Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Exploring the Arts
15 words
Word Image
Exploring the Arts
15 words
wí-chaa sǐn-lá-bpà
วิชาศิลปะ
(n)
art
dì-chǎn èek wí-chaa sǐn-lá-bpà
ดิฉันเอกวิชาศิลปะ
I'm an art major.
oo-bpee-râa
โอเปร่า
(n)
opera
oo-bpee-râa rôoem-dtôn khûen nai bprà-thêet ì-dtaa-lîi nai sà-dtà-wát thîi sìp-hòk
โอเปร่าเริ่มต้นขึ้นในประเทศอิตาลีในศตวรรษที่ 16
Opera began in Italy in the 16th century.
wan-ná-khá-dii
วรรณคดี
(n)
literature
wan-ná-khá-dii khláat-sìk
วรรณคดีคลาสสิค
classical literature
gaan thàai-phâap
การถ่ายภาพ
(n)
photography
gaan thàai-phâap bpen ngaan à-dì-rèek thîi dâai-ráp khwaam ní-yom dooi mii nák-lên-glâwng jam-nuuan mâak thîi chái ngoen gâawn yài bpai gàp ùp-bpà-gaawn thàai-phâap
การถ่ายภาพเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมโดยมีนักเล่นกล้องตัวยงจำนวนมากที่ใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับอุปกรณ์ถ่ายภาพ
Photography is a popular hobby, with many serious hobbists spending big money on equipment.
phâap wâat
ภาพวาด
(n)
painting
dtên-ram
เต้นรำ
(n)
dancing
lá-khaawn
ละคร
(n)
drama
ban-lêe
บัลเลต์
(n)
ballet
khrûueang chaam
เครื่องชาม
(n)
pottery
don-dtrii
ดนตรี
(n)
music
nóot don-dtrii
โน้ตดนตรี
music notes
gà-wii-ní-phon
กวีนิพนธ์
(n)
poetry
gaan thàai pâap-phá-yon
การถ่ายภาพยนตร์
(n)
cinematography
gaan ráawng phleeng
การร้องเพลง
(n)
singing
gaan sà-daaeng
การแสดง
(n)
acting
gaan wâat phâap
การวาดภาพ
(n)
drawing
0 Comments
Top