Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker
|

Essential Idioms That Will Make You Sound Like a Native Speaker

14 Words 1 Comment
double-edged sword
ดาบสองคม ดาบสองคม
dàap sǎawng khom
double-edged sword
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นเป็นเหมือนดาบสองคมที่ทั้งสร้างสรรค์และทำลายความเจริญ
khwaam gâao nâa thaang thék-noo-loo-yii nán bpen mǔuean dàap sǎawng khom thîi tháng sâang săn láe tham laai khwaam jà-rooen
Technology advancement is like double-edged sword that both creates and destroys civilization.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
traitor
เกลือเป็นหนอน เกลือเป็นหนอน
gluuea bpen nǎawn
traitor
แผนการที่เราวางไว้ฝ่ายตรงข้ามรู้หมด สงสัยเกลือเป็นหนอน แผนการที่เราวางไว้ฝ่ายตรงข้ามรู้หมด สงสัยเกลือเป็นหนอน
phăaen gaan thîi rao waang wái fàai dtrong khâam rúu mòt sŏng-săi gluuea bpen nǎawn
The enemy knows all of our plans. There might be a traitor.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
window dressing
ผักชีโรยหน้า ผักชีโรยหน้า
phàk chii rooi nâa
window dressing
ที่บริษัทเวลาผู้ลงทุนมาเยี่ยมชมก็จะปรับปรุงบริษัทแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังเงินลงทุน ที่บริษัทเวลาผู้ลงทุนมาเยี่ยมชมก็จะปรับปรุงบริษัทแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังเงินลงทุน
thîi baaw-rí-sàt wee-laa phûu long thun maa yîiam chom gâaw jà bpràp bprung baaw-rí-sàt bàaep phàk chii rooi nâa phûuea wăng ngooen long thun
When there is an investor make a visit at our company, the company always do a window-dressing improvement just to get the investment fund.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
protect someone too much without allowing them to be independent enough
ไข่ในหิน ไข่ในหิน
khài nai hǐn
protect someone too much without allowing them to be independent enough
แนนเป็นลูกสาวคนเดียว เลยถูกเลี้ยงดูมาแบบไข่ในหิน แนนเป็นลูกสาวคนเดียว เลยถูกเลี้ยงดูมาแบบไข่ในหิน
naaen bpen lûuk săao khon diiao looei thùuk líiang duu maa bàaep khài nai hĭn
Nan is a single child so she was raised overprotectively.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
so much to do
จับปลาสองมือ จับปลาสองมือ
jàp bplaa sǎawng muue
so much to do
ถ้าคุณยังจับปลาสองมือ ทำสองโปรเจกต์พร้อมกันแบบนี้ ระวังจะไม่สำเร็จทั้งคู่นะ ถ้าคุณยังจับปลาสองมือ ทำสองโปรเจกต์พร้อมกันแบบนี้ ระวังจะไม่สำเร็จทั้งคู่นะ
thâa khun yang jàp bplaa sǎawng muue tham sǎawng bproo-jèk phráawm gan bàaep níi rá-wang jà mâi săm-rèt tháng khûu ná
If you still do both projects at the same time, be careful that both projects might fail.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
someone with two-faced personality
นกสองหัว นกสองหัว
nók sǎawng hǔua
someone with two-faced personality
เธอเลือกมาเลยดีกว่าว่าจะอยู่ฝ่ายไหน อย่ามัวแต่ทำตัวเป็นนกสองหัว ให้คนอื่นเขามองในแง่ร้ายเลย เธอเลือกมาเลยดีกว่าว่าจะอยู่ฝ่ายไหน อย่ามัวแต่ทำตัวเป็นนกสองหัว ให้คนอื่นเขามองในแง่ร้ายเลย
thooe lûueak maa looei dii gwàa wâa jà yùu fàai năi yàa muua dtàae tham dtuua bpen nók sǎawng hŭua hâi khon ùuen khăo maawng nai ngâae ráai looei
You better choose side, don't be two-faced. Otherwise, others will think the worst of you.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
trying to be brave to fight something terrifying
ใจดีสู้เสือ ใจดีสู้เสือ
jai dii sûu sǔuea
trying to be brave to fight something terrifying
เจ้าของบ้านทำใจดีสู้เสือ เผชิญหน้าโจรที่มาขโมยของในบ้าน แล้วหาจังหวะเอาตัวรอดมาได้อย่างปลอดภัย เจ้าของบ้านทำใจดีสู้เสือ เผชิญหน้าโจรที่มาขโมยของในบ้าน แล้วหาจังหวะเอาตัวรอดมาได้อย่างปลอดภัย
jâo khǎawng bâan tham jai dii sûu sǔuea phà-chooen nâa joon thîi maa khà-mooi khǎawng nai bâan láaeo hăa jang-wà ao dtuua râawt maa dâi yàang bplàawt phai
The house owner pretended to be brave to confront the thief and then safely fleed.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
indistinctively
กำปั้นทุบดิน กำปั้นทุบดิน
gam bpân thúp din
indistinctively
ถ้าคุณจะตอบกำปั้นทุบดินไม่มีเหตุผลแบบนี้ ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะฉันก็ไม่เข้าใจคุณอยู่ดี ถ้าคุณจะตอบกำปั้นทุบดินไม่มีเหตุผลแบบนี้ ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะฉันก็ไม่เข้าใจคุณอยู่ดี
thâa khun jà dtàawp gam bpân thúp din mâi mii hèet phŏn bàaep níi mâi dtâawng dtàawp gâaw dâi phráw chăn gâaw mâi khâo jai khun yùu dii
If you are going to answer indistinctively and unreasonably, don't answer at all since I will not understand you anyway.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
having many attendants
ดาวล้อมเดือน ดาวล้อมเดือน
daao láawm duuean
having many attendants
นักร้องหนุ่มคนนั้น ไม่ว่าไปที่ไหนก็มีคนรายล้อมรอบตัวเสมอ เหมือนดาวล้อมเดือนจริงๆ นักร้องหนุ่มคนนั้น ไม่ว่าไปที่ไหนก็มีคนรายล้อมรอบตัวเสมอ เหมือนดาวล้อมเดือนจริงๆ
nák ráawng nùm khon nán mâi wâa bpai thîi năi gâaw mii khon raai láawm râawp dtuua sà-mǒoe mǔuean daao láawm duuean jing jing
Wherever that male singer goes, there is always many attendants around him.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
have no way to flee
หมาจนตรอก หมาจนตรอก
mǎa jon dtràawk
have no way to flee
นักโทษที่ถูกตำรวจล้อมจับยิงต่อสู้แบบหมาจนตรอก ในที่สุดก็ถูกยิงตาย นักโทษที่ถูกตำรวจล้อมจับยิงต่อสู้แบบหมาจนตรอก ในที่สุดก็ถูกยิงตาย
nák thôot thîi thùuk dtam-rùuat láawm jàp ying dtàaw sûu bàaep măa jon dtràawk nai thîi sùt gâaw thùuk ying dtaai
The prisoner was cornered by the polices and was shot to death eventually.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
have an affair
สวมเขา สวมเขา
sǔuam khǎo
have an affair
เธอถูกสามีสวมเขาทั้งๆที่เพิ่งจะแต่งงานกัน เธอถูกสามีสวมเขาทั้งๆที่เพิ่งจะแต่งงานกัน
thooe thùuk săa-mii sŭuam khăo tháng tháng thîi phôoeng jà dtàaeng ngaan gan
Her husband is cheated on her although they were just married
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
undercurrent
คลื่นใต้น้ำ คลื่นใต้น้ำ
khlûuen dtâi nám
undercurrent
หลังเลือกตั้ง สถานการณ์ดูเหมือนจะปกติดี แต่ใครๆก็รู้ว่ามีคลื่นใต้น้ำ หลังเลือกตั้ง สถานการณ์ดูเหมือนจะปกติดี แต่ใครๆก็รู้ว่ามีคลื่นใต้น้ำ
lăng lûueak dtâng sà-thăan-ná-gaan duu mǔuean jà bpòk-gà-dtì dii dtàae khrai khrai gâaw rúu wâa mii khlûuen dtâi nám
After the election, the situation seems to be normal but everyone knows that there is undercurrent.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
get married with a wealthy one
หนูตกถังข้าวสาร หนูตกถังข้าวสาร
nǔu dtòk thǎng khâao sǎan
get married with a wealthy one
เขาเป็นหนูตกถังข้าวสารชัดๆ ทั้งๆที่บ้านฐานะยากจน อยู่ๆก็แต่งงานกับลูกสาวนักธุรกิจ เขาเป็นหนูตกถังข้าวสารชัดๆ ทั้งๆที่บ้านฐานะยากจน อยู่ๆก็แต่งงานกับลูกสาวนักธุรกิจ
khăo bpen nǔu dtòk thăng khâao săan chát chát tháng tháng thîi bâan thăa-ná yâak jon yùu yùu gâaw dtàaeng ngaan gàp lûuk săao nák thú-rá-gìt
He is poor but so lucky to marry the businessman's daughter
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
manipulate behind the scene
ชักใย ชักใย
chák yai
manipulate behind the scene
ทุกคนเชื่อว่าการตัดสินใจของท่านประธานมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง ทุกคนเชื่อว่าการตัดสินใจของท่านประธานมีผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง
thúk khon chûuea wâa gaan dtàt sĭn jai khǎawng thâan bprà-thaan mii phûu chák yai yùu bûueang lăng
Everyone believes that the president's decision was manipulated by someone.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

