Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
riian rúu kham sàp jàak wá-lii
เรียนรู้คำศัพท์จากวลี
(s)
Learn words through phrases.
doo wii-dii-oo thîi khun châawp phráawm kham ban-yaai
ดูวิดีโอที่คุณชอบพร้อมคำบรรยาย
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
khít nai phaa-săa thîi khun dtâawng gaan jà riian
คิดในภาษาที่คุณต้องการจะเรียน
(s)
Think in the language you want to learn.
chái áaep-plí-khee-chân gìiao gàp gaan riian thîi mii yùu
ใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียนที่มีอยู่
(s)
Use available learning applications.
phôoem kham sàp khǎawng khun dûuai gaan àan
เพิ่มคำศัพท์ของคุณด้วยการอ่าน
(s)
Expand your vocabulary by reading.
khui gàp dtuua-eeng
คุยกับตัวเอง
(s)
Talk to yourself.
fang gaan ban-thúek láe phûut sám
ฟังการบันทึกและพูดซ้ำ
(s)
Listen to recordings and repeat.
dtriiam phráawm săm-ràp sà-thăa-ná-gaan bprà-jam wan
เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ประจำวัน
(s)
Prepare for daily routine situations.
phá-yaa-yaam fùek phûut gàp jâo khǎawng phaa-săa
พยายามฝึกพูดกับเจ้าของภาษา
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
rúu-jàk khon fang khǎawng khun
รู้จักคนฟังของคุณ
(s)
Know your audience.
khǎaw khwaam khít hĕn láe sà-daaeng khwaam khít hĕn
ขอความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็น
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
lìik lîiang gaan àan dooi dtrong laawng chái sùuan sà-rùp dooi yâaw
หลีกเลี่ยงการอ่านโดยตรง ลองใช้ส่วนสรุปโดยย่อ
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
fang láe phûut dtaam sii-dii than thii jàak nán phûut sìng thîi khun dâi yin sám
ฟังและพูดตามซีดีทันที จากนั้นพูดสิ่งที่คุณได้ยินซ้ำ
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
fùek sáawm yàang sà-màm-sà-mǒoe mí chà-nán gaan tham ngaan nàk khǎawng khun jà sǔun bplào
ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอมิฉะนั้นการทำงานหนักของคุณจะสูญเปล่า
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
mâi yaawm pháae láe khít nai ngâae bùuak
ไม่ยอมแพ้และคิดในแง่บวก!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top