Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists How Do You Motivate Yourself When Learning a Language?
|

How Do You Motivate Yourself When Learning a Language?

คุณสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการเรียนภาษาอย่างไรบ้าง
15 Words 4 Comments
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
ฉันดูหนังและรายการทีวี และจะรู้สึกดีเวลาที่ฟังคำหรือประโยคต่าง ๆ ได้รู้เรื่อง ฉันดูหนังและรายการทีวี และจะรู้สึกดีเวลาที่ฟังคำหรือประโยคต่าง ๆ ได้รู้เรื่อง
chǎn duu nǎng láe raai-gaan thii-wii láe jà rúu-sùek dii wee-laa thîi fang kham rǔue bprà-yòok dtàang-dtàang rúu-rûueang
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
I imagine that one day I will visit or live in that country!
ฉันจินตนาการว่าซักวันจะได้ไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในประเทศนั้น! ฉันจินตนาการว่าซักวันจะได้ไปเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในประเทศนั้น!
chǎn jin-dtà-naa-gaan wâa sák wan jà dâi bpai thîiao rǔue aa-sǎi yùu nai bprà-thêet nán
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Being in places where people speak the language is great motivation.
การได้อยู่ในที่ที่ผู้คนพูดภาษานั้น ๆ ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างดี การได้อยู่ในที่ที่ผู้คนพูดภาษานั้น ๆ ถือเป็นแรงบันดาลใจอย่างดี
gaan dâi yùu nai thîi thîi phûu-khon phûut phaa-sǎa nán-nán thǔue bpen raaeng ban-daan jai yàang dii
Being in places where people speak the language is great motivation.
I make friends with people who speak that language.
ฉันหาเพื่อนที่พูดภาษานั้น ฉันหาเพื่อนที่พูดภาษานั้น
chǎn hǎa phûuean thîi phûut phaa-sǎa nán
I make friends with people who speak that language.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
ฉันจินตนาการว่าจะพูดกับใครก็ได้ในโลก จะมีอิสระไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ เจอใครก็ได้! คิดแล้วเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างดี ฉันจินตนาการว่าจะพูดกับใครก็ได้ในโลก จะมีอิสระไปไหนก็ได้ ทำอะไรก็ได้ เจอใครก็ได้! คิดแล้วเป็นแรงบันดาลใจได้อย่างดี
chǎn jin-dtà-naa-gaan wâa jà phûut gàp khrai gâw dâai nai lôok. jà mii ìt-sà-rà bpai nǎi gâw dâai. tham à-rai gâw dâai. jooe khrai gâw dâai. khít láaeo bpe raaeng ban-daan jai dâai yàang dii.
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
I like to find funny words in the language I am learning!
ฉันชอบหาคำตลก ๆ ในภาษาที่กำลังเรียนอยู่! ฉันชอบหาคำตลก ๆ ในภาษาที่กำลังเรียนอยู่!
chǎn châawp hǎa kham dtà-lòk dtà-lòk nai phaa-sǎa thîi gam-lang riian yùu
I like to find funny words in the language I am learning!
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
การฟังเพลงในภาษานั้น ๆ ช่วยให้ฉันอยากพยายามเข้าใจเนื้อเพลงให้ได้! การฟังเพลงในภาษานั้น ๆ ช่วยให้ฉันอยากพยายามเข้าใจเนื้อเพลงให้ได้!
gaan fang phleeng nai phaa-sǎa nán-nán chûuai hâi chǎn yàak phá-yaa-yaam khâo-jai núuea-phleeng hâi dâai
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
ฉันพยายามอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ที่เขียนเป็นภาษานั้น ๆ ทำให้รู้สึกว่าได้ใช้ภาษาจริง ๆ มากขึ้น! ฉันพยายามอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ที่เขียนเป็นภาษานั้น ๆ ทำให้รู้สึกว่าได้ใช้ภาษาจริง ๆ มากขึ้น!
chǎn phá-yaa-yaam àan nǎng-sǔue nǎng-sǔue phim láe wép-sái thîi khǐian bpen phaa-sǎa nán nán tham-hâi rúu-sùek wâa dâi chái phaa-sǎa jing-jing mâak khûen
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
ฉันเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ด้วย ทำให้รู้สึกว่าการเรียนภาษามีประโยชน์มากขึ้น ฉันเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ด้วย ทำให้รู้สึกว่าการเรียนภาษามีประโยชน์มากขึ้น
