Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Feeling Happy? Learn The Top 20 Words For Positive Emotions
20 words
Word Image
Feeling Happy? Learn The Top 20 Words For Positive Emotions
20 words
sǔuai
สวย
(a)
beautiful
thooe sǔuai
เธอสวย
She is beautiful.
mii khwaam sùk
มีความสุข
(a)
happy
glùm khon thîi mii khwaam sùk
กลุ่มคนที่มีความสุข
group of happy people
yâawt-yîiam
ยอดเยี่ยม
(a)
great
dtoo-giiao yâawt-yîiam
โตเกียวยอดเยี่ยม
Tokyo is great.
mii chii-wít-chii-waa
มีชีวิตชีวา
(a)
lively
khûu sǎa-mii phan-rá-yaa thîi mii chii-wít-chii-waa
คู่สามีภรรยาที่มีชีวิตชีวา
lively couple
khlâawng-khlâaeo
คล่องแคล่ว
(a)
active
dèk thîi wâwng-wai
เด็กที่ว่องไว
active child
sûue-sàt
ซื่อสัตย์
(a)
honest
khǎo bpen khon sûue-sàt
เขาเป็นคนซื่อสัตย์
He is an honest person.
phuum-jai
ภูมิใจ
(a)
proud
phâaw-mâae thîi phuum-jai mii khwaam-sùk
พ่อแม่ที่ภูมิใจมีความสุข
The proud parents were happy.
châawp
ชอบ
(v)
like
dèk-sǎao châawp lûuk sù-nák mâak
เด็กสาวชอบลูกสุนัขมาก
The young girl really likes the puppies.
rák
รัก
(v)
love
rák phûu-yǐng
รักผู้หญิง
love a woman
rúu-sùek sǒn-jai
รู้สึกสนใจ
(a)
interested
rúu-sùek sǒn-jai nai rûueang-raao
รู้สึกสนใจในเรื่องราว
interested in a story
dtà-lòk
ตลก
(a)
funny
phûu-chaai thîi dtà-lòk gam-lang dtên dooi mâi sài gaang-geeng
ผู้ชายที่ตลกกำลังเต้นโดยไม่ใส่กางเกง
The funny man is dancing without pants.
rúu-sùek phàawn-khlaai
รู้สึกผ่อนคลาย
(a)
relaxed
phûu-chaai thîi rúu-sùek phàwn-khlaai gam-lang naawn gwai bplee
ผู้ชายที่รู้สึกผ่อนคลายกำลังนอนไกวเปล
The relaxed man is swinging in the hammock.
hǔua-ráw
หัวเราะ
(v)
laugh
khûu-sǎa-mii-phan-rá-yaa hǔua-ráw rûup-phâap
คู่สามีภรรยาหัวเราะรูปภาพ
The couple laughs at the picture.
phaaw-jai
พอใจ
(a)
satisfied
khwaam rúu-sùek phaaw-jai
ความรู้สึกพอใจ
satisfied feeling
jai-dii
ใจดี
(a)
kind
gaan grà-tham thîi jai-dii
การกระทำที่ใจดี
kind act
dtem bpai dûuai khwaam wǎng
เต็มไปด้วยความหวัง
(a)
hopeful
chǎn mâi khít wâa phûuak-khǎo jà maa dtàae chǎn gâw yang dtem bpai dûuai khwaam wǎng
ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมา แต่ฉันก็ยังเต็มไปด้วยความหวัง
I don't think they'll come, but I'm hopeful.
dtùuen-dtên
ตื่นเต้น
(a)
excited
dèk-phûu-yǐng dtuua náauy rúu-sùek dtùuen-dtên
เด็กผู้หญิงตัวน้อยรู้สึกตื่นเต้น
The little girl is excited.
sà-ngòp
สงบ
(a)
calm
phûu-yǐng sà-ngòp-ngîiap
ผู้หญิงสงบเงียบ
The woman is calm.
grà-bprîi-grà-bprào
กระปรี้กระเปร่า
(a)
energetic
phûu-ban-yaai thîi grà-bprîi-grà-bprào
ผู้บรรยายที่กระปรี้กระเปร่า
energetic speaker
òp-ùn
อบอุ่น
(a)
warm
thooe bpen khon thîi òp-ùn
เธอเป็นคนที่อบอุ่น
She is a warm person.
0 Comments
Top