Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Break up quotes
13 words
Word Image
Break up quotes
13 words
yùu khon diiao yang dii gwàa yùu gàp khon thîi mâi châi
อยู่คนเดียวยังดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่ใช่
(s)
Being with no one is better than being with the wrong one.
nai baang chûuang chii-wít khǎawng khun khun jà dtrà-nàk dâi wâa khon baang khon àat jà yùu nai jai khǎawng khun dâi dtàae mâi săa-mâat yùu nai chii-wít khun
ในบางช่วงชีวิตของคุณ คุณจะตระหนักได้ว่าคนบางคนอาจจะอยู่ในใจของคุณได้แต่ไม่สามารถอยู่ในชีวิตคุณ
(s)
At some point in your life, you will become aware that some people can stay in your heart but not in your life.
khun mâi săa-mâat bin dûuai bpìik thîi hàk dâi láe khun gâaw mâi săa-mâat rák dûuai hŭua jai thîi phang dâi
คุณไม่สามารถบินด้วยปีกที่หักได้ และคุณก็ไม่สามารถรักด้วยหัวใจที่พังได้
(s)
You cannot fly with broken wings, and you cannot love with a broken heart.
geem rák níi khuue gaan hâi láe gaan ráp dtàae khun ao bpai mòt láaeo thúk yàang
เกมรักนี้คือการให้และการรับ แต่คุณเอาไปหมดแล้วทุกอย่าง
(s)
This love game is give and take but you took everything!
khun mâi săa-mâat tham laai chăn dâi ràawk
คุณไม่สามารถทำลายฉันได้หรอก
(s)
You cannot destroy me.
duuang daao mâi săa-mâat sàawng sà-wàang dâi dooi bpràat-sà-jàak khwaam mûuet mít
ดวงดาวไม่สามารถส่องสว่างได้โดยปราศจากความมืดมิด
(s)
Stars can't shine without darkness.
baang wee-laa sìng dii dii jòp long dûuai khwaam lóm lĕeo phûuea long-ooei hâi gàp sìng thîi dii gwàa
บางเวลาสิ่งดีๆจบลงด้วยความล้มเหลวเพื่อลงเอยให้กับสิ่งที่ดีกว่า
(s)
Sometimes good things fall apart, so better things can fall together.
nai wan nùeng man jà bpen rûueang thîi khâo jai dâi
ในวันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้
(s)
Someday it's going to make sense.
chăn ráp phìt châawp khwaam rúu sùek khǎawng dtuua chăn eeng láe wan níi chăn lûueak thîi jà mii khwaam sùk
ฉันรับผิดชอบความรู้สึกของตัวฉันเอง และวันนี้ฉันเลือกที่จะมีความสุข
(n)
I am in charge of how I feel, and today I am choosing happiness.
thâa khon baang khon ngôo mâak phaaw thîi jà dooen jàak bpai rao gâaw khuuan thîi jà chà-làat phaaw thîi jà bplàauy khăo bpai
ถ้าคนบางคนโง่มากพอที่จะเดินจากไป เราก็ควรที่จะฉลาดพอที่จะปล่อยเขาไป
(s)
If someone is stupid enough to walk away, be smart enough to let him or her go.
gaan bplàauy man bpai gàp sâaeng tham bpen luuem man dtàang gan ná
การปล่อยมันไปกับแสร้งทำเป็นลืมมันต่างกันนะ
(s)
There is a difference between letting go and pretending you have forgotten.
baang khraao khun dtâawng luuem sìng thîi khun rúu sùek láe jam sìng thîi khun sŏm khuuan thîi jà dâi ráp
บางคราวคุณต้องลืมสิ่งที่คุณรู้สึกและจำสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับ
(s)
Sometimes you must forget what you feel and remember what you deserve.
tháng mòt thîi chăn dtâawng gaan khuue gaan bpen thúk yàang khǎawng khun
ทั้งหมดที่ฉันเคยต้องการคือการเป็นทุกอย่างของคุณ
(s)
All I ever wanted was to be your everything.
0 Comments
Top