Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Thailand Chulalongkorn Day
13 words
Word Image
Thailand Chulalongkorn Day
13 words
gaan bprai-sà-nii
การไปรษณีย์
(n)
post office
thîi-tham-gaan-bprai-sà-nii bpòoet hâi baaw-rí-gaan thǔeng hâa moong-yen
ที่ทำการไปรษณีย์เปิดให้บริการถึง 5 โมงเย็น
The post office is open until 5PM.
rót-fai
รถไฟ
(n)
train
nâng rót-fai
นั่งรถไฟ
ride a train
thoo-rá-sàp
โทรศัพท์
(n)
telephone
thoo-rá-sàp láe fàaek
โทรศัพท์ และแฟกซ์
telephone and fax
wan-bpì-yá-má-hǎa-râat
วันปิยมหาราช
(n)
Chulalongkorn Day
rát-chá-gaan thîi-hâa
รัชกาลที่ 5
(n)
King Rama V
gaan lôoek-thâat
การเลิกทาส
(n)
abolitionism
lát-thí jàk-grà-wàt-ní-yom
ลัทธิจักรวรรดินิยม
(n)
imperialism
sà-dèt sà-wăn-khót
เสด็จสวรรคต
(v)
die
gaan-bpòk-khraawng
การปกครอง
(n)
administration
sà-phâa-gaa-châat-thai
สภากาชาดไทย
(n)
The Thai Red Cross
thoo-rá-lêek
โทรเลข
(n)
telegraph
bprà-phâas
ประพาส
(v)
travel
gaan baaw-rí-gaan khǎawng rát
การบริการของรัฐ
(n)
government service
0 Comments
Top