Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Adverbs Of Frequency And Time
20 words
Word Image
Essential Adverbs Of Frequency And Time
20 words
dtàae cháao-dtrùu
แต่เช้าตรู่
(p)
early
láaeo
แล้ว
(a)
already
dtaawn-níi
ตอนนี้
(a)
now
dtaawn-níi khun dtâawng-gaan tham à-rai
ตอนนี้คุณต้องการทำอะไร
What do you want to do now?
baang-khráng
บางครั้ง
(a)
sometimes
baang khráng gaan-dtàeng bprà-yòok jàak kham-sàp nán gâaw bpen rûueang thîi yâak mâak
บางครั้งการแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมาก
Sometimes it is very hard to make a sentence from a vocabulary word.
เสมอ
(a)
always
dì-chǎn thaan ìm gooen bpai sà-mǒoe thîi ráan aa-hǎan bprà-phêet thaan dâi mâi ân
ดิฉันทานอิ่มเกินไปเสมอที่ร้านอาหารประเภททานได้ไม่อั้น
I always stuff myself at the all-you-can-eat restaurant.
mâi-khooei
ไม่เคย
(p)
never
dì-chǎn mâi khooei dâi-yin phleeng níi
ดิฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้
I’ve never heard this song.
bàauy-bàauy
บ่อยๆ
(a)
often
khǎo bpai yang dtuua muueang dooi rót-jàk-grà-yaan bàauy-bàauy nai wan-aa-thít
เขาไปยังตัวเมืองโดยรถจักรยานบ่อยๆในวันอาทิตย์
He often goes to town by bicycle on Sunday.
นานๆครั้ง
(p)
rarely
ฝนตกบ่อยๆในเดือนเมษายน แต่นานๆครั้งในเดือนสิงหาคม
It rains often in April, but rarely in August.
dooi-bpà-gà-dtì
โดยปกติ
(p)
usually
dooi-bpà-gà-dtì láaeo dì-chǎn mâi thaan aa-hǎan cháao
โดยปกติแล้วดิฉันไม่ทานอาหารเช้า
I don't usually eat breakfast.
yang khong
ยังคง
(a)
still
láaeo gâaw
แล้วก็
(c)
then
dooi thûua bpai
โดยทั่วไป
(a)
generally
thúk wan
ทุกวัน
(a)
daily
reo-reo níi
เร็วๆนี้
(a)
soon
khooei
เคย
(a)
ever
mâi khâauy jà
ไม่ค่อยจะ
(a)
seldom
bpen khráng khraao
เป็นครั้งคราว
(a)
occasionally
sǎai
สาย
(a)
late
than thii
ทันที
(a)
immediately
bàauy-bàauy
บ่อยๆ
(a)
frequently
0 Comments
Top