Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How Will You Spend Your Summer Vacation?
15 words
Word Image
How Will You Spend Your Summer Vacation?
15 words
Riian phaa-sǎa thai gàp thai-pòt nùeng-sǔun-nùeng dàwt khawm
เรียนภาษาไทยกับ ThaiPod101.com
(s)
Learn Thai with ThaiPod101.com.
rian tham aa-hăan thai
เรียนทำอาหารไทย
(p)
learn to cook Thai food
bpai dooen khăo
ไปเดินเขา
(p)
go hiking
dooen thaang bpai dtàang bprà-têet
เดินทางไปต่างประเทศ
(p)
travel abroad
bpai roong riian phâak rúe-duu ráawn
ไปโรงเรียนภาคฤดู​​ร้อน
(p)
attend summer school
tham baa bii kiu gin
ทำบาร์บีคิวกิน
(p)
have a barbeque
yùu bâan lên in-dtoooe-nèt
อยู่บ้านเล่นอินเทอร์เน็ต
(p)
stay inside and browse the Internet
bpaa-dtíi dtà-làawt tháng khuuen
ปาร์ตี้ตลอดทั้งคืน
(p)
party all night
tham ngaan phâat-thaam
ทำงานพาร์ทไทม์
(p)
work a part-time job
lên sà-nùk gàp phûuean phûuean
เล่นสนุกกับเพื่อนๆ
(p)
have fun with friends
bpai òp pĭu sǐi thaaen
ไปอบผิวสีแทน
(p)
get a tan
bpai duu năng dtàak aae
ไปดูหนังตากแอร์
(p)
go to the movies for the air conditioning
bpai wâai náam
ไปว่ายน้ำ
(v)
go swimming
duu tii wii tháng wan
ดูทีวีทั้งวัน
(p)
watch TV all day long
phák phòn tîi chaai hàat
พักผ่อนที่ชายหาด
(p)
relax at the beach
0 Comments
Top