Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Describing People: Physical Appearance
16 words
Word Image
Describing People: Physical Appearance
16 words
ûuan
อ้วน
(a)
fat
dtîia
เตี้ย
(a)
short
dtuua-dtîia
ตัวเตี้ย
short body
khwaam-sǔung chà-lìia
ความสูงเฉลี่ย
(p)
average height
phǎawm baang
ผอมบาง
(a)
slender
Tua Bang
ตัวบาง
(a)
thin
àawn-wai
อ่อนวัย
(a)
young
mii sà-neè
มีเสน่ห์
(a)
attractive
lâm-săn
ล่ำสัน
(a)
muscular
thúuam
ท้วม
(a)
plump
sǔung
สูง
(a)
tall
khăeng-raaeng
แข็งแรง
(a)
hefty
gêeng-gâang
เก้งก้าง
(a)
lanky
sùk-khà-phâap dii
สุขภาพดี
(a)
fit
mii dtàae grà-dùuk
มีแต่กระดูก
(p)
bony
wai glaang khon
วัยกลางคน
(n)
middle aged
gam-yam
กำยำ
(a)
robust
0 Comments
Top