Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Essential Adverbs Of Frequency And Time
20 words
Word Image
Essential Adverbs Of Frequency And Time
20 words
dtàae cháao-dtrùu
แต่เช้าตรู่
(p)
early
นานๆครั้ง
(p)
rarely
ฝนตกบ่อยๆในเดือนเมษายน แต่นานๆครั้งในเดือนสิงหาคม
It rains often in April, but rarely in August.
láaeo
แล้ว
(a)
already
เสมอ
(a)
always
dì-chǎn thaan ìm gooen bpai sà-mǒoe thîi ráan aa-hǎan bprà-phêet thaan dâi mâi ân
ดิฉันทานอิ่มเกินไปเสมอที่ร้านอาหารประเภททานได้ไม่อั้น
I always stuff myself at the all-you-can-eat restaurant.
mâi-khooei
ไม่เคย
(p)
never
dì-chǎn mâi khooei dâi-yin phleeng níi
ดิฉันไม่เคยได้ยินเพลงนี้
I’ve never heard this song.
dtaawn-níi
ตอนนี้
(a)
now
dtaawn-níi khun dtâawng-gaan tham à-rai
ตอนนี้คุณต้องการทำอะไร
What do you want to do now?
bàauy-bàauy
บ่อยๆ
(a)
often
khǎo bpai yang dtuua muueang dooi rót-jàk-grà-yaan bàauy-bàauy nai wan-aa-thít
เขาไปยังตัวเมืองโดยรถจักรยานบ่อยๆในวันอาทิตย์
He often goes to town by bicycle on Sunday.
dooi-bpà-gà-dtì
โดยปกติ
(p)
usually
dooi-bpà-gà-dtì láaeo dì-chǎn mâi thaan aa-hǎan cháao
โดยปกติแล้วดิฉันไม่ทานอาหารเช้า
I don't usually eat breakfast.
bpen khráng khraao
เป็นครั้งคราว
(a)
occasionally
yang khong
ยังคง
(a)
still
than thii
ทันที
(a)
immediately
dooi thûua bpai
โดยทั่วไป
(a)
generally
bàauy-bàauy
บ่อยๆ
(a)
frequently
thúk wan
ทุกวัน
(a)
daily
mâi khâauy jà
ไม่ค่อยจะ
(a)
seldom
บางครั้ง
(a)
sometimes
baang khráng gaan-dtàeng bprà-yòok jàak kham-sàp nán gâaw bpen rûueang thîi yâak mâak
บางครั้งการแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมาก
Sometimes it is very hard to make a sentence from a vocabulary word.
láaeo gâaw
แล้วก็
(c)
then
sǎai
สาย
(a)
late
reo-reo níi
เร็วๆนี้
(a)
soon
khooei
เคย
(a)
ever
0 Comments
Top