Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thailand Chakri Memorial Day
11 words
Word Image
Thailand Chakri Memorial Day
11 words
grung-thêep
กรุงเทพฯ
(p)
Bangkok
grung-thêep bprà-thêet thai
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Bangkok, Thailand
khao-róp
เคารพ
(v)
respect
dèk-phûu-chaai khao-róp bpùu khǎawng-khǎo
เด็กผู้ชายเคารพปู่ของเขา
The boy respects his grandfather.
jam-dâi
จำได้
(v)
remember
jam mǎai-lêek dâi
จำหมายเลขได้
remember a number
wan-jàk-grii
วันจักรี
(n)
Chakri Memorial Day
bprà-phee-nii
ประเพณี
(n)
tradition
rát-chá-gaan thîi-nùeng
รัชกาลที่ 1
(n)
King Rama I
gà-sàt
กษัตริย์
(n)
king
râat-chá-wong
ราชวงศ์
(n)
dynasty
râat-chá-wong jàk-grii
ราชวงศ์จักรี
(n)
Chakri Dynasty
khûen-khraawng-râat
ขึ้นครองราชย์
(v)
be enthroned
muueang-lǔuang
เมืองหลวง
(n)
capital city
0 Comments
Top