Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Thank You
12 words
Word Image
Common Ways to Say Thank You
12 words
khàawp-khun
ขอบคุณ
(e)
Thank you.
khàawp khun săm-ràp kham phûut dii dii khǎawng khun
ขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆ ของคุณ!
(s)
Thanks for your kind words!
khàawp khun thîi maa nai wan níi
ขอบคุณที่มาในวันนี้
(s)
Thank you for coming today.
khàawp khun săm-ràp gaan phí-jaa-rá-naa khǎawng khun
ขอบคุณสำหรับการพิจารณาของคุณ
(s)
Thank you for your consideration.
khàawp khun thîi chái wee-laa yùu gàp rao
ขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่กับเรา
(s)
Thank you for spending time with us.
khun-khruu bàaep khun hăa yâak
คุณครูแบบคุณหายาก
(s)
Teachers like you are not easy to find.
khàawp khun mâak
ขอบคุณมาก!
(p)
Thanks a lot!
khàawp khun thîi òt thon láe chûuai hâi chăn phát-thá-naa dtua eeng
ขอบคุณที่อดทนและช่วยให้ฉันพัฒนาตัวเอง
(s)
Thank you for being patient and helping me improve.
khun bpen khruu thîi dii thîi sùt
คุณเป็นครูที่ดีที่สุด!
(s)
You’re the best teacher ever!
khàawp khun săm-ràp khǎawng khwăn
ขอบคุณสำหรับของขวัญ
(s)
Thank you for the gift.
khun jai dii mâak
คุณใจดีมาก
(s)
That's very kind of you.
chăn dâi riian rúu lăai lăai yàang jàak khun
ฉันได้เรียนรู้หลายๆ อย่างจากคุณ
(s)
I have learned so much thanks to you.
0 Comments
Top