Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Happy New Year! Words & Phrases for the New Year!
15 words
Word Image
Happy New Year! Words & Phrases for the New Year!
15 words
bpii
ปี
(n)
year
nùeng bpii bpà-dtì-thin
หนึ่งปีปฏิทิน
one calendar year
wan-bpii-mài
วันปีใหม่
(n)
New Year's Day
thîiang-khuuen
เที่ยงคืน
(n)
midnight
ìik nùeng naa-thii jà thîiang-khuuen
อีกหนึ่งนาทีจะเที่ยงคืน
It's one minute to midnight.
dàawk-máai-fai
ดอกไม้ไฟ
(n)
firework
dùuem-uuai-phaawn
ดื่มอวยพร
(n)
toast
dtên-ram
เต้นรำ
(n)
dancing
gaan náp-tháauy-lăng
การนับถอยหลัง
(n)
countdown
chaaem-bpeen
แชมเปญ
(n)
champagne
gaan chà-lǒoem-chà-lăawng
การเฉลิมฉลอง
(n)
celebration
ngaan-líiang
งานเลี้ยง
(n)
party
wan sòng-tháai bpii-gào
วันส่งท้ายปีเก่า
(n)
New Year's Eve
khâaw dtâng-jai
ข้อตั้งใจ
(n)
resolution
sèet grà-dàat sǐi thîi chái bprooi nai ngaan rûuen-rooeng
เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
(p)
confetti
khà-buuan hàae
ขบวนแห่
(n)
parade
wan-yùt bpii-mài
วันหยุดปีใหม่
(p)
New Year's Holiday
0 Comments
Top