกของเธอคืออะไร
(s)
What is your major?
gaan sàawp
การสอบ
(n)
exam
0 Comments
Top