Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Phrases
15 words
Word Image
Common Phrases
15 words
khǎaw-thôot
ขอโทษ
(e)
I'm sorry.
khǎaw-thôot
ขอโทษ
(e)
Excuse me.
jing rǒoe
จริงเหรอ
(e)
Really?
sùt-yâawt
สุดยอด
(e)
Awesome!
chǎn mâi châawp
ฉันไม่ชอบ
(e)
I don't like it.
chǎn châawp
ฉันชอบ
(e)
I like it.
yin-dii thîi dâai rúu-jàk
ยินดีที่ได้รู้จัก
(e)
Nice to meet you.
khun yùu thîi-nǎi
คุณอยู่ที่ไหน
(e)
Where are you?
khàawp khun ná khráp
ขอบคุณนะครับ
(e)
Thank you.
Khun thùuk láaeo
คุณถูกแล้ว!
(s)
You were right!
an níi raa-khaa thâo rài
อันนี้ราคาเท่าไหร่
(s)
How much is this?
chăn yàak dâai an níi
ฉันอยากได้อันนี​​้
(s)
I'd like this.
chôok dii ná
โชคดีนะ!
(s)
Good luck!
khun sà-baai dii mǎi
คุณสบายดีไหม
(s)
How are you?
láaeo jooe gan
แล้วเจอกัน
(s)
See you later.
0 Comments
Top