Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Green Vocabulary for Earth Day
25 words
Word Image
Green Vocabulary for Earth Day
25 words
khǐiao
เขียว
(a)
green
yâa sǐi khǐiao chá-ùm
หญ้าสีเขียวชอุ่ม
green grass
nám
น้ำ
(n)
water
sà-àat
สะอาด
(a)
clean
hâawng khruua sà-àat dtàae hâawng-naawn yang rók
ห้องครัวสะอาดแต่ห้องนอนยังรก
The kitchen is clean, but the bedroom is still messy.
lôok
โลก
(n)
Earth
daao-lôok
ดาวโลก
planet Earth
khà-yà
ขยะ
(n)
trash
thǔeng dtaa khun ao khà-yà àawk bpai thíng láaeo
ถึงตาคุณเอาขยะออกไปทิ้งแล้ว
It's your turn to take out the trash.
bpàa-fǒn
ป่าฝน
(n)
rainforest
glâi-sǔun-phan
ใกล้สูญพันธุ์
(v)
endangered
rá-bòp ní-wêet
ระบบนิเวศน์
(n)
ecosystem
bpen-mít dtàaw sìng-wâaet-láawm
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(p)
eco-friendly
wan-khúm-khraawng-lôok
วันคุ้มครองโลก
(n)
Earth Day
à-nú-rák
อนุรักษ์
(v)
conserve
gaan à-nú-rák
การอนุรักษ์
(n)
conservation
duu-laae
ดูแล
(v)
care for
ban-yaa-gàat
บรรยากาศ
(n)
atmosphere
aa-săa-sà-màk
อาสาสมัคร
(n)
volunteer
nam-glàp-maa-chái-mài
นำกลับมาใช้ใหม่
(p)
reuse
sáp-phaa-yaa-gaawn
ทรัพยากร
(n)
resource
lót-khà-yà
ลดขยะ
(p)
reduce trash
rii-sai-khôoen
รีไซเคิล
(v)
recycle
bpâawng-gan
ป้องกัน
(v)
protect
mon-lá-phaa-wá
มลภาวะ
(n)
pollution
daao-kráw
ดาวเคราะห์
(n)
planet
bplaa-gòt-dtà-gaan lôok-ráawn
ปรากฏการณ์โลกร้อน
(p)
global warming
sìng-wâaet-láawm
สิ่งแวดล้อม
(n)
environment
pá-lang-ngaan
พลังงาน
(n)
energy
0 Comments
Top