ThaiPod101.comVerified
Saturday at 11:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hello, learners, here is the list of the above idioms / their literal English translations!


ดาบสองคม / dàap sǎawng khom / two-edged sword

เกลือเป็นหนอน / gluuea bpen nǎawn / salt becomes worm

ผักชีโรยหน้า / phàk chii rooi nâa / sprinkling coriander on the surface

ไข่ในหิน / khài nai hǐn / egg in the rock

จับปลาสองมือ / jàp bplaa sǎawng muue / catch two fish with each hand

นกสองหัว / nók sǎawng hǔua / two headed bird

ใจดีสู้เสือ / jai dii sûu sǔuea / be kind and fight the tiger

กำปั้นทุบดิน / gam bpân thúp din / the fist pounds on the earth

ดาวล้อมเดือน / daao láawm duuean / the moon is surrounding by the stars

หมาจนตรอก / mǎa jon dtràawk / the dog is cornered

สวมเขา / sǔuam khǎo / wear the horn

คลื่นใต้น้ำ / khlûuen dtâi nám / underwater wave

หนูตกถังข้าวสาร / nǔu dtòk thǎng khâao sǎan / a mouse falls into a rice bucket

ชักใย / chák yai / spin a web

ThaiPod101.comVerified
Tuesday at 9:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hello Marry,


Thank you for comment. Please check out our Pinned comment, we provided the exact meaning of the words now. Hope that’s help. Please let me know if you have any future questions. I will be glad to help.


Have a good day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

Mary Kelley
Tuesday at 4:39 am
Your comment is awaiting moderation.

In the several years that I have been studying Thai with ThaiPod101, this is the first time I have seen a lesson on idioms. I like it very much--only two I had known before--but the rest of them are hard to understand. I wish you would include the exact meaning of the words so that I can put them together & try to reason out the idiomatic meaning. Also, please give more of these interesting idioms.