Start Learning Thai in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Marriage Proposal Lines in Thai
13 words
Word Image
Marriage Proposal Lines in Thai
13 words
náp jàak níi bpai chăn yàak chái chii-wít thîi lǔuea gàp thooe
นับจากนี้ไปฉันอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับเธอ
(s)
Let’s spend the rest of our lives together.
chăn yàak jà gàae chá-raa bpai pháawrm gàp khun
ฉันอยากจะแก่ชราไปพร้อมกับคุณ
(s)
I want to grow old with you.
chăn khít phâap chii-wít khǎawng chăn dooi thîi mâi mii khun yùu nai nán mâi àawk
ฉันคิดภาพชีวิตของฉันโดยที่ไม่มีคุณอยู่ในนั้นไม่ออก
(s)
I can't imagine my life without you in it.
gaan thîi mii khun yùu khiiang-khâang nîi làe khuue sìng thîi dtooem-dtem cheii-wít chăn
การที่มีคุณอยู่เคียงข้างนี่แหละคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตฉัน
(s)
Having you by my side is what completes me.
gàawn thîi chăn jà dâai maa jooe khun chăn mâi khooei rúu maa gàawn wâa chii-wít chăn man âang-wáang khà-nàat năi
ก่อนที่ฉันจะได้มาเจอคุณ ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าชีวิตฉันมันอ้างว้างขนาดไหน
(s)
Before I met you, I never realized how empty my life was.
dtaawn-níi chăn rúu láaeo lâ wâa tháng khun láe chăn nán gòoet maa phûuea gan láe gan
ตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าทั้งคุณและฉันนั้นเกิดมาเพื่อกันและกัน
(s)
I now know that you and I are truly meant to be together.
chăn yàak jà hâi thooe dâai thúk yàang dtàae gâaw wăng wâa khâae wăaen wong níi khong phiiang phaaw
ฉันอยากจะให้เธอได้ทุกอย่าง แต่ก็หวังว่าแค่แหวนวงนี้คงเพียงพอ
(s)
I wish I could give you everything, but I hope that this ring is enough.
khun chûuai tham hâi phŏm bpen phûu-chaai thîi mii khwaam-sùk thîi sùt dâai mái
คุณช่วยทำให้ผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดได้ไหม?
(s)
Will you make me the happiest man alive?
khun jà hâi gìiat phŏm dooi gaan maa bpen phan-rá-yaa khǎawng phŏm mái
คุณจะให้เกียรติผมโดยการมาเป็นภรรยาของผมไหม
(s)
Will you do me the honor of becoming my wife?
chăn yàak jà yùu gàp khun dtà-làawt bpai
ฉันอยากจะอยู่กับคุณตลอดไป
(s)
I want to be with you forever.
khun bpen khon thîi chăn raaw maa tháng chii-wít
คุณเป็นคนที่ฉันรอมาทั้งชีวิต
(s)
You are the one I've been waiting for my whole life.
phûuak rao gòoet maa phûuea gan láe gan
พวกเราเกิดมาเพื่อกันและกัน
(s)
We are meant to be together.
khun jà dtàeng-ngaan gàp chăn mái
คุณจะแต่งงานกับฉันไหม?
(s)
Will you marry me?
0 Comments
Top