Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Do you know the Essential Summer Vocabulary?
16 words
Word Image
Do you know the Essential Summer Vocabulary?
16 words
phák-phàawn
พักผ่อน
(v)
rest
phûu-yǐng gam-lang phák-phàawn yùu nai bplee-yuuan
ผู้หญิงกำลังพักผ่อนอยู่ในเปลญวน
The woman is resting in the hammock.
ai-sà-khriim
ไอศครีม
(n)
ice cream
dtaaeng-moo
แตงโม
(n)
watermelon
dtaaeng-moo tháng lûuk láe dtaaeng-moo nùeng sîik
แตงโมทั้งลูก และแตงโม 1 ซีก
whole watermelon and a slice of watermelon
chaai-hàat
ชายหาด
(n)
Beach
má-hǎa-sà-mùt
มหาสมุทร
(n)
ocean
hǎwy mên bon phúuen má-hǎa-sà-mùt
หอยเม่นบนพื้นมหาสมุทร
urchin on the ocean floor
phát-lom
พัดลม
(n)
fan
phát-lom-fai-fáa
พัดลมไฟฟ้า
electric fan
rúe-duu ráawn
ฤดูร้อน
(n)
summer
phûuak-rao chái wee-laa chûuang thîiao phák-phàawn nai rúe-duu ráawn khǎawng bpii níi thîi sà-thǎan-phák-dtàak-aa-gàat thîi yùu glâi khiiang
พวกเราใช้เวลาช่วงเที่ยวพักผ่อนในฤดูร้อนของปีนี้ที่สถานพักตากอากาศที่อยู่ใกล้เคียง
We spent this year's summer vacation at a nearby resort.
ráawn
ร้อน
(a)
hot
duuang-aa-thít gam-lang phàaet-phǎo thá-lee saai thîi ráawn
ดวงอาทิตย์กำลังแผดเผาทะเลทรายที่ร้อน
The sun is heating the hot desert.
chúuen
ชื้น
(a)
humid
aa-gàat chúuen nai duuean sǐng-hǎa-khom
อากาศชื้นในเเดือนสิงหาคม
It's humid in August.
mii dàaet jàt
มีแดดจัด
(a)
sunny
wâai-náam
ว่ายน้ำ
(p)
swimming
dì-chǎn châawp wâai-náam
ดิฉันชอบว่ายน้ำ
I like swimming.
dooen-thaang
เดินทาง
(v)
travel
dooen-thaang dooi rót-thuua
เดินทางโดยรถทัวร์
travel by tour bus
wâen-dtaa-gan-dàaet
แว่นตากันแดด
(n)
sunglasses
wâaen-dtaa-gan-dàaet thùuk-thùuk
แว่นตากันแดดถูกๆ
cheap sunglasses
wan yùt
วันหยุด
(n)
vacation
chûuang lwan yùt khrís-mâat
ช่วงวันหยุดคริสต์มาส
Christmas vacation
gaan bpai bpík-ník
การไปปิกนิก
(n)
picnic
phǐu khlám
ผิวคล้ำ
(p)
tan
0 Comments
Top