Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
chǎn duu nǎng láe raai-gaan thii-wii láe jà rúu-sùek dii wee-laa thîi fang kham rǔue bprà-yòok dtàang-dtàang rúu-rûueang
ฉันดูหนังและรายการทีวี และจะรู้สึกดีเวลาที่ฟังคำหรือประโยคต่าง ๆ ได้รู้เรื่อง
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
chǎn jin-dtà-naa-gaan wâa sák wan jà dâi bpai thîiao rǔue aa-sǎi yùu nai bprà-thêet nán
ฉันจินตนาการว่าซักวันจะได้ไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในประเทศนั้น!
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
gaan dâi yùu nai thîi thîi phûu-khon phûut phaa-sǎa nán-nán thǔue bpen raaeng ban-daan jai yàang dii
การได้อยู่ในที่ที่ผู้คนพูดภาษานั้น ๆ ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างดี
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
chǎn hǎa phûuean thîi phûut phaa-sǎa nán
ฉันหาเพื่อนที่พูดภาษานั้น
(s)
I make friends with people who speak that language.
chǎn jin-dtà-naa-gaan wâa jà phûut gàp khrai gâw dâai nai lôok. jà mii ìt-sà-rà bpai nǎi gâw dâai. tham à-rai gâw dâai. jooe khrai gâw dâai. khít láaeo bpe raaeng ban-daan jai dâai yàang dii.
ฉันจินตนาการว่าจะพูดกับใครก็ได้ในโลก จะมีอิสระไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ เจอใครก็ได้! คิดแล้วเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างดี
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
chǎn châawp hǎa kham dtà-lòk dtà-lòk nai phaa-sǎa thîi gam-lang riian yùu
ฉันชอบหาคำตลก ๆ ในภาษาที่กำลังเรียนอยู่!
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
gaan fang phleeng nai phaa-sǎa nán-nán chûuai hâi chǎn yàak phá-yaa-yaam khâo-jai núuea-phleeng hâi dâai
การฟังเพลงในภาษานั้น ๆ ช่วยให้ฉันอยากพยายามเข้าใจเนื้อเพลงให้ได้!
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
chǎn phá-yaa-yaam àan nǎng-sǔue nǎng-sǔue phim láe wép-sái thîi khǐian bpen phaa-sǎa nán nán tham-hâi rúu-sùek wâa dâi chái phaa-sǎa jing-jing mâak khûen
ฉันพยายามอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ที่เขียนเป็นภาษานั้น ๆ ทำให้รู้สึกว่าได้ใช้ภาษาจริง ๆ มากขึ้น!
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
chǎn riian-rúu wát-thá-ná-tham dâan ùuen-ùuen dûuai tham-hâi rúu-sùek wâa gaan riian phaa-sǎa mii bprà-yòot mâak khûen
ฉันเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ด้วย ทำให้รู้สึกว่าการเรียนภาษามีประโยชน์มากขึ้น
(s)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
chǎn bplìian wí-thii gaan riian bàuy-bàuy jà dâi mâi nâa-bùuea
ฉันเปลี่ยนวิธีการเรียนบ่อย ๆ จะได้ไม่น่าเบื่อ!
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
gaan khui gàp jâi-khǎawng phaa-sǎa bpen gaan fùek-fǒn láe bpen raaeng grà-dtûn thîi dii
การคุยกับเจ้าของภาษาเป็นการฝึกฝนและเป็นแรงกระตุ้นที่ดี!
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
chǎn mák jà dtâng bpâo-mǎai thîi jàp-dtâawng dâai nai gaan riian phaa-sǎa. bpâo mǎai thîi sǎa-mâat tham dâai jing khuue raaeng-ban-daan-jai thîi dii
ฉันมักจะตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ในการเรียนภาษา เป้าหมายที่สามารถทำได้จริงคือแรงบันดาลใจที่ดี
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
tham hâi gaan-riian bpen rûueang sà-nùk sì. thâa riian láaeo rúu-sùek bùuea gâw laawng hǎa wíi-thii gaan riian bàaep mài-mài duu
ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสิ! ถ้าเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ก็ลองหาวิธีการเรียนแบบใหม่ ๆ ดู!
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
duu wí-dii-oo yuu-thúup gìiao-gàp khon ùuen thîi riian phaa-sǎa nán sǎm-rèt jà tham-hâi mii raaeng-ban-daan-jai nai gaan riian phôoem khûen mâak
ดูวิดีโอยูทูบเกี่ยวกับคนอื่นที่เรียนภาษานั้นสำเร็จ จะทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนเพิ่มขึ้นมาก!
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
chǎn sà-nùk gàp gaan sàng aa-hǎan nai ráan aa-hǎan khǎawng bprà-thêet thîi chǎn gam-lang riian phaa-sǎa yùu dooi chái phaa-sǎa nán-nán
ฉันสนุกกับการสั่งอาหารในร้านอาหารของประเทศที่ฉันกำลังเรียนภาษาอยู่โดยใช้ภาษานั้น ๆ!
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
0 Comments
Top