chǎn riian-rúu wát-thá-ná-tham dâan ùuen-ùuen dûuai tham-hâi rúu-sùek wâa gaan riian phaa-sǎa mii bprà-yòot mâak khûen
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
ฉันเปลี่ยนวิธีการเรียนบ่อย ๆ จะได้ไม่น่าเบื่อ! ฉันเปลี่ยนวิธีการเรียนบ่อย ๆ จะได้ไม่น่าเบื่อ!
chǎn bplìian wí-thii gaan riian bàuy-bàuy jà dâi mâi nâa-bùuea
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
การคุยกับเจ้าของภาษาเป็นการฝึกฝนและเป็นแรงกระตุ้นที่ดี! การคุยกับเจ้าของภาษาเป็นการฝึกฝนและเป็นแรงกระตุ้นที่ดี!
gaan khui gàp jâi-khǎawng phaa-sǎa bpen gaan fùek-fǒn láe bpen raaeng grà-dtûn thîi dii
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
ฉันมักจะตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ในการเรียนภาษา เป้าหมายที่สามารถทำได้จริงคือแรงบันดาลใจที่ดี ฉันมักจะตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ในการเรียนภาษา เป้าหมายที่สามารถทำได้จริงคือแรงบันดาลใจที่ดี
chǎn mák jà dtâng bpâo-mǎai thîi jàp-dtâawng dâai nai gaan riian phaa-sǎa. bpâo mǎai thîi sǎa-mâat tham dâai jing khuue raaeng-ban-daan-jai thîi dii
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสิ! ถ้าเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ก็ลองหาวิธีการเรียนแบบใหม่ ๆ ดู! ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุกสิ! ถ้าเรียนแล้วรู้สึกเบื่อ ก็ลองหาวิธีการเรียนแบบใหม่ ๆ ดู!
tham hâi gaan-riian bpen rûueang sà-nùk sì. thâa riian láaeo rúu-sùek bùuea gâw laawng hǎa wíi-thii gaan riian bàaep mài-mài duu
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
ดูวิดีโอยูทูบเกี่ยวกับคนอื่นที่เรียนภาษานั้นสำเร็จ จะทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนเพิ่มขึ้นมาก! ดูวิดีโอยูทูบเกี่ยวกับคนอื่นที่เรียนภาษานั้นสำเร็จ จะทำให้มีแรงบันดาลใจในการเรียนเพิ่มขึ้นมาก!
duu wí-dii-oo yuu-thúup gìiao-gàp khon ùuen thîi riian phaa-sǎa nán sǎm-rèt jà tham-hâi mii raaeng-ban-daan-jai nai gaan riian phôoem khûen mâak
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
ฉันสนุกกับการสั่งอาหารในร้านอาหารของประเทศที่ฉันกำลังเรียนภาษาอยู่โดยใช้ภาษานั้น ๆ! ฉันสนุกกับการสั่งอาหารในร้านอาหารของประเทศที่ฉันกำลังเรียนภาษาอยู่โดยใช้ภาษานั้น ๆ!
chǎn sà-nùk gàp gaan sàng aa-hǎan nai ráan aa-hǎan khǎawng bprà-thêet thîi chǎn gam-lang riian phaa-sǎa yùu dooi chái phaa-sǎa nán-nán
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
None of our words match your filter
4 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
ThaiPod101.com
Tuesday at 2:54 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! How do you motivate yourself when you learn Thai? Leave us a comment here!

user profile picture
ThaiPod101.com
Tuesday at 1:30 am
Your comment is awaiting moderation.

Hello everyone,


Thank you very much for your comment and shared. We will keep your suggestions in mind for our future lessons. There are lesson for different conversations topics in our daily life. I'm sure you will find them useful. Please feel free to let me know if you have any future questions about Thai language. I will be glad to help. We wish you will have a good progress with Thai.


Have a nice day.

Parisa

Team ThaiPod101.com

user profile picture
Mary Kelley
Sunday at 12:12 pm
Your comment is awaiting moderation.

I have difficulty reading & following the sound of the speaker at the fast speed given. So I wish that the speaker would say the sentences twice--first slowly, then at the normal (?) rapid speed.

user profile picture
Alan
Sunday at 8:50 am
Your comment is awaiting moderation.

I am motivated by the desire to understand more of the conversations around me when eating & drinking with my wife's friends and relatives.