Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Economics: Common Terms
30 words
Word Image
Economics: Common Terms
30 words
gìt-jà-gaan
กิจการ
(n)
enterprise
gìt-jà-gaan mǎai-thǔeng thú-rá-gìt
กิจการหมายถึงธุรกิจ
Enterprise means business.
ngoen
เงิน
(n)
money
grà-bpǎo-sà-dtaang thîi mii ngoen yùu khâang-nai
กระเป๋าสตางค์ที่มีเงินอยู่ข้างใน
wallet with money inside
phûu-bprà-gàawp-gaan
ผู้ประกอบการ
(n)
entrepreneur
phûu-bprà-gàawp-gaan gam-lang phóp gàp hûn-sùuan thaang thú-rá-gìt
ผู้ประกอบการกำลังพบกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ
The entrepreneur is meeting with a business partner.
paa-sǐi
ภาษี
(n)
tax
gaan-sòng-àawk
การส่งออก
(n)
export
gaan-nam-khâo
การนำเข้า
(n)
import
gaan khàat thun
การขาดทุน
(n)
loss
ngooen fóoe
เงินเฟ้อ
(n)
inflation
phà-lìt-dtà-phan muuan ruuam nai bprà-thêet
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(n)
Gross Domestic Product
phaa-wá ngooen fùuet
ภาวะเงินฝืด
(n)
deflation
ùp-bpà-thaan
อุปทาน
(n)
supply
gaan kháa khăai
การค้าขาย
(n)
trade
muun-lá-khâa
มูลค่า
(n)
value
dtà-làat làk-sáp
ตลาดหลักทรัพย์
(n)
stock exchange
khâa chái jàai
ค่าใช้จ่าย
(n)
expense
raai-dâi
รายได้
(n)
income
gam-rai
กำไร
(n)
profit
Phuu-thuue-hun
ผู้ถือหุ้น
(n)
shareholder
ùp-bpà-sǒng
อุปสงค์
(n)
demand
aawm-sáp
ออมทรัพย์
(n)
savings
nîi
หนี้
(n)
debt
gaan khâo súue gìt-jà-gaan
การเข้าซื้อกิจการ
(p)
acquisition
ngooen gûu
เงินกู้
(n)
loan
sŏn-thí săn-yaa
สนธิสัญญา
(n)
treaty
hûn
หุ้น
(n)
stock
0 Comments
Top