Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Food Utensils & Tableware
19 words
Word Image
Food Utensils & Tableware
19 words
sâawm
ส้อม
(n)
fork
sâawm bon jaan-aa-hǎan
ส้อมบนจานอาหาร
fork on a plate
mái-jím-fan
ไม้จิ้มฟัน
(n)
toothpick
máai-jím-fan thîi tham jàak máai
ไม้จิ้มฟันที่ทำจากไม้
wooden toothpick
gâaeo-náam
แก้วน้ำ
(n)
drinking glass
gâaeo-nám mii dtem nám yùu dtem
แก้วน้ำมีน้ำอยู่เต็ม
The drinking glass is full of water.
jaan
จาน
(n)
plate
sâawm bon jaan-aa-hǎan
ส้อมบนจานอาหาร
fork on a plate
jaan
จาน
(n)
dish
dì-chǎn gèp jaan khâo thîi
ดิฉันเก็บจานเข้าที่
I put away the dishes.
mîit
มีด
(n)
knife
chûuai sòng mîit hâi dì-chǎn nàauy dâi mǎi khá
ช่วยส่งมีดให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Could you pass me the knife?
mâaw-chaa
หม้อชา
(n)
teapot
mâaw-chaa see-raa-mìk sǐi-lǔueang
หม้อชาเซรามิคสีเหลือง
yellow ceramic teapot
thûuai-chaa
ถ้วยชา
(n)
teacup
thûuai-chaa láe jaan-raawng
ถ้วยชา และจานรอง
teacup and saucer
mîit hàn núuea sà-dtéek
มีดหั่นเนื้อสเต็ก
(p)
steak knife
mîit hàn núuea sà-dtéek bàaep bai mîit yàk
มีดหั่นเนื้อสเต็กแบบใบมีดหยัก
serrated steak knife
ùp-bpà-gaawn nai gaan ráp-bprá-thaan aa-hǎan
อุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร
(p)
eating utensil
thûuai
ถ้วย
(n)
cup
goo-gôo ráawn nùeng thûuai
โกโก้ร้อน 1 ถ้วย
cup of hot cocoa
cháawn
ช้อน
(n)
spoon
yaa-nám cháawn láe thûuai phláat-dtìk khà-nàat lék
ยาน้ำ ช้อน และถ้วยพลาสติกขนาดเล็ก
liquid medicine, a spoon and a small plastic cup
mîit lâae núuea
มีดแล่เนื้อ
(p)
carving knife
mîit lâae núuea thîi khom
มีดแล่เนื้อที่คม
sharp carving knife
dtà-gìiap
ตะเกียบ
(n)
chopsticks
dtà-gìiap yùu bon chaam
ตะเกียบอยู่บนชาม
The chopsticks are on the bowl.
thûuai gaa-faae song sǔung bàaep mii hǔu-jàp
ถ้วยกาแฟทรงสูงแบบมีหูจับ
(p)
coffee mug
thûuai gaa-faae song sǔung bàaep mii hǔu-jàp sǐi-khǎo
ถ้วยกาแฟทรงสูงแบบมีหูจับสีขาว
white coffee mug
mâaw gaa-faae
หม้อกาแฟ
(n)
coffee pot
mâaw gaa-faae thîi dtem
หม้อกาแฟที่เต็ม
full coffee pot
grà-buuai
กระบวย
(n)
ladle
grà-buuai loo-hà
กระบวยโลหะ
metal ladle
yùueak
เหยือก
(n)
pitcher
yùueak náam nùeng yùueak
เหยือกน้ำ 1 เหยือก
pitcher of water
gâaeo wai
แก้วไวน์
(n)
wine glass
gâaeo waai mii waai daaeng yùu dtem
แก้วไวน์มีไวน์แดงอยู่เต็ม
The wine glass is full of red wine.
0 Comments
Top