Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Sorry
16 words
Word Image
Common Ways to Say Sorry
16 words
chǎn jà mâi tham bàaep nán ìik
ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีก
(e)
I won't do it again.
chǎn mâi dâai dtâng-jai bàaep nán
ฉันไม่ได้ตั้งใจแบบนั้น
(e)
I didn't mean that.
chăn khǎaw thôot thîi hĕn gàae dtuua
ฉันขอโทษที่เห็นแก่ตัว
(s)
I’m sorry for being selfish.
chăn khǎaw thôot thîi jai ráai gàp khun
ฉันขอโทษที่ใจร้ายกับคุณ
(s)
I apologize for being mean to you.
chăn khǎaw thôot khâ / phŏm khǎaw thôot khráp
ฉันขอโทษค่ะ (for female) /ผมขอโทษครับ (for male)
(s)
I'm sorry.
chăn khǎaw thôot
ฉันขอโทษ
(s)
I'm sorry.
chăn wăng wâa khun jà yók thôot hâi chăn
ฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉัน
(s)
I hope you forgive me.
chăn jà ráp phìt châawp tháng mòt eeng
ฉันจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง
(s)
I take full responsibility.
chăn yàak jà khǎaw thôot
ฉันอยากจะขอโทษ
(s)
I would like to apologize.
chăn jà mâi tham phìt bàaep níi ìik
ฉันจะไม่ทำผิดแบบนี้อีก
(s)
I'll make sure not to make this mistake again.
chăn dtâawng khǎaw à-phai bpen yàang yîng
ฉันต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
(s)
I sincerely apologize.
chăn mâi nâa tham bàaep nán looei
ฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลย
(s)
I shouldn't have done it.
khǎaw thôot thîi khuuen ngooen khun cháa
ขอโทษที่คืนเงินคุณช้า
(s)
Sorry for giving your money back late.
yàa gròot chăn looei
อย่าโกรธฉันเลย
(s)
Please don’t be mad at me.
khǎaw thôot thîi maa cháa
ขอโทษทีมาช้า
(s)
Sorry I’m late.
man bpen khaawm phìt khǎawng chăn
มันเป็นความผิดของฉัน
(s)
It's my fault.
0 Comments
Top