Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Food - Fruits and Vegetables
23 words
Word Image
Food - Fruits and Vegetables
23 words
man-fà-ràng
มันฝรั่ง
(n)
potato
man-fà-ràng maa jàak bpee-ruu
มันฝรั่งมาจากเปรู
Potatoes come from Peru.
thùua-lǔueang
ถั่วเหลือง
(n)
soybean
áep-bprì-khàwt
แอพปริคอต
(n)
apricot
áaep-bprì-kháawt hâaeng sǎam lûuk
แอพปริคอตแห้งสามลูก
three dried apricots
phǒn-lá-máai
ผลไม้
(n)
fruit
phǒn-lá-mái sòt
ผลไม้สด
fresh fruit
áep-bpôen
แอปเปิ้ล
(n)
apple
áaep-bpôoen khǐiao
แอปเปิ้ลเขียว
green apple
khâao-phôot
ข้าวโพด
(n)
corn
phàk bpròot khǎawng dì-chǎn khuue khâao-phôot sùk mâi gàe má-lét
ผักโปรดของดิฉันคือข้าวโพดสุกไม่แกะเมล็ด
My favorite vegetable is corn on the cob.
glûuai
กล้วย
(n)
banana
glûuai ù-dom bpai dûuai phoo-tháet-sîiam
กล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียม
Bananas are rich in potassium.
man-thêet
มันเทศ
(n)
sweet potato
man-thêet tháng lûuk láe man-thêet thîi thùuk phàa
มันเทศทั้งลูก และมันเทศผ่า
whole sweet potato and cut sweet potato
khaae-ràwt
แครอท
(n)
carrot
mét má-mûuang hǐm-má-phaan
เม็ดมะม่วงหิมพานต์
(n)
cashew nut
mét má-mûuang hǐm-má-phaan sǎam mét
เม็ดมะม่วงหิมพานต์สามเม็ด
three cashew nuts
thùua-lí-sǒng
ถั่วลิสง
(n)
peanut
thùua-lí-sǒng dìp
ถั่วลิสงดิบ
raw peanuts
hǔua-phàk-gàat
หัวผักกาด
(n)
turnip
hǔua-phàk-gàat khǐiao
หัวผักกาดเขียว
turnip greens
hǔua-hǎawm
หัวหอม
(n)
onion
hǔa-hǎawm mii sìi chá-nít phúuen-thǎan dûuai gan khuue hǔa-hǎawm sǐi lǔueang láe nám-dtaan hǔa-hǎawm khǎao hǔa-hǎawm daaeng láe hǔa-hǎawm wǎan
หัวหอมมีสี่ชนิดพื้นฐานด้วยกัน คือ หัวหอมสีเหลืองและน้ำตาล หัวหอมขาว หัวหอมแดง และหัวหอมหวาน
There are four basic types of onions: yellow and brown, white, red, and sweet.
phàk
ผัก
(n)
vegetable
phàk bai khǐiao thîi mii rót khǒm
ผักใบเขียวที่มีรสขม
a bitter green vegetable
hèt
เห็ด
(n)
mushroom
hèt sǎawng dàawk
เห็ด 2 ดอก
two mushrooms
dtaaeng-moo
แตงโม
(n)
watermelon
dtaaeng-moo tháng lûuk láe dtaaeng-moo nùeng sîik
แตงโมทั้งลูก และแตงโม 1 ซีก
whole watermelon and a slice of watermelon
má-khǔuea-thêet
มะเขือเทศ
(n)
tomato
má-khǔuea-thêet bpen phǒn-lá-máai
มะเขือเทศเป็นผลไม้
Tomatoes are fruit.
gréep-frút
เกรพฟรุต
(n)
grapefruit
gréep-frút tháng lûuk láe gréep-frút phàa-sîik
เกรปฟรุตทั้งลูก และเกรปฟรุตผ่าซีก
whole grapefruit and sliced grapefruit
phàk-gàat-hǎawm
ผักกาดหอม
(n)
lettuce
phrík bráwk-khoo-lîi sú-gì-nîi dtôn-hǎawm-yák khaae-ràawt má-khǔuea-mûuang láe phàk-gàat-hǎawm luúuan bpen phàk tháng-mòt
พริก บร็อคโคลี่ ซุกินี ต้นหอมยักษ์ แครอท มะเขือม่วง และผักกาดหอม ล้วนเป็นผักทั้งหมด
Peppers, broccoli, zucchini, leeks, carrots, eggplants, and lettuce are all vegetables.
à-ngùn
องุ่น
(n)
grape
à-ngùn daaeng nùeng phuuang láe à-ngùn khǎao nùeng phuuang
องุ่นแดง 1 พวง และองุ่นขาว 1 พวง
a bunch of red grapes and a bunch of white grapes
sàp-bpà-rót
สับปะรด
(n)
pineapple
sàp-bpà-rót tháng lûuk
สับปะรดทั้งลูก
whole pineapple
mee-lâwn
เมลอน
(n)
melon
mee-lâawn sǎawng chá-nít
เมลอนสองชนิด
two types of melon
thùua
ถั่ว
(n)
nut
thùua ruuam
ถั่วรวม
mixed nuts
0 Comments
Top